Skip to main content

Hagströmerbibliotekets samlingar

Hagströmerbiblioteket har mer än 40 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi, kemi och andra till medicinen relaterade kunskapsområden. Merparten av böckerna är från perioden 1480-1830 men biblioteket har också omfattande samlingar av verk från senare perioder.

Librarian Hjalmar Fors showing the collections of Hagstromer Library.
Förstebibliotekarie Hjalmar Fors visar böcker ur bibliotekets samlingar.

Besöka biblioteket

Med anledning av de förändrade rekommendationerna från folkhälsomyndigheten välkomnar Hagströmerbiblioteket preliminära bokningar av visningar för HT 2020 och VT 2021.  

 

Vi öppnar också biblioteket för i förväg avtalade forskarbesök under perioden 9 juni till  3 juli. Kontakta oss för mer information och bokning!

Perioden 4 juli till 16 augusti har vi sommarstängt för besökare.

Från den 19 aug hoppas vi kunna öppna läsesalen igen på onsdagar och torsdagar som vanligt. I nuläget vet vi dock inte om eller under vilka förutsättningar det kommer att blir möjligt att genomföra föreläsningar och andra evenemang under HT 2020.

 

Ordinarie öppettider

Hagströmerbibliotekets läsesal är öppen onsdagar och torsdagar kl. 9-12 under terminstid.

Som forskare är du givetvis välkommen att kontakta Hagströmerbiblioteket för förfrågningar om våra samlingar. Kontakta oss för mer information.

Hitta hit:
Hagströmerbiblioteket
Haga Tingshus
Annerovägen 12
169 70 Solna

Tel: 08-524 868 28

Välkommen till Hagströmerbiblioteket!

Till Hagströmerbibliotekets externa hemsida

 

Book school at the Hagstromer Library.
Hagströmerbibliotekets samlingar rymmer många historiskt viktiga verk.

Boksamlingen

Många av böckerna i Hagströmerbibliotekets samlingar haft en epokgörande medicin- och vetenskapshistorisk betydelse. Till exempel Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, William Harveys De Motu Cordis och Charles Darwins Origin of Species. Huvudsamlingen utgörs av Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapet sammanslagna bibliotek. Mindre samlingar kommer från Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkaresällskapet och Medicinhistoriska Museet Eugenia. I biblioteket ingår också Carl Benedicks samling av alkemi och äldre kemi och omfattande specialsamlingar böcker av och om framstående svenska vetenskapsutövare som Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele och Jöns Jacob Berzelius.

Manuskriptsamlingar

Karolinska Institutets manuskriptsamling har sitt ursprung i Collegium Medicums arkiv, av vilket delar införlivades i KI:s bibliotek genom A. J. Hagströmers försorg. Samlingen omfattar bland annat handlingar kopplade till Collegium Medicum och till Barberarskrået / Kirurgiska Societeten, Abraham Bäcks arkiv, samt A. J. Hagströmers egen omfattande manuskriptsamling. På Hagströmerbiblioteket förvaras också Svenska Läkaresällskapets manuskriptsamling samt ett flertal deponerade eller donerade mindre samlingar av äldre och nyare material. Samlingarnas tyngdpunkt ligger på 1700- och 1800-talen.

Tidskrifter

Hagströmerbiblioteket har ett mindre antal svenska och utländska tidskrifter, huvudsakligen från 1700-talet och 1800-talet, såsom Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar och Hygiea. Vi har även vissa vetenskaps- och medicinhistoriska tidskrifter. De flesta av de tidskrifter som finns vid KI finns dock hos KIB. Den som söker nyare tidskriftsartiklar rekommenderar vi därför att i första hand vända sig till KIB:s tidskrifts- och artikeldatabaser.

Curator Anna Lantz, Hagstromer Library.
Curator Anna Lantz berättar om tandläkeriets konsthistoria.

Bild-, foto och föremålsarkiv

Hagströmerbibliotekets huvudsamling av medicinska och vetenskapliga illustrationer återfinns i dess böcker, vilka innehåller ett överflöd av bilder från 1400-talet och framåt. Här kan i synnerhet nämnas anatomiska, botaniska och zoologiska illustrerade verk. Därtill kommer specifika bild- och fotosamlingar. Biblioteket har även en omfattande samling porträtt av svenska läkare (1600-talet till 1900-talet). Nämnas kan också Wesslerska samlingen vilken utöver böcker och föremål också innehåller en stor samling tryck med koppling till odontologi.

Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.
Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.

Karolinska Institutets Nobelsamlingar

Samlingarnas kärna utgörs av Medicinska Nobelförsamlingen boksamling, som tidigare fanns på KIB. Den omfattar främst vetenskapliga publikationer av nobelpristagare i medicin eller fysiologi samt kemi. Därtill omfattar samlingen tryckta texter, bilder, manuskript och föremål med anknytning till nobelpriset i medicin eller fysiologi och till internationell toppforskning vid KI.

Karolinska Institutets historia

Hagströmerbiblioteket bevarar KIB:s äldre samling av trycksaker om och kring KI, inkluderande äldre kurskataloger, personalförteckningar, småtryck och meddelanden från ledningen och institutioner. Huvudansvar för denna typ av material, samt inhämtning och handhavande av nyare material, åligger dock KI:s Arkivenhet. Hagströmerbiblioteket har även en stor samling av porträtt, karikatyrer och foton av medarbetare samt naturligtvis texter (monografier, artiklar och vissa manuskript) av många KI-forskare. Nämnas kan särskilt våra särtryckssamlingar uppställda efter författarnamn , vilka ger omedelbar tillgång till enskilda forskares vetenskapliga produktion eller i förekommande fall hela vetenskapsfält under specifika tidsperioder. Här finns även vissa fotoalbum från till exempel konferenser och jubileer, fotografier som dokumenterar KI som fysisk miljö, och ett mindre antal kartor och ritningar som dokumenterar dess byggnadshistoria. I referensbiblioteket ingår även tryckta verk om och kring KI:s historia.

Referensbibliotek

Hagströmerbiblioteket har ett omfattande referensbibliotek över medicinens och vetenskapens historia och angränsande ämnen, med fokus på tiden före cirka 1830. Referensbiblioteket innehåller också vissa engelsk- och svenskspråkiga historievetenskapliga tidskrifter.