Obstetrik och gynekologi

På kvinnokliniken och BB Stockholm forskar vi inom en rad olika områden ex Obstetrik, Benign gynekologi, Vulvovaginala sjukdomar och Familjeplanering.

Övergripande ansvarig för forskning inom obstetrik och gynekologi är docent Nina Bohm-Starke

Obstetrik

Ca 6500 barn föds varje år på Kvinnokliniken Danderyds sjukhus. Vi studerar faktorer både under graviditet och förlossning. Vetenskapsrådet har finansierat EVA-studien, en randomiserad studie som undersöker om förebyggande snedklipp vid förlossning med sugklocka skyddar mot bristning i ändtarmsmuskeln, jämfört med att undvika klipp, patientinformation till EVA-studien finns här.  

Vi bedriver också forskning på hur komplicerade förlossningar kan bli säkrare; t ex att föda barn som äldre förstföderska, att föda med sugklocka, när förlossningen drar ut på tiden och sätesförlossningar.

I Sverige föder vi barn allt senare i livet. Studier genomförs nu för att belysa riskerna med att föda sitt första barn senare i livet. Värksvaghet, för tidig förlossning och havandeskapsförgiftning studeras med avseende på adrenoreceptorn beta 3 (ADRB3) som relaxerar glatta muskelceller i myometriet och kärl i placenta. Uttrycket av receptorn studeras patientinformation om denna studie finns här.

I vissa fall startar förlossningen med smärtsamma verkningslösa sammandragningar (latensfas). Vi studerar hur detta påverkar risker för mor och barn vid förlossningen.
Havandeskapsförgiftning leder att kvinnans hälsa kan påverkas senare i livet. Vi studerar risken för hjärtkärlsjukdomar. Vi studerar även mammans bakterieflora i relation till barnets samt förändringar i genuttryck under graviditet.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Sophia Brismar Wendel

Professor emeritus Ellika Andolf

Professor Anna-Karin Wikström

Docent, Helena Kopp-Kallner

Doktorand, ST läkare Sandra Bergendahl

Doktorand, specialistläkare Victoria Ankarcrona

Doktorand, specialistläkare Karin Lindén

Utvalda publikationer

Obstetric anal sphincter injury after episiotomy in vacuum extraction: an epidemiological study using an emulated randomised trial approach.
Ankarcrona V, Zhao H, Jacobsson B, Brismar Wendel S
BJOG 2021 Sep;128(10):1663-1671

Delivery outcome after trial of labor in nulliparous women 40 years or older-A nationwide population-based study.
Ankarcrona V, Altman D, Wikström AK, Jacobsson B, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 09;98(9):1195-1203

Operator experience affects the risk of obstetric anal sphincter injury in vacuum extraction deliveries.
Bergendahl S, Lindberg P, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 06;98(6):787-794

Lateral episiotomy versus no episiotomy to reduce obstetric anal sphincter injury in vacuum-assisted delivery in nulliparous women: study protocol on a randomised controlled trial.
Bergendahl S, Ankarcrona V, Leijonhufvud Å, Hesselman S, Karlström S, Kopp Kallner H, Brismar Wendel S
BMJ Open 2019 03;9(3):e025050

Ansvarig för forskningen om Obstetrik

Sophia Brismar Wendel

Anknuten till Forskning

EVA-studien

En vetenskaplig studie av snedklipp vid sugklockeförlossning

EVA-studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som ska undersöka om rutinmässigt snedklipp minskar andelen förstföderskor som får en sfinkterskada vid förlossning med sugklocka. Studien ska också visa hur rutinmässigt snedklipp påverkar kvinnan och barnet på kort och lång sikt, jämfört med inget klipp. EVA står för ”Episiotomy in Vacuum Assisted delivery”. EVA-studien startades på Danderyds Sjukhus den 30 juni 2017 och drivs nu också i Falun, Helsingborg, Uppsala, Södersjukhuset,Växjö, Umeå och Östra sjukhuset. Läs mer om EVA-studien på EVA-studiens egna sida.

Benign gynekologi

En vanlig gynekologisk operation är hysterektomi som kan utföras på flera olika sätt. Hur val av operationsmetod påverkar sexualitet, livskvalitet och symtom från bäckenbotten utvärderas i en studie.

