Antagning KI SÖS

Här beskrivs processen för antagning till utbildning på forskarnivå vid institutionen. En process med syfte att säkerställa att det för varje doktorand finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet. 

Rutiner kring ansökan KI SÖS

Vid antagningsprocessen på KI SÖS vill vi redan vid deadline för inlämning av ansökan att steg 1–3 inkluderas i sin helhet. Vi ber er alltså att redan i det initiala skedet inkludera blanketter med samtliga bilagor rörande inrättande av doktorandplats (1), rekrytering (2) och beslut om antagning (3). Då extern rekrytering krävs kontakta administratör via forskarutbildning@kisos.ki.se.

Ansökan skickas in senast vid deadline, se informationen nedan. Samtliga underskrifter samlas i samma ansökningsblankett dvs endast en (1) ansökningsblankett per del. Inskannade underskrifter och elektronisk signering med EduSign går bra. Vid elektronisk signering fyll i namn på respektive rad i ansökan så att den elektroniska underskriften kan härledas dit. 

Del 1, Inrättande av doktorandplats inklusive sorterade obligatoriska bilagor skickas som en (1) PDF-fil.

Del 2, Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå inklusive sorterade obligatoriska bilagor skickas som en (1) PDF-fil.

De två PDF-filerna skickas in samtidigt till antagning.forskarutbildning@kisos.ki.se.

Steg 1: Inrättande av doktorandplats vid KI SÖS

Inrättande av doktorandplats sker för att  kvalitetssäkra forskningsprojektet, handledning och forskarutbildningsmiljö. I detta steg bedöms också om det finns skäl för undantag från kravet på utlysning av doktorandplatsen, se rekrytering nedan.

Ingen rekrytering eller antagning till forskarutbildning kan ske utan att det finns ett beslut om inrättad doktorandplats.

Blivande huvudhandledare ansöker till KI SÖS om att få inrätta en doktorandplats genom att lämna in blankett Inrättande av doktorandplats. 

För att inrätta en doktorandplats krävs att

 • Det vetenskapliga projektet är genomförbart och lämpligt som doktorandprojekt.
 • Huvudhandledaren är lämplig, dvs uppfyller kraven för grönt ljus. 
 • Handledarkonstellationen är relevant. Ofta räcker det med en huvudhandledare och en bihandledare. Det är viktigt att skilja på medarbetare i forskningsprojektet och handledare i forskarutbildningen. Se förtydligande nedan.
 • Doktoranden erbjuds en god forskarutbildningsmiljö (se Regler för utbildning på forskarnivå vid KI, kap 2.1.2).
 • Det finns en finansieringsplan. Blankett finansieringsplan för doktorandSe förtydligande nedan.
 • Etiktillstånd finns eller planeras (om sådana erfordras).

Förtydligande rörande handledarskap vid inrättande av doktorandplats KI SÖS

Handledarkonstellationen är viktig för forskarutbildningens genomförande. Varje doktorand ska ha en huvudhandledare och minst en bihandledare. Ofta räcker det med en bihandledare men i vissa fall kan det behövas två. Endast i undantagsfall och då med tydlig motivering godkänner KI SÖS fler än två bihandledare. Det är viktigt att skilja på medarbetare i forskningsprojektet och handledare i forskarutbildningen. Bihandledarnas roll är främst att bidra med kompletterande expertis till doktorandens forskarutbildning och ska inte enbart vara inriktad mot forskningsprojektet.

Förtydligande rörande finansieringsplanen vid inrättande av doktorandplats KI SÖS

För att finansieringsplanen ska anses vara komplett krävs en plan för finansieringen av doktorandens lön under forskarutbildningen, dvs. den skall täcka samtliga terminer. Det krävs också en redovisning i finansieringsplanen av hur andra kostnader i samband med forskarutbildningen planeras att finansieras. Dessa kostnader är handledarens ansvar och uppgår till minst 100.000 kr. 

Exempel på finansieringsplan

Exempel på sådana kostnader är

 • IT-kostnad (e-post, KI-system) 10 000 kr/år 
 • Programvara (tex SPSS)
 • Publikationskostnader
 • Kostnader i samband med halvtid (t. ex. resor för halvtidskommitté)
 • Kongresser (anmälningsavgift samt resekostnader)
 • Tryckkostnader för t. ex. poster för presentation 
 • Kostnader i samband med ledighet för att gå kurser (totalt 30 hp) dvs bibehållen lön 
 • Tryckning av avhandling 
 • Kostnad för lokal vid disputation (på Södersjukhuset är det avgiftsfria lokaler) 
 • Resekostnader för betygsnämnd och opponent i samband med disputation 

För att uppmuntra och stödja nya handledare som planerar att registrera sin första doktorand finns det möjlighet att söka uppstartsbidrag från KI SÖS. KI SÖS anslår årligen bidrag à 100 000 kr. Uppstartsbidraget skall användas för att täcka kostnader kopplade till forskarutbildningen se ovan (ej lön). Uppstartsbidraget kan endast sökas en gång och i samband med registrering av första doktoranden. För att söka uppstartsbidraget bifogas ett personligt brev samtidigt som ansökan om Inrättande av doktorandplats skickas in till KI SÖS. I brevet motiverar sökande varför hen ska handleda en doktorand och varför hen ska få uppstartsbidraget.

Under 2024 kommer fyra uppstartsbidrag erbjudas för nya handledare.

I dokumentet Riktlinje för finansiering av disputation nedan, finns en beskrivning av vilka kostnader som belastar regionen.

Riktlinje för finansiering av disputation

Förtydligande av doktorandanställning vid KI SÖS

Lönesättning vid doktorandanställning på KI SÖS, oavsett anställningens längd, regleras av KI:s doktorandstege, se Anställning som doktorand vid KI.

