Primärvård på läkarprogrammet

Målsättningen med primärvård på läkarprogrammet är att du som student successivt tränas i att handlägga patienter med en mångfald av sjukdomar och hälsoproblem.

Varmt välkommen till primärvårdsdelen på läkarprogrammet!

Huvuddelen av alla besök hos läkare sker idag i primärvården. Sjukhusvården har blivit alltmera specialiserad. Vanliga sjukdomar är numera ovanliga på våra sjukhus. Studenten får möjlighet att integrera faktakunskap från flera kurser och nivåer på programmet samt får träna på kliniska färdigheter och förhållningssätt i patientkontakter. Att synliggöra progressionen genom utbildningen och erbjuda individuellt anpassad handledning för studenter på rätt nivå i förhållande till var studenten är i sin utveckling är en viktig målsättning för oss. Vi vill ge våra studenter en möjlighet att medverka kliniskt så självständigt som möjligt, men under säker handledning.

Varje termin har en terminsansvarig klinisk adjunkt tillsammans med terminens PV-utbildningsadministratör som är tänkta att fungera som den första kontakten med oss i  studentärenden. Du är välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och funderingar, vår uppgift är att underlätta ditt lärande i primärvårdens vardag så mycket som möjligt.

Övergripande mål för allmänmedicin på läkarprogrammet

  1. Tidig patientkontakt och konsultationsträning redan från första terminen. Studenterna får en grundläggande konsultationsträning med ökande svårighetsgrad genom hela utbildningen.
  2. Möjlighet till problembaserat lärande och integration av kunskaper från flera kurser och nivåer i en ny miljö.
  3. Möjlighet till praktik under handledning och att lära sig handlägga såväl patienter med vanliga folksjukdomar som patienter med diffusa symtompresentationer.
  4. Individperspektiv på sjukdom och hälsa. Visa betydelsen av kontinuitet för patienter och betydelsen av den personliga läkaren över tid.
  5. Interprofessionellt teamarbete i primärvården och hur primärvårdens samarbetspartners ser ut.
  6. Läs mera i strategidokumentet för primärvård på läkarprogrammet och målbeskrivningar för primärvård på läkarprogrammet.

 

Förtur PV-placeringar

Du som student kan begära förtur om du har förskolebarn eller särskilda omständigheter. 

  1. Förtur gäller i första hand studenter med upp till förskolebarn men kan även omfatta äldre barn beroende på omständigheter samt studenter som har särskilda skäl 
  2. Studenten ska skicka in personbevis på barnet till administratör på sektionen för allmänmedicin och primärvård.
MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2023-09-06