Utbildning vid NVS på grund- och avancerad nivå

Vid NVS utbildas framtidens vårdpersonal, forskare och lärare. Institutionen ansvarar för cirka 30 procent av universitetets utbildning. Utbildningen sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Programansvar

NVS är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram varav två är kompletterande utbildning för personer med utländsk examen utanför EU/EES och Schweiz, för att erhålla svensk legitimation som fysioterapeut och som sjuksköterska. Tre av utbildningsprogrammen är nybörjarprogram på grundnivå, och elva program är fortsättningsprogram på avancerad nivå för att bli specialistsjuksköterska inom olika specialistinriktningar.

Kursansvar

NVS är kursansvarig institution för kurser, eller delar av kurser, vid utbildningsprogram vid annan programansvarig institution/programnämnd. Bland annat genomför studenterna på läkarprogrammet några delar i sin utbildning vid institutionen inom primärvård och momentet Åldrande i geriatrik.

Biomedicinska analytikerprogrammet
1BA177 Generell omvårdnad, klinisk utbildning 4.5 hp

Läkarprogrammet 5,5 åriga
2LK058 Integrerad sluttentamen 3,0 hp

Samt delar av följande kurser:

2LK009 Den friska människan 3
2LK010 Integrerad deltentamen
2LK063 Klinisk medicin NSP
2LK069 Den sjuka människan 2
2LK100 Hälsa i samhälle och miljö
2LK130 Den friska människan 1
2LK131 Klinisk medicin
2LK132 Klinisk medicin
2LK133 Klinisk medicin
2LK134 Klinisk medicin
2LK135 Klinisk medicin inr kirurgi
2LK136 Klinisk medicin inr kirurgi
2LK137 Klinisk medicin inr kirurgi
2LK138 Klinisk medicin inr kirurgi

Läkarprogrammet 6-åriga

Delar av följande kurser:

2LA000 Basvetenskap 1 
2LA001 Basvetenskap 2
2LA002 Basvetenskap 2

Psykologprogrammet
2PS035 Samhälle och hälsa 4,5 hp

Röntgensjuksköterskeprogrammet
1RS027 Specifik omvårdnad 1 - verksamhetsförlagd utbildning 4,5 hp

Fristående kurser och uppdragsutbildningar

Vid institutionen genomförs varje år ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Samverkan med forskning

Alla utbildningar på institutionen sker i nära samverkan med forskning och sjukvård. Vetenskaplig teori och metodik är en integrerad del av undervisningen. Lärarna är ofta ledande forskare inom sina respektive ämnesområden. Forskare inom allmänmedicin, arbetsterapi, geriatrik, omvårdnad och fysioterapi deltar i institutionens omfattande utbildningsverksamhet i moderna, ändamålsenliga lokaler. På sjukhuset finns ett modernt kliniskt träningscentrum (KTC), för studenter, lärare och personal, där både dagens och morgondagens vårdpersonal kan testa och träna sina färdigheter under ledning av lärare och kliniska handledare. Dessa ser till att momenten utförs tekniskt, hygieniskt, pedagogiskt och säkerhetsmässigt rätt. Många lärare och forskare vid Karolinska Institutet är anställda eller har förenad tjänst med sjukvården, vilket bidrar till en hög kvalitet på utbildningen, men det behövs fler förenade tjänster. För att ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna har även kraven på pedagogisk kompetens hos lärarna skärpts. Alla forskare som får en tjänst som adjunkt eller lektor på institutionen måste ha minst tio veckors utbildning i pedagogik.

Kontakta oss

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningskansliet NVS