Projektbeskrivning och bakgrund

Bakgrund och projektbeskrivning till forskningsstudien: "Fysisk kapacitet och hälsa".

Projektbeskrivning

År 1974 deltog 425 andra slumpmässigt utvalda ungdomar runt om i Sverige i olika tester. Hela gruppen inbjöds till nya undersökningar när de var 34 år och 52 år. Nu vill vi bjuda in dessa till en tredje uppföljning. 

Bakgrund 

Det finns endast ett fåtal studier i världen där man följt personer från tonåren till medelåldern och undersökt hur hälsan och den fysiska kapaciteten förändras under livet. Undersökningar där man följer samma personer under en lång tid ger viktiga, tillförlitliga resultat om detta. Du kan därför bidra till att öka kunskapen om hur kroppen förändras genom åren. En god fysisk kapacitet under vårt åldrande underlättar möjligheten till ett självständigt liv och minskar risken för sjukdom och skador. Under livet förändras vår fysiska kapacitet olika mycket hos olika individer, men det är inte känt vad orsaken är till denna skillnad eller hur viktig vår livsstil är för detta.

Åldrande innebär succesiv förlust av muskelmassa och styrka. Detta påverkar individens autonomi och ökar risken för fallolyckor, samt leder till både personligt lidande och belastning på sjukvården. Men vissa individer drabbas inte nämnvärt av denna muskelförlust. Om vi förstår orsaken till den stora individvariationen samt varför det blir allt svårare att återhämta muskelförlust vid åldrande, kan personer i farozonen identifieras tidigare. Vi kombinerar grundvetenskaplig och klinisk forskning för att undersöka de mekanismer som reglerar muskelmassa och styrka vid åldrandet. Vårt DNA påverkas vid åldrande med tillkomst av mutationer, vilket leder till förändrad cellfunktion. Detta kan påverka innervation av skelettmuskeln men även påverka skelettmuskelns förmåga att underhålla och bygga om densamma. Vår hypotes är att störningar i muskelinnervation samt cellulära signalvägar i muskel kan förklara den stora variationen i muskelförlust och styrka mellan olika individer. Vi avser att testa vår hypotes genom att bjuda in de 425 representativt utvalda svenska män och kvinnor som deltagit i denna studie av fysisk kapacitet, hälsa och livsstil under snart 50 års tid, sedan de var 16 år gamla.

Projektet kommer öka vår förståelse för musklers åldrande. Kunskapen kan bidra till att utforma nya strategier för att motverka muskelförlust och optimera återhämtningen av muskelmassa och styrka vid exv. frakturer. Detta kan möjliggöra ett hälsosammare åldrande med bibehållen autonomi och livskvalitet långt upp i åren.

Artikel i Dagens Nyheter om projektet

Screenshot från en artikel i DN om forskningsprojektet: fysisk kapacitet och hälsa.
Screenshot från en artikel i DN om forskningsprojektet: fysisk kapacitet och hälsa. Foto: N/A
MW
Innehållsgranskare:
2023-07-07