Skip to main content

Föräldrar med diagnos ADHD: inventering av aktuellt kunskapsläge åt Socialstyrelsen

Föräldraskap och koordination av familjevardagen innebär en särskilt stor utmaning för föräldrar med ADHD. Jämfört med den funktionsnedsättning ADHD medför inom andra viktiga livsområden är föräldraskap relativt outforskat. Behovet av insatser specifikt riktade till föräldrar med ADHD påtalas allt oftare av såväl berörda personer och intresseorganisationer som personal inom vård, omsorg, skola och forskning. Dock finns det inga riktade föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD översatta till svenska.

KIND har ett pågående uppdrag av Socialstyrelsen att (1) inventera och sammanställa befintlig kunskap om föräldraskapsinsatser för föräldrar med diagnos ADHD samt (2) ta fram ett förslag (en skiss) på hur en föräldraskapsinsats riktad till föräldrar med ADHD skulle kunna utformas.

I enlighet med strävan efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap (s.k. evidensbaserad praktik; EBP) kommer vi att inventera och sammanväga information från tre källor:

  1. bästa befintliga vetenskapliga kunskap (systematisk litteratursökning samt enkätundersökning till två internationella forskarnätverk)
  2. professionellas erfarenhet, klinisk praxis och beprövad erfarenhet (intervjuer och fokusgrupper med professionella från olika verksamheter)
  3. berörda personers situation, erfarenheter och önskemål (intervjuer och fokusgrupper med personer som har ADHD).

Kartläggningen kommer att utmynna i en rapport där vi dels redogör för nuvarande kunskapsläge, dels lägger fram ett förslag på hur en föräldraskapsinsats skulle kunna utformas och se ut.

Kontakt

Anknuten

Tatja Hirvikoski

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Tatja.Hirvikoski@ki.se