Även operativ åtgärd av olika former av framfall är vanligt. En analys av hälsokostnadseffektivitet och klinisk utvärdering vid svårare fall kopplat till operationsmetod pågår.

På kliniken pågår en studie av mikrovågsbehandling av myom och adenomyos. I studien om myom behandlas alla kvinnor med mikrovågor (studie MYOMIC 2). I studien av adenomyos blir du lottad till antingen sk embolisering eller till mikrovågsbehandling (studie ADENOMIC). Om du är intresserad av mikrovågsbehandling av myom kan du läsa patientinformationen här. Om du är intresserad av studien av mikrovågar vid adenomyos kan du läsa patientinformationen här

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: se Med dr, Edward Morcos

Docent, överläkare Christian Falconer

Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Med dr, Ulrika Johannesson

Med dr, Catharina Forsgren

Överläkare Annika Lundgren-Cronsioe

Doktorand Gudny Jonsdottir

Doktorand Marie Beermann

Utvalda publikationer

Comparison of single- versus multicenter outcomes for pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device.
Morcos E, Altman D, Hunde D, Falconer C,
Int Urogynecol J 2018 Jan;29(1):91-97

Incidence of Subclinical Hypothyroidism and Hypothyroidism in Early Pregnancy.
Akram FH, Johansson B, Möllerström G, Landgren BM, Stavreus-Evers A, Skjöldebrand-Sparre L
J Womens Health (Larchmt) 2017 11;26(11):1231-1235

Vaginal hysterectomy and risk of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence surgery.
Forsgren C, Lundholm C, Johansson AL, Cnattingius S, Zetterström J, Altman D
Int Urogynecol J 2012 Jan;23(1):43-8

Ansvarig för forskningen om Benign gynekologi

Vulvovaginala sjukdomar

Kvinnokliniken har sedan början av 2000-talet bedrivit en mottagning för vulvovaginala sjukdomar som utgör en remissinstans för hela Sverige. Flera forskningsprojekt pågår med fokus på unga kvinnor med smärta vid samlag, s.k. vestibulit och vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner.
En randomiserad studie om botulinum toxin A som möjlig behandling vid vestibulit pågår.
Via ett anslag från Försäkringskassan kommer en stor registerstudie utföras där smärtexponering tidigt i livet studeras som möjlig associerande faktor till utveckling av smärttillstånd (bl.a. vestibulit) och psykisk ohälsa senare i livet.
Studier om vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner pågår med speciellt fokus på faktorer inom det icke förvärvade immunförsvaret.

I ett samarbete med Radiumhemmet har morfologiska studier av vaginalslemhinnan efter genomgången strålbehandling visat kraftig fibros, atrofi och en okänslighet för östrogenbehandling.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Nina Bohm-Starke

Med dr, överläkare Ulrika Heddini

Med dr, överläkare Alexandra Hofsjö (RaH)

Doktorand, biträdande överläkare Cathrin Alvendal

Doktorand, ST läkare Philip Haraldson

Utvalda publikationer

Radiotherapy-induced vaginal fibrosis in cervical cancer survivors.
Hofsjö A, Bohm-Starke N, Blomgren B, Jahren H, Steineck G, Bergmark K
Acta Oncol 2017 May;56(5):661-666

Elevated nitric oxide in recurrent vulvovaginal candidiasis - association with clinical findings.
Alvendal C, Ehrström S, Brauner A, Lundberg JO, Bohm-Starke N
Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):295-301

A118G polymorphism in the μ-opioid receptor gene and levels of β-endorphin are associated with provoked vestibulodynia and pressure pain sensitivity.
Heddini U, Johannesson U, Grönbladh A, Nyberg F, Nilsson KW, Bohm-Starke N
Scand J Pain 2014 Jan;5(1):10-16

Ansvarig för forskningen om Vulvovaginala sjukdomar

Nina Bohm-Starke

Anknuten till Undervisning/handledning

Familjeplanering

På abortmottagningen pågår en stor studie om hur effektivt och ofarligt det är att göra en mycket tidig abort. Man lottas till att genomföra aborten direkt eller efter 1 vecka.

