Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros

Det övergripande syftet är att utveckla och utvärdera ett innovativt egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros.

Fall och fallrelaterade skador är vanligt bland personer med multipel skleros (MS) och kan leda till fallrädsla och negativ inverkan på individens hälsa. Forskning om fallförebyggande insatser hos personer med MS är begränsad. De få studier som finns har oftast utvärderat effekterna av en enskild intervention, framför allt fysisk träning hos individer som kan gå. Det saknas således kunskap om såväl riskfaktorer som fallförebyggande åtgärder gällande de personer med MS som bara kan gå några steg eller inte alls. Sådan kunskap är viktigt eftersom fallprevention bör uppmärksamma olika riskfaktorer för fall, och förebygga dessa med flera olika interventioner. Vid en kronisk sjukdom som MS bör dessutom egenvård ingå som en viktig komponent för att utveckla hälsosamma beteenden som leder till minskad fallrisk.

Syfte

Att utveckla och utvärdera ett innovativt egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros.

Metod

Projektet utgörs av två faser. I fas 1 utvecklas ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med MS som kan gå respektive använder rullstol. Programmet addresserar olika typer av riskfaktorer och baseras på strategier för egenvård. Utvecklingen sker gemensamt tillsammans med personer med MS och med personal i multidisciplinära rehabiliteringsteam. Detta görs genom workshops med alla inblandade aktörer i en systematisk designprocess.

I fas 2 utvärderas huruvida egenvårdsprogrammet som utvecklats i fas 1 kan minska antalet fall hos personer med multipel skleros. Faktorer/verkningsmekanismer av betydelse för utfallet av programmet identifieras.

Betydelse

Fall och fallrelaterade skador är ett samhällsproblem och inverkar menligt på hälsan hos personer med MS. Vård och stöd från hälso- och sjukvården ska vara person-centrerad och det är viktigt att ge personer med kroniska sjukdomar verktyg för egenvård. Om egenvårdsprogrammet för att förebygga fall har positiv effekt har det stort värde för såväl individen med MS som för samhället.

Projektledare

Profile image

Charlotte Ytterberg

Lektor/Fysioterapeut

Projektgrupp

Martina Bergenroth, projektadministratör

Marie Elf, professor, Högskolan Dalarna

Maria Flink, med. dr.

Kristina Gottberg, med.dr.

Sverker Johansson, docent

Marie Kierkegaard, docent

Ulrika Meijer, doktorand

Elizabeth Peterson, professor

Susanna Tuvemo Johnson, postdoc

Övriga medarbetare

Fredrik Piehl, professor

Finansiärer

Forskarskolan i hälsovetenskap, KI:
Forskarskolan i hälsovetenskap anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm. Målet med forskarskolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet. Forskarskolans fokusområde är intervention och implementeringsforskning.
En doktorandplats söks i konkurrens bland de projekt som beviljats medel. Doktorander som antas erbjuds en sammanhållen struktur med kurser och riktade aktiviteter under utbildning

Forte:
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Neuro:
Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi som har som mål att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Vetenskapsrådet

Vetenskapliga publikationer

Self-management of falls in people with multiple sclerosis: A scoping review.
Tuvemo Johnson S, Flink M, Peterson E, Gottberg K, Elf M, Johansson S, Kierkegaard M, Ytterberg C
Clin Rehabil 2022 Sep;():2692155221128723

Online self-management fall prevention intervention for people with multiple sclerosis: a feasibility study protocol of a parallel group randomised trial.
Kierkegaard M, Peterson E, Tuvemo Johnson S, Gottberg K, Johansson S, Elf M, Flink M, Ytterberg C
BMJ Open 2022 07;12(7):e061325

Aktuellt

CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-10-25