Föräldrar med egen adhd

Föräldrar med egen adhd står inför många samtidiga utmaningar. Många beskriver svårigheter med att få ihop och koordinera den praktiska familjevardagen. Hög föräldrastress och låg tilltro till den egna föräldraförmågan är vanligt. Vår forskning vill bidra till att öka kunskapen om hur föräldrars adhd-symtom och relaterade behov kan påverka i föräldraskap. Vi på KIND vill också öka kunskapen om vilken typ av stöd som kan hjälpa föräldrar som själva har adhd.

Logotyp, Med stöd från Allmänna Arvsfonden
Med stöd från Allmänna Arvsfonden Foto: N/A

Digitala verktyg för föräldrar med adhd

För att på bred front nå ut med kunskap från våra föräldraprojekt samarbetar KIND med Habilitering & Hälsa, Region Stockholm som driver ett tre-årigt metodutvecklingsprojekt ihop med Riksförbundet Attention, med stöd ur Allmänna Arvsfonden. Med stöd av representanter för projektets målgrupp tar vi fram tre digitala produkter med syfte att på olika sätt främja ett stärkt föräldraskap hos föräldrar med egen adhd eller adhd-liknande svårigheter och behov. 

  • Den öppna hemsidan "Föräldrar med adhd" med kunskap, exempel, tips och enklare verktyg för föräldrar i målgruppen samt deras vuxna närstående och professionella i ett bredare kontext.  Hemsidan drivs av Riksförbundet Attention. 
  • Tematräffar med fokus på föräldraskap, för förälder-till-förälder stöd i Attentions regi.
  • En digitaliserad version av IPSA föräldrastödsprogram, för föräldrar med konstaterad adhd samt deras föräldraskapsstödjande behandlare. 

Bakgrund

Föräldraskap vid adhd är ett relativt outforskat område. I en kartläggning vi gjort på uppdrag av Socialstyrelsen samlade vi information från föräldrar med adhd, från professionella och från vetenskaplig litteratur. Behovet av vetenskapligt utvärderade insatser riktade specifikt till föräldrar med egen adhd-diagnos var tydligt. Läs kartläggningen här. 

Nedan beskrivs tre forskningsprojekt med fokus på föräldraskap, stress och interventioner i familjer där föräldern själv har adhd eller adhd-symtom.

Parental Stress Scale översatt till svenska

Föräldraskap kan medföra både glädje och utmaningar. Föräldrar i familjer där en eller flera familjemedlemmar har funktionsnedsättning rapporterar ofta förhöjda nivåer av föräldraskapsrelaterad stress (föräldrastress). För att kunna kartlägga föräldrastress och mäta effekten av olika insatser och stöd behöver vi tillgång till utvärderade instrument. Parental Stress Scale (PSS) är ett självskattningsformulär som används internationellt för att mäta just föräldrastress. Vi har översatt PSS till svenska och undersöker nu hur skalan fungerar i familjer till barn med och utan funktionsnedsättning i Sverige. I samma studie undersöker vi om det finns en koppling mellan föräldrars egenrapporterade adhd-symtom och graden av föräldrastress.

IPSA: ett föräldrastödsprogram för föräldrar med adhd

Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) är ett nytt föräldrastödsprogram som utvecklats och anpassats för föräldrar med egen adhd-diagnos. IPSA vänder sig till föräldrar som vill utveckla sitt användande av effektiva föräldrastrategier för att stärka relationen och minska risken för konflikt med sitt barn (3-11 år). Programmet innehåller både gruppträffar och individuellt stöd av arbetsterapeut. Det har tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen, med grund i evidensbaserade program (såsom KOMET) och kunskap om hur vuxnas adhd-symtom kan påverka familjevardag och föräldraskap. Metod och material har anpassats med hjälp av målgruppsexperter (föräldrar med adhd), som medverkat genom hela metodutvecklingsprocessen. Efter lovande resultat i en öppen pilotutvärdering av programmets genomförbarhet fortsätter vi nu undersökningen av IPSA:s effekt i en randomiserad kontrollerad studie (rct). Projektet genomförs i samarbete med Adhd-Center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Inverkan av föräldrars adhd-symtom vid psykoedukation

När ett barn fått en adhd-diagnos brukar barnets föräldrar erbjudas psykoedukation till exempel i form av en kurs som ger information om adhd, behandlingsalternativ och stöd samt strategier som kan underlätta i familjevardagen. Vi ville veta hur denna typ av kurs fungerar för familjer där inte bara barnet utan även föräldern har adhd-symtom. Därför genomförde vi en studie i samarbete med Adhd-Center, Habilitering & Hälsa i Region Stockholm, som regelbundet ger grundkursen STRATEGI till föräldrar vars barn nyligen fått en adhd-diagnos. 549 föräldrar deltog i studien.  Resultaten visade att föräldrar som skattat sina egna adhd-symtom högt var lika nöjda med kursen som föräldrar med få eller inga adhd-symtom. De fullföljde kursen i lika stor utsträckning och ökade sina kunskaper om adhd lika mycket.

Ansvarig forskare

Profile image

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning

Projektsamordnare

Profile image

Therese Lindström

Assistent Klinisk

Kontakt IPSA

IPSA team: ipsaadhd@kbh.ki.se

IPSA projekthemsida: www.ipsaadhd.se