Föräldrar med egen adhd

Föräldrar med egen adhd står inför många samtidiga utmaningar. Många beskriver svårigheter med att få ihop och koordinera den praktiska familjevardagen. Hög  föräldrastress och låg tilltro till den egna föräldraförmågan är vanligt. Vi vill bidra till att öka kunskapen om hur föräldrars adhd-symtom och relaterade behov kan påverka i föräldraskap. Vi vill också öka kunskapen om vilken typ av stöd som kan hjälpa föräldrar som själva har adhd.

Föräldraskap vid adhd är ett relativt outforskat område. I en kartläggning vi gjort på uppdrag av Socialstyrelsen (läs gärna här) samlade vi information från föräldrar med adhd, från professionella och från vetenskaplig litteratur. Behovet av vetenskapligt utvärderade insatser riktade specifikt till föräldrar med egen adhd-diagnos var tydligt.

Tre projekt med fokus på föräldrar med egna adhd-symtom

Nedan beskrivs tre projekt med fokus på föräldraskap, stress och interventioner i familjer där föräldern själv har adhd eller adhd-symtom.

1. Parental Stress Scale - översatt till svenska

Föräldraskap kan medföra både glädje och utmaningar. Föräldrar i familjer som lever med funktionsnedsättning rapporterar ofta förhöjda nivåer av föräldraskapsrelaterad stress (föräldrastress). För att kunna kartlägga föräldrastress och mäta effekten av olika insatser och stöd behöver vi tillgång till utvärderade instrument. Parental Stress Scale (PSS) är ett självskattningsformulär som avser mäta just föräldraskapsrelaterad stress. Vi har översatt PSS till svenska och undersöker nu hur väl skalan fungerar i Sverige. Samtidigt undersöker vi om det finns en association mellan föräldrars egenrapporterade adhd-symtom och graden av föräldrastress, mätt med PSS.

2. Inverkan av föräldrars adhd-symtom vid psykoedukation

När ett barn fått en adhd-diagnos brukar föräldrar få psykoedukation, d.v.s. en introduktionskurs som ger information om adhd, behandlingsalternativ och stöd samt strategier som kan underlätta i vardagen. Vi vet idag inte hur denna typ av kurser fungerar för familjer där inte bara barnet utan även föräldern har adhd-symtom. Därför undersöker vi om föräldrars egna adhd-symtom har betydelse för deras deltagande i, nöjdhet med eller effekt av en psykoedukativ grundkurs om adhd hos deras barn. Kursen i fråga (STRATEGI) ges av ADHD center, Habilitering & Hälsa i Region Stockholm, och vänder sig till föräldrar vars barn nyligen fått en adhd-diagnos.

3. IPSA: ett föräldrastödsprogram för föräldrar med adhd

Improving Parenting Skills Adult ADHD (IPSA) är ett nytt föräldrastödsprogram som utvecklats och anpassats specifikt för föräldrar med egen adhd-diagnos. IPSA vänder sig till föräldrar som vill utveckla sitt användande av effektiva föräldrastrategier för att stärka relationen och minska risken för konflikt med sitt barn (3-11 år). Programmet innehåller både gruppträffar och individuellt stöd av arbetsterapeut. Det har tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen, med grund i evidensbaserade program (såsom KOMET) och kunskap om hur adhd kan påverka familjevardag och föräldraskap. Metod och material har anpassats med hjälp av målgruppsexperter (föräldrar med adhd), som medverkat genom hela metodutvecklingsprocessen. Efter lovande resultat i en öppen utvärdering av programmets genomförbarhet fortsätter vi nu undersökningen av IPSA:s effekt i en randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Vill du veta mer om IPSA? Eller vara med i vår RCT?

Läs gärna med om IPSA föräldrastödsprogram och pågående forskningsutvärdering här: www.ipsaadhd.se

Vi söker samarbetspartners i form av andra mottagningar och kliniska enheter som vill vara med och utvärdera IPSA i pågående RCT. Intresserad? Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan!

 

Metodutveckling: Digitala verktyg för föräldrar med adhd

För att på bred front nå ut med kunskap och know-how från IPSA-projektet startar vi nu, i nära samarbete med Riksförbundet Attention, ett tre-årigt metodutvecklingsprojekt med stöd ur Allmänna Arvsfonden. Med stöd av representanter för projektets målgrupp kommer vi ta fram tre digitala resurser med syfte att på olika sätt främja ett stärkt föräldraskap hos föräldrar med egen adhd eller adhd-liknande svårigheter och behov:

  1. en digitaliserad version av IPSA föräldrastödsprogram, för föräldrar med konstaterad adhd samt deras föräldraskapsstödjande behandlare
  2. en öppen webbresurs med kunskap, exempel, tips och enklare verktyg för föräldrar i målgruppen samt deras vuxna närstående och professionella i ett bredare kontext
  3. studiecirklar med fokus på föräldraskap, för föräldrar i målgruppen.

 

Logotyp, Med stöd från Allmänna Arvsfonden

Kontakt

Ansvarig forskare: docent Tatja Hirvikoski, tatja.hirvikoski@ki.se

Projektsamordnare: doktorand Therese Lindström, therese.lindstrom@ki.se

IPSA team: ipsaadhd@kbh.ki.se

IPSA projekthemsida: www.ipsaadhd.se

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Hirvikoski
K6 Kvinnors och barns hälsa