Kurser inom FiH

I samband med antagning och registrering upprättas en individuell studieplan (ISP) tillsammans med handledaren för att tydliggöra åtaganden, mål, resultat, kurser och andra aktiviteter i forskarutbildningen som är poänggivande.

Doktorander måste under sin forskarutbildning ta minst 30 hp omfattande kurser och andra aktiviteter såsom seminarier och egen presentation vid minst en internationell konferens. Doktorander inom Forskarskolan har tillträde till obligatoriska och valbara kurser som avser att ge en metodologisk bredd. De flesta kurserna ligger de första två åren av forskarutbildningen som under kurstid bör bedrivas på 100%.

För doktorander antagna i Forskarskolan ingår 18 hp obligatoriska kurser, se tabellen nedan.

Kurserna ges av Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet erbjuder kurser för att ge kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att studera och förstå komplexa processer relaterade till det hälsovetenskapliga forskningsområdet.

Obligatoriska och valbara kurser

Till de första kurserna i termin 1 antas doktorander från Forskarskolan automatiskt. Till de andra kurserna behöver doktorander ansöka terminen innan (se kurskatalogen). Doktorander i Forskarskolan har dock företräde till platser för kurser som ligger inom programmet för PUF-V.

Obligatoriska kurser

Termin 1

 • 5294 - Health Science and Implementation: Conceptual grounds, 2 hp
 • 5302 - Information Literacy, Theory of Science and Research Ethics, 3 hp

Termin 2 

 • 2609 - Basic course in medical statistics, 3 hp
 • 5506 - Research communication in Health Science, 1.5 hp
 • 2673 - Introduction to qualitative methods, 4 hp

Termin 3

 • 5555 - Methods for systematic review, 4.5 hp

Valbara kurser

 • 3232 - Developing and evaluating complex interventions, 3 hp
 • 2520 - Interview techniques in health and care research, 4 hp
 • 2664 - Introduction to modern test theory and test/survey methodology, 4 hp
 • 3029 - Observation as research method in health care sciences research, 4.5 hp
 • 5301 - Methods for Design and Formative Evaluation of eHealth Interventions, 3 hp

Andra poängivande obligatoriska utbildningsmoment:

 • Forskningsseminarier/journal clubs: min 1.5 hp / max 6 hp                                     
 • Internationella konferenser med egen presentation (1,5 hp/konferens): min 1.5 hp / max 6 hp
KS
Innehållsgranskare:
2024-06-10