Utbildning vid NVS på grund- och avancerad nivå

Vid NVS utbildas framtidens vårdpersonal, forskare och lärare. Institutionen ansvarar för cirka 30 procent av universitetets utbildning. Utbildningen sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Programansvar

NVS är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram varav två är kompletterande utbildning för personer med utländsk examen utanför EU/EES och Schweiz, för att erhålla svensk legitimation som fysioterapeut och som sjuksköterska. Tre av utbildningsprogrammen är nybörjarprogram på grundnivå, och elva program är fortsättningsprogram på avancerad nivå för att bli specialistsjuksköterska inom olika specialistinriktningar.

Fristående kurser och uppdragsutbildningar

Vid institutionen genomförs varje år ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Se respektive avdelning för mer information.

Magisterexamen inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad ges som fristående kurser.

Kursutbud fristående kurser vid KI.

Kursutbud uppdragsutbildning vid KI.

Kursansvar

NVS är kursansvarig institution för kurser, eller delar av kurser, vid utbildningsprogram vid annan programansvarig institution och/eller programnämnd:

  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Läkarprogrammet 5,5 åriga
  • Läkarprogrammet 6-åriga
  • Psykologprogrammet
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet  

Samverkan med forskning

Alla utbildningar på institutionen sker i nära samverkan med forskning och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Vetenskaplig teori och metodik är en integrerad del av undervisningen. Lärarna är ofta ledande forskare inom sina respektive ämnesområden. Forskare inom allmänmedicin, arbetsterapi, geriatrik, omvårdnad och fysioterapi deltar i institutionens omfattande utbildningsverksamhet i moderna, ändamålsenliga lokaler. 

På Karolinska Universitetssjukhuset finns ett modernt kliniskt träningscentrum (KTC), för studenter, lärare och personal, där både dagens och morgondagens vårdpersonal kan testa och träna sina färdigheter under ledning av lärare och kliniska handledare. Dessa ser till att momenten utförs tekniskt, hygieniskt, pedagogiskt och säkerhetsmässigt korrekt.

Många lärare och forskare vid Karolinska Institutet är anställda och har förenad tjänst med sjukvården, vilket bidrar till en hög kvalitet på utbildningen. För att ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna har även kraven på pedagogisk kompetens hos lärarna skärpts. Alla forskare som anställs som adjunkt eller lektor vid institutionen måste ha minst tio veckors utbildning i pedagogik.

MH
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-03-22