För aborter efter vecka 12 pågår en lottad studie där kvinnan får starta behandlingen hemma eller på sjukhuset. Syftet är att förhindra att kvinnorna måste stanna över natt på sjukhuset.

För dig som inte fött barn och vill få en spiral insatt pågår en studie av en smärtlindringsmetod. Du blir lottad till antingen aktivt läkemedel eller att få saltlösning via en tidigare testad metod. I denna studie testar vi metoden med en högre dos läkemedel. Syftet är att fler ska kunna få en spiral insatt med mindre smärta.

På abortmottagningen pågår en studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter medicinsk abort eller vid återbesöket efter 2–3 veckor. Syftet är att undersöka om tidig spiralinsättning kan leda till att fler kvinnor använder spiral ett halvår efter aborten. Läs mer på INTRAM-studiens egna sida.

På  enheten pågår också flera epidemiologiska projekt som syftar till att se hur preventivmedelanvändningen skiljer sig åt i olika grupper.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Doktorand, överläkare Karin Lichtenstein Liljeblad 

Doktorand, överläkare Sara Hogmark 

Post doktor Niklas Envall

Utvalda publikationer

Immediate versus delayed insertion of an etonogestrel releasing implant at medical abortion-a randomized controlled equivalence trial.
Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S, Nyrelli C, Jawad I, Heller R, Aronsson A, Lindh I, Benson L, Gemzell-Danielsson K
Hum Reprod 2016 11;31(11):2484-2490

Use of effective contraception 6 months after emergency contraception with a copper intrauterine device or ulipristal acetate - a prospective observational cohort study.
Envall N, Groes Kofoed N, Kopp-Kallner H
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):887-93

The efficacy, safety and acceptability of medical termination of pregnancy provided by standard care by doctors or by nurse-midwives: a randomised controlled equivalence trial.
Kopp Kallner H, Gomperts R, Salomonsson E, Johansson M, Marions L, Gemzell-Danielsson K
BJOG 2015 Mar;122(4):510-7

Ansvarig för forskningen om Familjeplanering

Helena Kopp Kallner

Lektor, adjungerad

BB Stockholm

Disputerande läkare och barnmorskor på BB Stockholm bedriver forskning i samarbete med flera institutioner på KI. Dessa är Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Enheten för obstetrik och Gynekologi Danderyds sjukhus, Institutionen för klinisk Epidemiologi KIsamt med Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Intervention och Teknik enheten för obstetrik och gynekologi, på Huddinge sjukhus. Forskningsområdet omfattar både klinisk forskning, registerstudier och översiktsstudier.

Exempel på pågående forskningsprojekt; tidpunkt för avnavling och effekter på det nyfödda barnet; hälsa och upplevelser hos kvinnor som genomgått förlossning med kejsarsnitt; föräldrars upplevelse av BB-vård (översiktsstudie); föräldrars upplevelse av ”bed-side” rapportering under förlossning (en kvalitativ intervjustudie).

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, barnmorska Ingela Wiklund

Professor emeritus Ellika Andolf

Med dr, Sophie Graner

Med dr, överläkare Malin Thorsell

Med dr, överläkare Charlotte Iacobaeus

Med dr, överläkare Katarina Remaeus

Med dr, Leg Barnmorska Charlotte Elvander

Utvalda publikationer

Wait a minute? An observational cohort study comparing iron stores in healthy Swedish infants at 4 months of age after 10-, 60- and 180-second umbilical cord clamping.
Askelöf U, Andersson O, Domellöf M, Fasth A, Hallberg B, Hellström-Westas L, et al
BMJ Open 2017 12;7(12):e017215

Longitudinal study of vascular structure and function during normal pregnancy.
Iacobaeus C, Andolf E, Thorsell M, Bremme K, Jörneskog G, Östlund E, et al
Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Jan;49(1):46-53

Outcome of attempted vaginal delivery after a previous vacuum extraction: a population-based study.
Elvander C, Cnattingius S
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Mar;95(3):362-7

Ansvarig för forskningen på BB Stockholm

Ingela Wiklund

Anknuten till Forskning