Forskargruppen HELD

This page in English

Hälsa i vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder/Health in Everyday Life among people with neurological Disorders (HELD)

HELD s forskningsprogram riktas mot kunskapsluckor som identifierats inom hälso- och sjukvården och frågor som rör vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder. Forskningen utgår från flera olika perspektiv. Dels från personerna/klienterna/patienterna med neurologiska funktionshinder, från deras närstående och från hälso- och sjukvårdspersonalen.

HELDs forskning syftar särskilt till att studera de levda erfarenheterna av företeelser i vardagen hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående. Dessutom utvecklar HELD-gruppen och studerar effekterna av nya hälso- och sjukvårdsinsatser i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta att de studerade åtgärderna kommer till användning i klinisk praxis.

Det övergripande syftet för HELD är att samla kunskap som kan bidra till utveckling av åtgärder som syftar till att öka delaktighet i vardagen och förbättra hälsan hos personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående. Forskargruppen är för närvarande involverad i följande större pågående projekt:

HELD-gruppen har pågående projektsamarbete med Makerere Universitet i Uganda och med Syddansk Universitet/Odense Universitetssjukhus i Danmark.

Långsiktiga mål för forskargruppen HELD

  • Utveckla och genomföra en global modell för personcentrerade interventioner efter stroke
  • Utveckla modeller och implementera kunskap för att möjliggöra delaktighet och välbefinnande i vardagen hos personer som lever med neurologiska funktionshinder
  • Utveckla och implementera evidensbaserade hälsobefrämjande program för personer med neurologiska funktionshinder
  • Engagera personer med neurologiska funktionshinder i hela forskningsprocessen

Kunskap från kvalitativa och kvantitativa studier har bidragit till att utveckla komplexa åtgärder i syfte att förbättra hälso- och sjukvården för personer med kroniska neurologiska funktionshinder. Efter att en ny åtgärd har utvecklats testas den först i en pilotstudie och därefter i en fullskalig randomiserad kontrollerad studie. Den pågående LAS–II är en sådan studie - en multicenter randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad ADL intervention för att förbättra delaktigheten i vardagen efter stroke. (ClinicalTrials.gov NCT01417585). Kunskapen från kvalitativa och kvantitativa studier har också bidragit till utveckling, utvärdering och modifiering av mätinstrument.

The HELD research group - mer informationen finns på engelska

ArbetsterapiNeurologi