Obstetrik och gynekologi

På kvinnokliniken och BB Stockholm forskar vi inom en rad olika områden ex Obstetrik, Benign gynekologi, Vulvovaginala sjukdomar och Familjeplanering.

Övergripande ansvarig för forskning inom obstetrik och gynekologi är docent Helena Kopp Kallner.

Obstetrik

Ca 6500 barn föds varje år på Kvinnokliniken Danderyds sjukhus. Vi studerar faktorer både under graviditet och förlossning. Vetenskapsrådet och Region Stockholm finansierar EVA-studien, en randomiserad studie som undersöker om förebyggande snedklipp vid förlossning med sugklocka skyddar mot bristning i ändtarmsmusklen, jämfört med att undvika klipp, patientinformation till EVA-studien finns här, läs mer om EVA studien längre ned.

KI DS bedriver också forskning på hur komplicerade förlossningar kan bli säkrare; t ex att föda barn som äldre förstföderska, att föda med sugklocka, när förlossningen drar ut på tiden, hur Covid-19 påverkar graviditet och förlossning (se copestudien.se) och igångsättning hemma (se optionstudien.se).

Vi bedriver också registerforskning om sätesbjudning och hur valet av förlossningssätt påverkar den aktuella förlossningen och efterkommande graviditet och förlossning. Tre av 100 barn ligger i sätesbjudning i slutet av graviditeten, varav ca 90% föds med planerat kejsarsnitt. Sjukhusens rutiner påverkar om kvinnan rekommenderas vaginal sätesförlossning eller kejsarsnitt, och påverkar sannolikt även utfallet både för mor och barn. Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) har identifierat kunskapsluckor angående långsiktiga risker med planerat kejsarsnitt vid sätesbjudning kontra vaginal sätesförlossning och dessa vill vi besvara.

Havandeskapsförgiftning eller Preeklampsi (PE) kan vara ett allvarligt tillstånd som drabbar ca 5-10 % av alla gravida kvinnor.  PE karakteriseras av högt blodtryck, njurpåverkan och är associerat med hjärtkärlsjukdom. Sjukdomsmekanismerna är inte klarlagda och medicinsk behandling saknas. Behandling med dietärt nitrat kan minska oxidativ stress och öka produktionen av den kärlvidgande substansen kväveoxid (NO) vilket i sin tur kan motverka hjärtkärlsjukdom vid PE. Kvinnor som drabbats av PE har även ökad risk för hjärtkärlsjukdom senare i livet. I ett tvärvetenskapligt projekt studeras effekterna av dagligt NO intag (i form av rödbetsjuice) på hjärtkärlfunktion inklusive blodtryck hos gravida kvinnor med PE.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Sophia Brismar Wendel

Professor emeritus Ellika Andolf

Docent, Helena Kopp-Kallner

Docent, överläkare Josefine Nasiell

Med dr, överläkare Victoria Ankarcrona

Doktorand, bitr överläkare Sandra Bergendahl

Doktorand, specialistläkare Karin Lindén

Utvalda publikationer

Obstetric anal sphincter injury after episiotomy in vacuum extraction: an epidemiological study using an emulated randomised trial approach.
Ankarcrona V, Zhao H, Jacobsson B, Brismar Wendel S
BJOG 2021 Sep;128(10):1663-1671

Delivery outcome after trial of labor in nulliparous women 40 years or older-A nationwide population-based study.
Ankarcrona V, Altman D, Wikström AK, Jacobsson B, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 09;98(9):1195-1203

Operator experience affects the risk of obstetric anal sphincter injury in vacuum extraction deliveries.
Bergendahl S, Lindberg P, Brismar Wendel S
Acta Obstet Gynecol Scand 2019 06;98(6):787-794

Lateral episiotomy versus no episiotomy to reduce obstetric anal sphincter injury in vacuum-assisted delivery in nulliparous women: study protocol on a randomised controlled trial.
Bergendahl S, Ankarcrona V, Leijonhufvud Å, Hesselman S, Karlström S, Kopp Kallner H, Brismar Wendel S
BMJ Open 2019 03;9(3):e025050

Red blood cells from patients with pre-eclampsia induce endothelial dysfunction.
McCann Haworth SM, Zhuge Z, Nihlén C, Von Rosen MF, Weitzberg E, Lundberg JO, Krmar RT, Nasiell J, Carlström M
J Hypertens 2021 08;39(8):1628-1641

Increased incidence of obstetric and perinatal complications in pregnancies achieved using donor oocytes and single embryo transfer in young and healthy women. A prospective hospital-based matched cohort study.
Rodriguez-Wallberg KA, Berger AS, Fagerberg A, Olofsson JI, Scherman-Pukk C, Lindqvist PG, Nasiell J
Gynecol Endocrinol 2019 Apr;35(4):314-319

