Antagning KI SÖS

Här beskrivs processen för antagning till utbildning på forskarnivå vid institutionen. En process med syfte att säkerställa att det för varje doktorand finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet. 

Vid antagningsprocessen på KI SÖS vill vi redan vid deadline för inlämning av ansökan att steg 1-3 inkluderas i sin helhet. Vi ber Er alltså att redan i det initiala skedet inkludera blanketter med samtliga bilagor rörande såväl inrättande av doktorandplats (1), rekrytering (2) såväl som beslut om antagning (3).Vid de tillfällen extern rekrytering krävs var god kontakta administratör via forskarutbildning@kisos.ki.se.

Steg 1: Inrättande av doktorandplats KI SÖS

Kvalitetssäkring av forskningsprojekt, handledning och övrig forskarutbildningsmiljö.

Blivande huvudhandledare ansöker till KI SÖS om att få inrätta en doktorandplats genom att lämna in blankett Inrättande av doktorandplats. 

För att inrätta en doktorandplats krävs att

 • Det vetenskapliga projektet är genomförbart och lämpligt som doktorandprojekt.
 • Huvudhandledaren är lämplig, dvs uppfyller kraven för grönt ljus. 
 • Handledarkonstellationen är relevant. Ofta räcker det med en huvudhandledare och en bihandledare. Det är viktigt att skilja på medarbetare i forskningsprojektet och handledare i forskarutbildningen.
 • Doktoranden erbjuds en god forskarutbildningsmiljö (se Regler för utbildning på forskarnivå vid KI, kap 2.1.2).
 • Det finns en finansieringsplan. Blankett finansieringsplan för doktorand.
 • Etiktillstånd finns eller planeras (om sådana erfordras).

I detta steg bedöms också om det finns skäl för undantag från kravet på utlysning av doktorandplatsen, se rekrytering nedan.

Ingen rekrytering eller antagning till forskarutbildning kan ske utan att det finns ett beslut om inrättad doktorandplats.

Förtydligande rörande handledarskap vid inrättande av doktorandplats KI SÖS

Handledarkonstellationen är viktig för forskarutbildningens genomförande. Varje doktorand ska ha en huvudhandledare och minst en bihandledare. Ofta räcker det med en bihandledare men i vissa fall kan det behövas två. Endast i undantagsfall och då med tydlig motivering godkänner KI SÖS fler än två bihandledare. Det är viktigt att skilja på medarbetare i forskningsprojektet och handledare i forskarutbildningen. Bihandledarnas roll är främst att bidra med kompletterande expertis till doktorandens forskarutbildning och ska inte enbart vara inriktad mot forskningsprojektet.

Förtydligande rörande finansieringsplanen vid inrättande av doktorandplats KI SÖS

För att finansieringsplanen ska anses vara komplett krävs en plan för finansieringen av doktorandens lön under forskarutbildningen, dvs. den skall täcka samtliga terminer. Det krävs också en redovisning i finansieringsplanen av hur andra kostnader i samband med forskarutbildningen planeras att finansieras. Dessa kostnader är handledarens ansvar och uppgår till minst 100.000 kr. Se exempel på finansieringsplan.

Exempel på sådana kostnader är

 • IT-kostnad (mail, KI-system) 10 000 kr/år 
 • Programvara (tex SPSS)
 • Publikationskostnader
 • Kostnader i samband med halvtid (t. ex. resor för halvtidskommitté)
 • Kongresser (anmälningsavgift samt resekostnader)
 • Tryckkostnader för t. ex. poster för presentation 
 • Kostnader i samband med ledighet för att gå kurser (totalt 30 hp) dvs bibehållen lön 
 • Tryckning av avhandling 
 • Kostnad för lokal vid disputation (på Södersjukhuset är det avgiftsfria lokaler) 
 • Resekostnader för betygsnämnd och opponent i samband med disputation 

För att uppmuntra och stödja nya handledare som planerar att registrera sin första doktorand finns det möjlighet att från 2022 söka uppstartsbidrag från KI SÖS. KI SÖS anslår årligen två bidrag à 100 000 kr. Uppstartsbidraget skall användas för att täcka kostnader kopplade till forskarutbildningen se ovan (ej lön). Uppstartsbidraget kan endast sökas en gång och i samband med registrering av första doktoranden. För att söka uppstartsbidraget bifogas ett personligt brev samtidigt som ansökan om Inrättande av doktorandplats skickas in till KI SÖS. I brevet motiverar sökande varför hen ska handleda en doktorand och varför hen ska få uppstartsbidraget.

Obligatoriska bilagor till blanketten Inrättande av doktorandplats (Del 1)

 1. Ansökan om Grönt ljus, Blankett Ansökan om grönt ljus.
 2. Forskningsplan inklusive bakgrund, forskningsfrågor, metoder, planerade studier och relevans(ca 5 sidor inklusive referenser) tillsammans med en preliminär tidsplan för doktoranden.
 3. CV för alla handledare(max 2 sidor per person).
 4. Beskrivning av handledarnas kompetens och rolli relation till forskningsprojektet*.
 5. Beskrivning av forskningsmiljön*.
 6. Finansieringsplan Blankett Finansieringsplan för doktorand.
 7. Motivering till varför undantag för extern rekrytering inte behövs.

