Forskningsområdet vårdvetenskap

Forskningsområdet vårdvetenskap utgår ifrån en helhetssyn på människan och syftar till att utveckla kunskap om hur fysisk, psykisk och social hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras, samt hur ohälsa kan förebyggas, lindras eller botas på individ, grupp eller samhällsnivå.

Det innefattar även personers resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån personens eget perspektiv, samt närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv.

Forskarskolan förespråkar forskning om teorier och metoder, risk, prognos samt sjukdomsprevention, rehabilitering och vård. Studiedesigner inom forskningsområdet kan med fördel vara process- och effektutvärdering, genomförbarhetsstudier, interventions- eller implementeringsstudier. Områden som ej innefattas inkluderar biomedicinsk, och preklinisk forskning samt läkemedelsforskning. 

MH
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-03-04