Disputation KI SÖS

Checklista för ansökan om disputation vid KI SÖS.

Före ansökan

Disputationsansökan bör förberedas i god tid, gärna tre månader eller mer innan önskat disputationsdatum. På KI SÖS har vi som huvudregel att endast en doktorand disputerar ett visst datum. I undantagsfall kan vi godkänna två, men då måste disputationerna ske vid olika tidpunkter, exempelvis klockan 9:00 och klockan 13:00. Kontrollera önskat datum med oss på forskarutbildningsadministrationen i god tid.

  • Boka lokal för önskat disputationsdatum en vardag under terminstiden. Lokal bokas via den egna institutionen eller kliniken.
  • Etablera kontakt med opponent och betygsnämndsledamöter. Se till att de är tillgängliga vid önskat disputationsdatum och att betygsnämndsledamöterna har möjlighet att delta i förhandsgranskningen av delarbetena. Utse en samordnare i betygsnämnden och informera denne om vad rollen som samordnare innebär, se Information till betygsnämnd m.fl. Se till att de kontaktuppgifter som anges i disputationsansökan är korrekta och giltiga fram till disputationen.
  • Kontakta tryckeri för att få veta hur lång tid tryckningen kommer att ta. Begär in tillstånd för publicering från tidskrifter samt skaffa ISBN-nummer, se  tryck av avhandling.
  • Färdigställ din kappa (ramberättelse). Notera att ramberättelsen kommer att kontrolleras för att säkerställa att det inte förekommer plagiat. Samtidigt kommer det även att synas om texten innehåller självplagiat, mer info.

Ansökan

Lämpligt tidsavstånd mellan disputationskommitténs sammanträden och önskat disputationsdatum är cirka 10 veckor. Detta för att skydda doktoranden från att tvingas skjuta upp disputationen om processen av någon anledning blir fördröjd.

Använd blankett 9 version 2024-03-15 enligt instruktion. Denna version är mindre omfattande än tidigare, men ska kombineras med en redogörelse för doktorandens lärande och måluppfyllnad vilken lämnas i en separat blankett och utgör del 3 av disputationsansökan. 

Mer information om redogörelsen för lärande och måluppfyllnad. 

Se vidare instruktioner på sidan med blanketter.

Betygsnämnd och opponent

Målet med betygsnämndens sammansättning är att ledamöternas sammanlagda expertis ska täcka hela avhandlingens område. Samtliga ledamöter ska vara docenter eller professorer. Opponent ska vara disputerad forskare och expert inom avhandlingsområdet samt vara ojävig i förhållande till doktorand, handledare och projekt. För opponenten föreligger inget krav på docentur.

Betygsnämndsledamöter och opponent ska måste vara fria och ojäviga i sin bedömning så att det inte ska kunna finnas några tvivel om att ledamöterna har fattat sitt beslut objektivt från både doktorand, handledare och projekt (KI:s jävsregler).

  • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion.
  • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit.
  • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum.
  • Undantag från 5-årsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall.

För ytterligare information se Ansökan om disputation

Rutiner kring förhandsgranskning och underskrifter av disputationsansökan på KI SÖS

Ta i ett tidigt skede kontakt med KI SÖS, forskarutbildning@kisos.ki.se, innan du planerar att skicka in din disputationsansökan. Detta för att säkerställa att förhandsgranskning och underskrifter från studierektor och prefekt går att genomföras i tid. En vecka innan disputationsansökan lämnas till disputationskommittén skickas Del 1A  blankett 9 D1-D6 samt Del 3 redogörelse för doktorandens lärande och utveckling som forskare inklusive uppfyllelse av examensmålen till KI SÖS för förhandsgranskning. Blanketten skickas till forskarutbildning@kisos.ki.se. Efter eventuella kompletteringar signeras blanketten av studierektor och prefekt.

Ansökans alla delar skickas till disputation@ki.se. Se vidare instruktioner på blanketten, Blankett 9.

Spikning

Alla doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar vid KI offentliggörs senast tre veckor innan disputation genom e-spikning i KI Open Archive.

Tre exemplar till KI SÖS

Tre (3) exemplar av den tryckta avhandlingen ska fysiskt levereras till administrationen på KI SÖS snarast efter offentliggörandet.

Fysisk spikning

Den fysiska spikningen kan genomföras utanför biblioteken på KI i Solna eller Flemingsberg. Det finns även en spikbräda uppsatt i studentkorridoren på KI SÖS.

Spik och snöre hämtas samtidigt liksom spikexemplaret (ett exemplar som har hål i vänster hörn) på tryckeriet.

Spikning och spridning av avhandling

AN
Innehållsgranskare:
2024-04-22