*kan bifogas som separata dokument eller inkluderas i forskningsplanen.

Blanketter som rör forskarutbildning

Steg 2: Rekrytering KI SÖS

Vid de tillfällen extern rekrytering krävs var god kontakta administratör via forskarutbildning@kisos.ki.se.

Bedömning av behörighet

Kvalitetssäkring av doktorandens behörighet, lämplighet och förmåga.

Behörighetsbedömning görs på följande sätt då undantag från krav på utlysning gäller

 1. Handledare eller doktorandkandidat kontaktar forskarutbildningsadministratör på institutionen som ger doktorandkandidaten tillgång till rekryteringssystemet Varbi, Behörighetsutlåtande.
 2. Doktorandkandidaten laddar upp efterfrågade dokument enligt instruktioner i Varbi.
 3. Handläggare på universitetsförvaltningen bedömer behörigheten för den aktuella personen.
 4. Om behörighet föreligger utfärdas ett s.k. behörighetsutlåtande vilket ska bifogas som underlag för beslut om antagning. Observera att för kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Behörighetsbedömning görs på följande sätt för de som söker en utlyst doktorandplats

 1. De sökande laddar upp dokument i rekryteringssystemet Varbi.  Behörighetsutlåtande enligt instruktionerna i annonsen.
 2. Handläggare på universitetsförvaltningen (UF) bedömer behörigheten för samtliga sökande.
 3. Selektionsprocess, se Bedömning av lämplighet och förmåga nedan. Notera att urval endast görs bland behöriga sökanden.
 4. Då en kandidat har valts ut utfärdar UF-handläggarna ett s.k. behörighetsutlåtande för aktuell person. Detta ska sedan bifogas som underlag för beslut om antagning.

Om behörighet till utbildning på forskarnivå

Bedömning av lämplighet och förmåga

Institutionen har ett ansvar att säkra lämplighet och förmåga hos doktorandkandidaten - även då undantag från utlysningskravet föreligger.

Steg 3: Beslut om antagning KI SÖS

Det är prefekten på aktuell institution som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av institutionens studierektor. I detta steg ingår att utse handledare.

Följande ligger till underlag för beslutet

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (Del 2)

 1. Behörighetsutlåtande.
 2. Beskrivning av urvalsprocessen och hur lämpligheten av den sökande har bedömts.
 3. Sökandes CV.
 4. Intyg på genomgången handledarutbildning (huvudhandledaren).
 5. Om lämpligt, dokumentation om samarbete med ett annat universitet (dubbel examen).
 6. Om lämpligt, reviderad finansieringsplan.

Blanketter som rör forskarutbildning

Steg 4: Upprättande av individuell studieplan (ISP) KI SÖS

I den individuella forskningsplanen (ISP) beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning.

Vad är en individuell studieplan?

ISP-seminarium KI SÖS

Efter beslut om antagning (Steg 3) genomförs ett ISP-seminarium vid vilket den nya doktoranden inför antagningsnämnden vid KI SÖS kort, ca 10 minuter, på engelska, presenterar sitt projekt och får möjlighet till återkoppling.

Seminariets syfte

 • Att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand.
 • Presentation av forskningsprojektet och utbildningsmoment utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling.
 • Ett lärandemoment för doktoranden. Observera att seminariet ska hållas på engelska.

Översikt över rutinerna kring ISP

 1. Omedelbart efter studiestart påbörjas arbetet med en ISP (notera att forskningsplan och finansieringsplan redan är färdigställda). Huvudhandledaren skapar en ny studieplan i ISP-systemet varefter doktorand och handledare fyller i uppgifterna i samråd med varandra.
 2. ISP-seminarium (se ovan).
 3. Senast en månad efter ISP-seminariet lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP.
 4. Studierektor ser till att den är korrekt ifylld och genomarbetad.
 5. Studierektor fastställer den individuella studieplanen. 

Rutiner kring ansökan KI SÖS

Ansökan skickas in senast vid deadline, se informationen nedan. Samtliga underskrifter samlas i samma ansökningsblankett dvs endast en (1) ansökningsblankett per del. Inskannade underskrifter och elektronisk signering med EduSign går bra. Vid elektronisk signering fyll i namn på respektive rad i ansökan så att den elektroniska underskriften kan härledas dit. Del 1, Inrättande av doktorandplats inklusive sorterade obligatoriska bilagor skickas som en (1) PDF-fil och Del 2, Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå inklusive sorterade obligatoriska bilagor skickas som en (1) PDF-fil. De två PDF-filerna skickas in samtidigt till antagning.forskarutbildning@kisos.ki.se.

Ansökan 2023

Tillfälle 1

Deadline inlämning av ansökan 25/1

ISSP seminarium 14/3

Tillfälle 2

Deadline inlämning av ansökan 28/3

ISP seminarium 23/5

Tillfälle 3

Deadline inlämning av ansökan 29/8

ISP seminarium 17/10

Tillfälle 4

Deadline inlämning av ansökan 24/10

ISP seminarium 12/12