Ansvarig för forskningen om Obstetrik

EVA-studien

En vetenskaplig studie av snedklipp vid sugklockeförlossning

EVA-studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som ska undersöka om rutinmässigt snedklipp minskar andelen förstföderskor som får en sfinkterskada vid förlossning med sugklocka. Studien ska också visa hur rutinmässigt snedklipp påverkar kvinnan och barnet på kort och lång sikt, jämfört med att undvika klipp. EVA står för ”Episiotomy in Vacuum Assisted delivery”. EVA-studien startades på Danderyds Sjukhus den 30 juni 2017 och drivs nu också i Falun, Helsingborg, Uppsala, Södersjukhuset, Växjö, Umeå och Östra sjukhuset. Läs mer om EVA-studien.

Benign gynekologi

I två studier studeras effekten på äggstockscancer i framtiden om man tar bort äggledaren. Om du ska operera bort livmodern kan du lottas till att antingen ha dina äggledare kvar eller ta bort dem. Om du ska steriliseras kan du lottas till att antingen bränna och klippa av äggledaren eller att ta bort äggledaren. Du kommer också att följas avseende komplikationer efter operationen.

Även operativ åtgärd av olika former av framfall är vanligt. En analys av hälsokostnadseffektivitet och klinisk utvärdering vid svårare fall kopplat till operationsmetod pågår. Om du ska opereras för vissa typer av framfall eller med s.k. TVT kan du delta i en studie där du följs upp under flera års tid avseende komplikationer och effekt av operationen. Du får då regelbundna kostnadsfria återbesök inom ramen för studien.

På kliniken pågår en studier av mikrovågsbehandling av myom och adenomyos. I studien om myom behandlas alla kvinnor med mikrovågor (studie MYOMIC 2). I studien av adenomyos blir du lottad till antingen sk embolisering eller till mikrovågsbehandling (studie ADENOMIC). Om du är intresserad av mikrovågsbehandling av myom kan du läsa patientinformationen om myom här. 

Om du är intresserad av studien av mikrovågar vid adenomyos kan du läsa patientinformationen om adenomyos här. 

Senaste åren har det skett stor utvecklingen inom laparoskopisk och robotassisterad kirurgi. Flera av klinikens läkare är involverade i olika studier där dessa metoder utvärderas.

Läs om resultaten av vår första studie

Long term follow-up of uterine fibroids treated with microwave ablation: an up to 3-year observational study of volume, regrowth, and symptoms.
Beermann M, Jonsdottir G, Cronisoe A, Hasselrot K, Kopp Kallner H
Int J Hyperthermia 2022 ;39(1):1158-1163

Ultrasound guided microwave ablation compared to uterine artery embolization treatment for uterine fibroids - a randomized controlled trial.
Jonsdottir G, Beermann M, Lundgren Cronsioe A, Hasselrot K, Kopp Kallner H
Int J Hyperthermia 2022 ;39(1):341-347

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: se Med dr, Edward Morcos

Docent, överläkare Christian Falconer

Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Med dr, Ulrika Johannesson

Med dr, Catharina Forsgren

Med dr, bitr överläkare Klara Hasselrot

Överläkare Annika Lundgren-Cronsioe

Doktorand Gudny Jonsdottir

Doktorand Marie Beermann

Utvalda publikationer

Association between surgical volumes and real-world healthcare cost when using a mesh capturing device for pelvic organ prolapse: A 5-years comparison between single- versus multicenter use.
Morcos E, Falconer C, Grip ET, Geale K, Hellgren K, Poutakidis G, Altman D
Int Urogynecol J 2021 Nov;32(11):3007-3015

Ultrasound evaluation of anterior transvaginal mesh for pelvic organ prolapse: correlation to 5-year clinical outcomes.
Poutakidis G, Marsk A, Altman D, Falconer C, Morcos E
Int Urogynecol J 2021 Jun;():

Long-term outcomes of pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device when comparing single- versus multicenter use.
Falconer C, Altman D, Poutakidis G, Rahkola-Soisalo P, Mikkola T, Morcos E
Arch Gynecol Obstet 2021 01;303(1):135-142

Comparison of single- versus multicenter outcomes for pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device.
Morcos E, Altman D, Hunde D, Falconer C,
Int Urogynecol J 2018 Jan;29(1):91-97

A generic health-related quality of life instrument for assessing pelvic organ prolapse surgery: correlation with condition-specific outcome measures.
Altman D, Geale K, Falconer C, Morcos E
Int Urogynecol J 2018 08;29(8):1093-1099