Obligatoriska bilagor till blanketten Inrättande av doktorandplats (Del 1)

 1. Ansökan om Grönt ljus, Blankett Ansökan om grönt ljus.
 2. Forskningsplan inklusive bakgrund, forskningsfrågor, metoder, planerade studier och relevans (ca 5 sidor inklusive referenser) tillsammans med en preliminär tidsplan för doktoranden. Se exempel på forskningsplan nedan.
 3. CV för alla handledare (max 2 sidor per person). CV ska innehålla information om aktuell anställning, handledarerfarenhet och erhållna anslag de senaste fem åren.
 4. Beskrivning av handledarnas kompetens och roll i relation till forskningsprojektet. Bifogas som en separat bilaga.
 5. Beskrivning av forskningsmiljön. Bifogas som en separat bilaga.
 6. Finansieringsplan Blankett Finansieringsplan för doktorand.
 7. Motivering till varför undantag för extern rekrytering inte behövs.

Exempel på forskningsplan

Steg 2: Rekrytering till KI SÖS

Vid rekrytering sker en kvalitetssäkring av doktorandens behörighet, lämplighet och förmåga genom en behörighetsbedömning. Det är vanligt på KI SÖS att rekrytering sker med undantag från krav på utlysning då många doktorander har en klinisk anställning.

Behörighetsbedömning görs på följande sätt då undantag från krav på utlysning gäller

 1. Doktorandkandidaten kontaktar forskarutbildningsadministratör på institutionen som ger doktorandkandidaten tillgång till rekryteringssystemet Varbi, Behörighetsutlåtande.
 2. Doktorandkandidaten laddar upp efterfrågade dokument enligt instruktioner i Varbi.
 3. Handläggare på gemensamt verksamhetsstöd (GVS)  bedömer behörigheten för den aktuella personen.
 4. Om behörighet föreligger utfärdas ett s.k. behörighetsutlåtande vilket ska bifogas som underlag för beslut om antagning. Observera att för kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Då extern rekrytering krävs kontakta administratör eller studierektor via forskarutbildning@kisos.ki.se.

Steg 3: Beslut om antagning till KI SÖS

Det är prefekten på institutionen som beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av institutionens studierektor.

För antagning till utbildning på forskarnivå krävs

 • Blankett Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå.
 • Intyg handledarutbildning för huvudhandledaren.
 • Behörighetsutlåtande från gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Kontakta forskarutbildningsadministratören för att få tillgång till rekryteringsverktyget Varbi där ansökan om behörighetsutlåtande görs.
 • Beskrivning av urvalsprocessen och hur lämpligheten av den sökande har bedömts.
 • Sökandes CV. CV ska innehålla information om aktuell anställning.

Obligatoriska bilagor till blanketten Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå (Del 2)

 1. Behörighetsutlåtande.
 2. Beskrivning av urvalsprocessen och hur lämpligheten av den sökande har bedömts.
 3. Sökandes CV.
 4. Intyg på genomgången handledarutbildning (huvudhandledaren).
 5. Om lämpligt, dokumentation om samarbete med ett annat universitet (dubbel examen).

Steg 4: Upprättande av individuell studieplan (ISP) vid KI SÖS

I den individuella forskningsplanen (ISP) beskrivs det vetenskapliga projektet, vilka kurser och andra lärandemoment som planeras samt hur doktoranden, inom aktuellt forskningsområde och utifrån det specifika projektet, ska uppnå målen för forskarutbildning. Studieplanen blir sedan den karta doktorand och handledare ska följa. En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning.

Vad är en individuell studieplan?

ISP-seminarium vid KI SÖS

Efter beslut om antagning (Steg 3) genomförs ett ISP-seminarium vid vilket den nya doktoranden inför antagningsnämnden vid KI SÖS kort, ca 10 minuter, på engelska, presenterar sitt projekt och får möjlighet till återkoppling.

Seminariets syfte

 • Att fungera som startseminarium och välkomnande av ny doktorand.
 • Presentation av forskningsprojektet och utbildningsmoment utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling.
 • Ett lärandemoment för doktoranden. Observera att seminariet ska hållas på engelska.

Översikt över rutinerna kring ISP

 1. Omedelbart efter studiestart påbörjas arbetet med en ISP (notera att forskningsplan och finansieringsplan redan är färdigställda). Huvudhandledaren skapar en ny studieplan i ISP-systemet varefter doktorand och handledare fyller i uppgifterna i samråd med varandra.
 2. ISP-seminarium (se ovan).
 3. Senast en månad efter ISP-seminariet lämnar doktorand och handledare in ett förslag på ISP.
 4. Studierektor ser till att den är korrekt ifylld och genomarbetad.
 5. Studierektor fastställer den individuella studieplanen. 

Förtydligande rörande obligatoriska kurser för doktorander vid KI SÖS

De obligatoriska kurserna bör i största utsträckning genomföras i KIs regi för att säkerställa att de allmänna kunskapskraven för doktorander på KI uppfylls.

Kurs i Kvalitetssäkring av klinisk forskning i KI:s regi är obligatorisk för alla doktorander på KI SÖS som jobbar med forskning om människor. 

Vid frågor rörande antagning till forskarutbildning kontakta administratör eller studierektor via forskarutbildning@kisos.ki.se.

Ansökan 2024

Tillfälle 1

Deadline inlämning av ansökan 23/1

ISP seminarium 5/3

Tillfälle 2

Deadline inlämning av ansökan 26/3

ISP seminarium 21/5

Tillfälle 3

Deadline inlämning av ansökan 27/8

ISP seminarium 15/10

Tillfälle 4

Deadline inlämning av ansökan 22/10

ISP seminarium 10/12

AN
Innehållsgranskare:
2024-02-26