Skip to main content

Forskargruppen HELD

Hälsa i vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder/Health in Everyday Life among people with neurological Disorders (HELD)

HELD s forskningsprogram riktas mot kunskapsluckor som identifierats inom hälso- och sjukvården och frågor som rör vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder.

Forskningen utgår från flera olika perspektiv där både personerna/klienterna/patienterna, från deras närstående och från personalen inom hälso- och sjukvården beaktas.

HELDs forskning syftar till att studera erfarenheterna av företeelser i vardagen hos personer med risk eller har neurologiska funktionshinder samt deras närstående. Där även miljöns betydelse för de svårigheter och hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta har en betydelse och därav ger en begräsning. Dessutom utvecklar och utvärderar forskargruppen nya komplexa interventioner samt studerar effekterna av de nya insatserna i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att resultaten av forskningen kommer till användning i klinisk praxis.

personerna/klienterna/patienterna, från deras närstående och från personalen inom hälso- och sjukvården beaktas.

HELDs forskning syftar till att studera erfarenheterna av företeelser i vardagen hos personer med risk eller har neurologiska funktionshinder samt deras närstående. Där även miljöns betydelse för de svårigheter och hinder som personer med funktionsnedsättning kan möta har en betydelse och därav ger en begräsning. Dessutom utvecklar och utvärderar forskargruppen nya komplexa interventioner samt studerar effekterna av de nya insatserna i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att resultaten av forskningen kommer till användning i klinisk praxis.

Det övergripande syftet för HELD är att samla kunskap som kan bidra till utveckling av insatser som syftar till att öka delaktighet i vardagen och förbättra hälsan hos personer som har en risk eller redan har neurologiska funktionshinder samt för deras närstående. Forskargruppen är för närvarande involverad i följande större pågående projekt:

HELD-gruppen har pågående projektsamarbete med Makerere Universitet i Uganda Medical Research Council/Uganda Virus Research Institute and London School of Hygiene & Tropical Medicine Uganda Research Unit och med Syddansk Universitet/Odense Universitetssjukhus i Danmark.

Långsiktiga mål för forskargruppen HELD

  • Utveckla och genomföra en global modell för personcentrerade interventioner efter stroke
  • Utveckla modeller och implementera kunskap för att möjliggöra delaktighet och välbefinnande i vardagen hos personer som lever med en risk eller har neurologiska funktionsnedsättningar
  • Utveckla och implementera evidensbaserade hälsobefrämjande program för personer med risk eller redan har neurologiska funktionsnedsättningar
  • Engagera personer med risk eller har neurologiska funktionsnedsättningar i hela forskningsprocessen

Kunskap från kvalitativa och kvantitativa studier har bidragit till att utveckla komplexa insatser i syfte att förbättra hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättningar. Efter att en ny åtgärd har utvecklats testas den först i en pilotstudie och därefter i en fullskalig randomiserad kontrollerad studie. Den pågående LAS–II är en sådan studie - en multicenter randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL intervention för att förbättra delaktigheten i vardagen efter stroke. (ClinicalTrials.gov NCT01417585). Kunskapen från kvalitativa och kvantitativa studier har också bidragit till utveckling, utvärdering och modifiering av mätinstrument.

Forskargruppen hanteras av

Associate Professor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Huvudforskare

Professor, senior

Lena Von Koch

Telefon: 070-786 93 86
Enhet: Held
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Associate Professor

Eric Asaba

Telefon: 08-524 838 38
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Eric.Asaba@ki.se

Anknuten

Gunilla Eriksson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Gunilla.Eriksson@ki.se

Associate Professor

Ann-Helen Patomella

Telefon: 08-524 837 26
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Ann-Helen.Patomella@ki.se

Forskare inom gruppen

Adjunkt

Aileen Bergström

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: aileen.bergstrom@ki.se

Anknuten

Christina Eriksson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: christina.eriksson@ki.se

Anknuten

Anette Erikson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Anette.Erikson@ki.se

Adjunkt

Mandana Fallah Pour

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Mandana.Fallahpour@ki.se

Adjunkt

Maria Flink

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: maria.flink@ki.se

Associate Professor, Docent

Hans Jonsson

Telefon: 08-524 838 76
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Hans.Jonsson@ki.se

Anknuten

Malin Tistad

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Malin.Tistad@ki.se

Lektor, biträdande

Lisette Farias Vera

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: lisette.farias.vera@ki.se

Lektor/sjukgymnast

Charlotte Ytterberg

Telefon: 08-585 822 77
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Charlotte.Ytterberg@ki.se

Anknuten

Marie Nilsson

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: marie.i.nilsson@ki.se

Adjunkt

Annika Sköld

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: annika.skold@ki.se

Adjunkt

Ann-Marie Öhrvall

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: ann-marie.ohrvall@ki.se

Doktorander

Doktorand

Martha Gustavsson

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: martha.gustavsson@ki.se

Forskarstuderande

Emelie Mälstam

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: emelie.malstam@ki.se

Forskarstuderande

Susanne Assander

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: susanne.assander@ki.se