Hagströmerbibliotekets Samlingar

Hagströmerbiblioteket har mer än 150 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturhistoria, biologi, kemi och andra kunskapsområden med anknytning till medicin. De äldsta böckerna är från 1480-talet, men samlingens tyngdpunkt ligger på perioden 1600-1990.

Anatomisk illustration från 1600-talet, sepiafärgat kopparstick.
Muscle maninkin, Tabulae Anatomicae, by Pietro da Berrettini (1596-1669). Pietro’s anatomic atlas was never published during his lifetime. These forgotten copperplates were discovered over one hundred years later and published in 1741 with a new edition in 1788. From the Hagstromer Library collegions: hagstromerlibrary.ki.se. Photo: Hagströmerbiblioteket

Boksamlingen

Många av böckerna i Hagströmerbibliotekets samlingar haft en epokgörande medicin- och vetenskapshistorisk betydelse. Till exempel Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, William Harveys De Motu Cordis och Charles Darwins Origin of Species. Huvudsamlingen utgörs av Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapet sammanslagna bibliotek. Mindre samlingar kommer från Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkaresällskapet och Medicinhistoriska Museet Eugenia. I biblioteket ingår också Carl Benedicks samling av alkemi och äldre kemi och omfattande specialsamlingar böcker av och om framstående svenska vetenskapsutövare som Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele och Jöns Jacob Berzelius.

Referensbibliotek

Hagströmerbiblioteket har ett omfattande referensbibliotek i medicin och vetenskapshistoria och angränsande ämnen, med inriktning på tiden före ca 1830. Referensbiblioteket innehåller även vissa engelska och svenska tidskrifter om vetenskaps- och medicinhistoria.

Bardskärareämbetets privilegiebrev från 1571, med Kung Johan III:s sigill och namnteckning
Charter for the Barber-Surgeons Guild, signed by King Johan III, Stockholm 1571 Photo: Eva Nyström

Manuskriptsamlingar

Karolinska Institutets manuskriptsamling har sitt ursprung i Collegium Medicums arkiv, av vilket delar införlivades i KI:s bibliotek genom A. J. Hagströmers försorg. Samlingen omfattar bland annat handlingar kopplade till Collegium Medicum och till Barberarskrået / Kirurgiska Societeten, Abraham Bäcks arkiv, samt A. J. Hagströmers egen omfattande manuskriptsamling. På Hagströmerbiblioteket förvaras också Svenska Läkaresällskapets manuskriptsamling samt ett flertal deponerade eller donerade mindre samlingar av äldre och nyare material.

Tidskrifter

Hagströmerbiblioteket har ett flertal svenska och utländska medicinska och vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen från 1700-talet och 1800-talet. Hela beståndet av tidskrifter är sökbart via Libris (bibliotekskod: Chb).

Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.
Emil von Behring, Nobel Prize laureate 1901. Photo: Johanna Sjöblom

Nobel och andra samlingar

Samlingarnas kärna utgörs av Medicinska Nobelförsamlingen boksamling och Liljestrands särtryckssamling. Göran Liljestrand (1886-1968) var i över 40 år sekreterare för Karolinska Institutets Nobelkommitté. Samlingarna omfattar främst vetenskapliga publikationer av nobelpristagare i medicin eller fysiologi samt kemi. Därtill omfattar samlingen tryckta texter, bilder, manuskript och föremål med anknytning till nobelpriset i medicin eller fysiologi och till internationell toppforskning vid KI.

Bild-, foto och föremålsarkiv

Hagströmerbibliotekets huvudsamling av medicinska och vetenskapliga illustrationer återfinns i dess böcker, vilka innehåller ett överflöd av bilder från 1400-talet och framåt. Här kan i synnerhet nämnas anatomiska, botaniska och zoologiska illustrerade verk. Därtill kommer specifika bild- och fotosamlingar. Biblioteket har även en omfattande samling porträtt av svenska läkare (1600-talet till 1900-talet). Nämnas kan också Wesslerska samlingen vilken utöver böcker och föremål också innehåller en stor samling tryck med koppling till odontologi.

Karolinska Institutets historia

Hagströmerbiblioteket bevarar KIB:s äldre samling av trycksaker om och kring KI, inkluderande äldre kurskataloger, personalförteckningar, småtryck och meddelanden från ledningen och institutioner. Huvudansvar för denna typ av material, samt inhämtning och handhavande av nyare material, åligger dock KI:s Arkivenhet. Hagströmerbiblioteket har även en stor samling av porträtt, karikatyrer och foton av medarbetare samt naturligtvis texter (monografier, artiklar och vissa manuskript) av många KI-forskare. Nämnas kan särskilt våra särtryckssamlingar uppställda efter författarnamn , vilka ger omedelbar tillgång till enskilda forskares vetenskapliga produktion eller i förekommande fall hela vetenskapsfält under specifika tidsperioder. Här finns även vissa fotoalbum från till exempel konferenser och jubileer, fotografier som dokumenterar KI som fysisk miljö, och ett mindre antal kartor och ritningar som dokumenterar dess byggnadshistoria. I referensbiblioteket ingår även tryckta verk om och kring KI:s historia.

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2024-03-19