Behov av rehabilitering och stöd hos personer med stroke och deras närstående – en femårsuppföljning av LAS 1

Rehabiliteringen efter en stroke avslutas ofta efter cirka tre månader. Många personer, även de med lindriga symtom, upplever dock otillfredsställda rehabiliteringsbehov även lång tid efter stroke och närstående upplever ofta ett tungt ansvar för vård och rehabilitering.

Eftersom stroke ofta leder till livslång påverkan av livet hos individen och hans/hennes familj är det angeläget att utveckla evidensbaserade subakuta insatser, företrädesvis genom att utöka utbudet av friskvårdsinriktade hälsobefrämjande aktiviteter och att identifiera faktorer som kan bidra till att rehabiliteringsbehoven hos personer med stroke och deras anhöriga bättre tillgodoses. En ökad kunskap om vilka behov som personer med stroke och deras anhöriga upplever kan utgöra en bas för modellutveckling av subakuta rehabiliteringsinsatser.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om otillfredsställda behov av rehabilitering och stöd hos personer med stroke och deras närstående och om och hur dessa behov varierar över tid för att kunna identifiera och utveckla åtgärder som minskar otillfredsställda behov.

Design

Projektet är en 5-års uppföljning av personer med stroke och deras närstående som deltog i en studie av rehabiliteringsprocessen det första året efter stroke, Life After Stroke-I (LAS-I). Datainsamlingen omfattar strukturerade intervjuer och tester av funktionstillstånd, livstillfredsställelse, upplevda behov av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård, och kontextuella (personliga och miljömässiga) och sjukdomsspecifika faktorer. Kvalitativa studier kommer att utföras för att undersöka upplevelser och betydelsen av dessa otillfredsställda behov. Från närstående samlas även uppgifter in om närståendebörda.

Projektledare

Profile image

Charlotte Ytterberg

Lektor/Fysioterapeut

Övriga forskare

Aileen Bergström, Gunilla Eriksson, Susanne Guidetti, Marie Nilsson, Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, Malin Tistad, Kerstin Tham, Lena von Koch.

Post docs

Lisbeth Minet, PhD Syddansk universitet

Masterstudenter

Avvai Nilsson, Malin Dybäck

Finansiering

Vetenskapsrådet: projektnummer 2013-2806

Strokeförbundet

KI fonder

Promobilia

Publikationer

Vetenskapliga publikationer - på lång sikt uppföljningen av LAS-I

2024-05-06