Lungmedicin

Vår forskning inom lungmedicin fokuserar på inflammatoriska tillstånd i luftvägarna och lungparenkymet.

Under flera decennier var det huvudsakliga intresset riktat mot förändringar i den interstitiella vävnaden (Interstitial Lung Diseases, ILD), och med hjälp av tidigt utvecklad bronkoskopisk teknik har inflammatoriska och immunologiska reaktioner i lungorna kunnat följas vid tillstånd som lungfibros (IPF), sarkoidos, allergisk alveolit och vid lungengagemang vid systemisk sjukdom som rheumatoid artrit och multipel skleros.
Genom bronkoalveolär sköljning (BAL), har vi även följt effekter av exponering för olika omgivande faktorer som cigarettrökning. Även inandning av partiklar och gaser i bil- och tunnelbanetunnlar, eller av luft och partiklar i industriell miljö som sågverk och aluminiumsmältverk, liksom påverkan i exempelvis svinstallar, har studerats. BAL-tekniken har skapats i vår egen välfungerande forskningsenhet och blivit allt värdefullare i takt med utvecklingen av alltmer sofistikerade analysmetoder i vårt eget laboratorium och i väl utvecklade samarbeten med välrenommerade laboratorier nationellt och internationellt. Den har visat sig mycket värdefull vid studier av astmatiker före och efter allergenprovokationer, uppföljningar av KOL-drabbade, samt för att monitorera effekterna av olika typer av nya behandlingsmetoder. De mest omfattande och internationellt mest uppmärksammade studierna har under flera år genomförts på feno- och genotypiskt ytterst väl kartlagda patienter med sarkoidos.
Nyckeln till framgång ligger i det nära samarbetet mellan erfarna läkare som möter patienter och ett välutrustat laboratorium nära knutet till kliniken.

En mängd läkemedelsbehandlingsstudier har genomförts inte minst vid KOL och astma och flera projekt är pågående. Ett extensivt samarbete har utvecklats med epidemiologer vid KI och sedan flera år pågår omfattande studier med olika immunologiska laboratorier och genetiker. Under pågående pandemi har samarbetsprojekt kring Covid inletts och lungmedicin är djupt involverad i det omfattande SCAPIS-projektets lungdel som initierats och stöds av Hjärt-Lungfonden. Fonden utgör en av gruppens största anslagsgivare och har två gånger tilldelat medlemmar vid enheten sitt stora anslag, Big gift. Bland övriga finansiärer kan bland annat nämnas Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Stockholms Region, National Institute of Health i USA samt American Thoracic Society.

Forskningsområden Seniora forskare

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL - Magnus Sköld, Åsa Wheelock

Idiopatisk lungfibros - Magnus Sköld

Proteomik - Åsa Wheelock

Sarkoidos- Johan Grunewald, Anders Eklund, Susanna Kullberg, Pernilla Darlington Lidin, Natalia Rivera

Avdelningschef

Profile image

Åsa Wheelock

Senior Forskare
070-2200308

Forskargrupper

Professor Magnus Sköld

Docent Åsa Wheelock

Medarbetare

Olga Chuquimia, research engineer

Pernilla Darlington Lidin, leg.läkare, med.dr

Anders Eklund, leg.läkare, professor emeritus 

Giovanni Ferrara, leg.läkare, docent

Jing Gao, med.dr, postdok

Reza Karimi, leg.läkare, med.dr

Susanna Kullberg, leg.läkare, med.dr

Chuan-Xing Li (Tracy), senior postdok

Avinash Padhi, postdok

Natalia Rivera, forskarassistent

Magnus Sköld, leg.läkare, professor 

Åsa Wheelock, docent 
 

Doktorander 

Huvudhandledare Magnus Sköld:

Ioanna Kotortsi, leg.läkare

Melvin Pourbazargan, leg.läkare

Ida Belo, leg.läkare

Dimitrios Kalafatis, apotekare, Ph.D 17 juni 2022

Lisa Carlson, leg.sjuksköterska

Huvudhandledare Åsa Wheelock:

Marika Ström, Ph.D 14 oktober 2022

Benedikt Zöhrer

Huvudhandledare Susanna Kullberg:

Joanna Werner, leg.läkare
 

Teknisk & administrativ personal  

Maria Ahlsén, phD, nationell koordinator BronchoScapis 

Heléne Blomqvist, forskningssköterska 

Lisa Carlson, forskningssjuksköterska, nationell kordinator IPF-registret 

Margitha Dahl, forskningssjuksköterska 

Benita Dahlberg, biomedicinsk analytiker 

Monika Ezerskyte, lab manager

Eva-Marie Karlsson, administratör 

Susanne Schedin, forskningssjuksköterska

ÅW
Innehållsgranskare:
2024-01-12