Skip to main content

Forskargruppen HELD

Hälsa i vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder/Health in Everyday Life among people with neurological Disorders (HELD)

HELD s forskningsprogram riktas mot kunskapsluckor som identifierats inom hälso- och sjukvården och frågor som rör vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder.

Forskningen utgår från flera olika perspektiv där både personerna/klienterna/patienterna, från deras närstående och från personalen inom hälso- och sjukvården beaktas.

HELDs forskning syftar till att studera erfarenheterna av företeelser i vardagen hos personer med risk eller har neurologiska funktionshinder samt deras närstående. Där även miljöns betydelse för de svårigheter och hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta har en betydelse och därav ger en begräsning. Dessutom utvecklar och utvärderar forskargruppen nya komplexa interventioner samt studerar effekterna av de nya insatserna i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att resultaten av forskningen kommer till användning i klinisk praxis.

personerna/klienterna/patienterna, från deras närstående och från personalen inom hälso- och sjukvården beaktas.

 

HELDs forskning syftar till att studera erfarenheterna av företeelser i vardagen hos personer med risk eller har neurologiska funktionshinder samt deras närstående. Där även miljöns betydelse för de svårigheter och hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta har en betydelse och därav ger en begräsning. Dessutom utvecklar och utvärderar forskargruppen nya komplexa interventioner samt studerar effekterna av de nya insatserna i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att resultaten av forskningen kommer till användning i klinisk praxis.

Det övergripande syftet för HELD är att samla kunskap som kan bidra till utveckling av insatser som syftar till att öka delaktighet i vardagen och förbättra hälsan hos personer som har en risk eller redan har neurologiska funktionshinder samt för deras närstående. Forskargruppen är för närvarande involverad i följande större pågående projekt:

Make My Day

Livet efter stroke I

Livet efter stroke II

Delaktighet i vardagen efter stroke: Utveckling och utvärdering av en personcentrerad och teknikbaserad rehabilitering

En 5-årsuppföljning av behov av rehabilitering och stöd hos personer med stroke och deras närstående

En 5-årsuppföljning av Livet efter stroke II

Personcentrerad arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar: Design och utvärdering av en komplex intervention med användning av innovativa deltagande metoder

Strokeenheter: utvärdering av designkvalitet och dess inverkan på vård och rehabilitering, säkerhet, patienthälsa, och uppfattning av miljön

HELD-gruppen har pågående projektsamarbete med Makerere Universitet i Uganda Medical Research Council/Uganda Virus Research Institute and London School of Hygiene & Tropical Medicine Uganda Research Unit och med Syddansk Universitet/Odense Universitetssjukhus i Danmark.

Långsiktiga mål för forskargruppen HELD

  • Utveckla och genomföra en global modell för personcentrerade interventioner efter stroke
  • Utveckla modeller och implementera kunskap för att möjliggöra delaktighet och välbefinnande i vardagen hos personer som lever med en risk eller har neurologiska funktionsnedsättningar
  • Utveckla och implementera evidensbaserade hälsobefrämjande program för personer med risk eller redan har neurologiska funktionsnedsättningar
  • Engagera personer med risk eller har neurologiska funktionsnedsättningar i hela forskningsprocessen

Kunskap från kvalitativa och kvantitativa studier har bidragit till att utveckla komplexa insatser i syfte att förbättra hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättningar. Efter att en ny åtgärd har utvecklats testas den först i en pilotstudie och därefter i en fullskalig randomiserad kontrollerad studie. Den pågående LAS–II är en sådan studie - en multicenter randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL intervention för att förbättra delaktigheten i vardagen efter stroke. (ClinicalTrials.gov NCT01417585). Kunskapen från kvalitativa och kvantitativa studier har också bidragit till utveckling, utvärdering och modifiering av mätinstrument.

Forskargruppen hanteras av

Huvudforskare

Lena Von Koch

Professor, senior

Gunilla Eriksson

Anknuten till Forskning

Forskare inom gruppen

Christina Eriksson

Anknuten till Forskning

Anette Erikson

Anknuten till Undervisning/handledning

Maria Flink

Utbildningssamordnare

Malin Tistad

Anknuten till Forskning

Lisette Farias Vera

Lektor, biträdande

Marie Nilsson

Anknuten till Forskning

Annika Sköld

Adjunkt

Doktorander