ASSIST - vardagsrehabilitering med IKT stöd

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla ny kunskap om hur vardagsrehabilitering och teknologi kan användas och implementeras i hemtjänsten för att stödja och öka aktivitetsutföranden samt delaktighet för äldre personer som bor hemma.

En viktig aspekt för ett hälsosamt åldrande är att få vara delaktig och aktiv i sin vardag samt vara självbestämmande gällande hur vardagens ska se ut. Utifrån hur dagens hemtjänst är organiserad i Sverige så finns det inte alltid utrymme och möjlighet att tillgodose dessa aspekter för de äldre, vilken kan leda till inskränkningar i den äldres vardag.

Internationell forskning påvisar stora vinster med införandet av vardagsrehabilitering, allt från förbättringar av de äldres funktioner och hälsa till personalens välmående på arbetet och samhällsekonomiska vinningar. Vardagsrehabilitering är inte ett okänt begrepp i Sverige, det till trots så har implementeringen av förhållningssättet varit långsamt och ineffektivt. Det finns fortfarande mycket som kan göras för att utveckla arbetssättet och implementera det i hemtjänstens arbete, varav en aspekt är att undersöka vilka förutsättningar som finns för implementering samt hur organiseringen skulle utformas.

Detta forskningsprojekt ingår i forskningsprogrammet Future Care och pågår mellan 2018–2022 och består av en interventionsstudie där vi har följt äldre personer som blir utskrivna från sjukhuset och beviljad hemtjänst, i två kommuner i Stockholms Stad. För att få mer insikt i projektet så finns studie protokollet publicerat och länkat nedanför.

Forskningsledare

Profile image

Susanne Guidetti

Professor/Arbetsterapeut

Forskare

Aileen Bergström, adjunkt, NVS, Karolinska Institutet.

Doktorand

Susanne Assander

Finansiering

Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap

FORTE programanslag

Publikationer

Assander, S., Guidetti, S., & Bergström, A.  Internationell forskning driver vardagsrehabilitering framåt – dags för nya tag i Sverige. 2020. Tidningen Ä. Här hittar du Referenser till artikeln. [Artikeln finns ej tillgängliggjord digitalt. Du kan kontakta utgivande förlag för att få tillgång till artikeln.]

Bergström A, Borell L, Meijer S, & Guidetti S. (2019). Evaluation of an intervention addressing a reablement programme for older, community-dwelling persons in Sweden (ASSIST 1.0): a protocol for a feasibility study. BMJ Open.

SG
Innehållsgranskare:
2024-05-06