Breddad rekrytering

Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet.

”Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det är en del av KI:s kvalitetsarbete. Det ska därför finnas en kontinuerlig och högkvalitativ kompetensut­veckling inom breddad rekrytering, ledarskap, arbetsmiljö, lika villkor, mångfald och hållbar utveckling”.

KI:s strategi 2030

Högskolelagen

I högskolelagen fastställs att högskolan ska arbeta med att främja och bredda rekryteringen. Idag har ca 39% av högskolenybörjarna i Sverige högutbildade föräldrar samtidigt som 24% har lågutbildade föräldrar. Om rekryteringen till högskolan skulle motsvara fördelningen i befolkningen skulle drygt 25% av nybörjarna ha högutbildade föräldrar och nästan var tredje ha lågutbildade. UKÄ skriver att ”skillnaden mellan fördelningen i högskolan och den i befolkningen kan ses som en grov skattning av den sociala snedrekryteringen till högskolan” (SCB/UKÄ Statistiska meddelanden, UF 20 SM 1802).

Vid KI handlar snedrekryteringen framförallt om kön och social bakgrund. Många av KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har endast ett fåtal män. När det gäller social bakgrund är läkarutbildningen en av de mest snedrekryterade utbildningarna i landet och på KI.

Vid KI har arbetet med breddad rekrytering fokuserat på rekrytering av presumtiva studenter och vid breddat deltagande som handlar om att studenterna ska trivas och klara sina studier. Några exempel på vad KI gör för att nå nya studentgrupper är: Skugga en student, samarbeten med olika skolor och att KI:s studentambassadörer kan göra besök på skolor. Som ett led i arbetet med breddad deltagande har KI till exempel en språkverkstad på svenska och engelska.

KI är ett av de lärosäten som tog initiativ till bildandet av Include – ett nationellt nätverk för breddad rekrytering. Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området.

UHR:s rapport: Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?

UKÄ:s rapport: Högskolenybörjare 2017/2018 och doktorandnybörjare 2016/2017 efter föräldrars utbildningsnivå.

 

Kontakt