Utbildning på avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård samordnar, kvalitetssäkrar och arrangerar utbildningar för personal och studenter inom allmänmedicin och primärvård. Avdelningen har huvudansvaret för delar i Karolinska Institutets läkarprogram samt erbjuder kurser i avancerad nivå och fortbildning för yrkesverksamma.

5,5-åriga läkarprogrammet

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård har det övergripande ansvaret för fyra delar i KIs 5,5 åriga läkarprogram

  1. Upptakten läkarprogrammet
  2. Primärvårdsstrimman terminer 1-7, 9 och 11
  3. Examinationer Integrerad sluttentamen (IST)
  4. Kliniska rotationer för utländska studenter

1. Upptakten läkarprogrammet

Upptakten är  läkarprogrammets introduktionskurs och syftar till att introducera läkarstudenten till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket. 

Upptakten är en integrerad kurs där studenten lär sig  läkaryrkets tre kärnuppgifter: patientvård, vetenskaplig utveckling, samt deltagande i en professionell gemenskap. På Upptakten får studenten en karta över läkarprogrammet och en grundlig introduktion i individuella och samhällsmässiga aspekter av patientvård. Dessutom får du en första introduktion till strimmorna Vetenskaplig utveckling (VetU) och Professionell utveckling (PU).

2. Primärvårdsstrimman terminer 1-7, 9 och 11

Avdelningen har i uppdrag att utbilda läkarstudenter från terminer 1-7 samt 9 och 11 i allmänmedicin och primärvård på läkarprogrammet. Övergripande målsättningen är att studenten successivt tränas i att handlägga patienter med en mångfald av sjukdomar och hälsoproblem. I uppdraget ingår att rekrytera vårdcentraler och handledare och därmed erbjuda studenter att självständigt medverka kliniskt tidigt i läkarprogrammet och få individuellt anpassad handledning i förhållande till utbildningsnivå och progression.

Övergripande mål för primärvård på läkarprogrammet:

  • Tidig patientkontakt och konsultationsträning redan från första terminen. Studenterna får en grundläggande konsultationsträning med ökande svårighetsgrad genom hela utbildningen.
  • Möjlighet till problembaserat lärande och integration av kunskaper från flera kurser och nivåer i en ny miljö.
  • Möjlighet till praktik under handledning och att lära sig handlägga såväl patienter med vanliga folksjukdomar som patienter med diffusa symtompresentationer.
  • Individperspektiv på sjukdom och hälsa. Visa betydelsen av kontinuitet för patienter och betydelsen av den personliga läkaren över tid.
  • Interprofessionellt teamarbete i primärvården och hur primärvårdens samarbetspartners ser ut.

3. Examinationer integrerad sluttentamen

IST utgörs av en examination, vars syfte är att säkerställa att studenten uppnått målen för läkarexamen och har de kompetenser som krävs för denna. Genom att under kursen i huvudsak arbeta självständigt och i dialog med kurskamrater, vidareutvecklar studenten sin integrerade förståelse av innehållet av läkarutbildningen inför den situationsbaserade examinationen. 

 

 

 

6-åriga läkarprogrammet

Uppdatering pågår

Fysioterapiprogrammet

Under uppdatering

Utbildning på avancerad nivå

Avdelningen erbjuder kurser på avancerad nivå

Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1

Sexualmedicin I – en introduktion

Tidigare kurser på avancerad nivå har bland annat varit:

Evidens och implementering, 15 hp, Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling,15 hp.

Sexologi I: sexualitet och samhälle, 7.5 hp i samarbete med Institutionen för Socialt arbete, Stockholms Universitet.

Fortbildning för yrkesverksamma

En bärande idé är att utgå från patienternas och vårdpersonalens verklighet och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Det gör vi på olika sätt, exempelvis genom en fortbildningsmodell där aktiviteter erbjuds nära primärvårdens personal. 

 

 

AL
Innehållsansvarig:
Anna-Maria Loimi
2022-08-05