Laparoscopic Virtual Reality Simulation Combined with Live Animal Model Training: A Clinical Experience
Ulrika Johannesson*, Sophia Ehrstrom , Tomas Askerud3 and Magnus Kjellman

Effects of Obesity on Peri- and Postoperative Outcomes in Patients Undergoing Robotic versus Conventional Hysterectomy.
Brunes M, Johannesson U, Häbel H, Söderberg MW, Ek M
J Minim Invasive Gynecol 2021 02;28(2):228-236

Assessment of surgeon and hospital volume for robot-assisted and laparoscopic benign hysterectomy in Sweden.
Brunes M, Forsgren C, Warnqvist A, Ek M, Johannesson U
Acta Obstet Gynecol Scand 2021 Sep;100(9):1730-1739

Ansvarig för forskningen om Benign gynekologi

Edward Morcos

Anknuten till Forskning

Vulvovaginala sjukdomar

Kvinnokliniken har sedan början av 2000-talet bedrivit en mottagning för vulvovaginala sjukdomar som utgör en remissinstans för hela Sverige. Flera forskningsprojekt pågår med fokus på unga kvinnor med smärta vid samlag som kallas provocerad vulvodyni (tidigare vestibulit) och vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner.

En randomiserad studie om botulinum toxin A (Botox) som möjlig behandling vid provocerad vulvodyni (vestibulit) är avslutad och första delen är publicerad. Just nu sammanställs en 12 månaders uppföljning av studieresultaten.

Via ett anslag från Försäkringskassan utvärderas i en stor registerstudie kopplingen mellan händelser under nyföddhetsperioden och första levnadsåret och utveckling av smärttillstånd (bl.a. provocerad vulvodyni) och psykisk ohälsa senare i livet. Vi deltar också i en ny registerstudie med anslag från NIH ihop med Boston University. Studien kommer undersöka eventuell koppling mellan immunologiska faktorer och provocerad vulvodyni.

Studier om vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner är publicerade och resultaten ligger till grund för en randomiserad behandlingsstudie där en ny behandling för återkommande svampinfektioner kommer att utvärderas.

Rekrytering av patienter till studie om återkommande svampinfektioner

Vi behöver rekrytera patienter som har problem med återkommande svampinfektioner och som har symtom på en akut infektion

Kontakta:  annelie.wikstrom@regionstockholm.se

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Nina Bohm-Starke

Med dr, överläkare Ulrika Heddini

Doktorand, biträdande överläkare Cathrin Alvendal

Med dr, specialistläkare Philip Haraldson

Postdoktor, Hanna Mühlrad, doktor i nationalekonomi

Utvalda publikationer

Early Life Health in Women with Provoked Vestibulodynia and/or Vaginismus.
Mühlrad H, Haraldson P, Harlow BL, Anell Olofsson M, Bohm-Starke N
J Womens Health (Larchmt) 2021 06;30(6):799-806

Botulinum Toxin A as a Treatment for Provoked Vestibulodynia: A Randomized Controlled Trial.
Haraldson P, Mühlrad H, Heddini U, Nilsson K, Bohm-Starke N
Obstet Gynecol 2020 09;136(3):524-532

Anti-biofilm activity of chlorhexidine digluconate against Candida albicans vaginal isolates.
Alvendal C, Mohanty S, Bohm-Starke N, Brauner A
PLoS One 2020 ;15(9):e0238428

Psoriasin, a novel anti-Candida albicans adhesin.
Brauner A, Alvendal C, Chromek M, Stopsack KH, Ehrström S, Schröder JM, Bohm-Starke N
J Mol Med (Berl) 2018 06;96(6):537-545

Elevated nitric oxide in recurrent vulvovaginal candidiasis - association with clinical findings.
Alvendal C, Ehrström S, Brauner A, Lundberg JO, Bohm-Starke N

Nina Bohm-Starke

Lektor, adjungerad

Familjeplanering

På abortmottagningen pågår en stor studie om hur effektivt och ofarligt det är att göra en mycket tidig abort. Man lottas till att genomföra aborten direkt eller efter 1 vecka.

För aborter efter vecka 12 pågår en lottad studie där kvinnan får starta behandlingen hemma eller på sjukhuset. Syftet är att förhindra att kvinnorna måste stanna över natt på sjukhuset.

För dig som inte fött barn och vill få en spiral insatt pågår en studie av en smärtlindringsmetod. Du blir lottad till antingen aktivt läkemedel eller att få saltlösning via en tidigare testad metod. I denna studie testar vi metoden med en högre dos läkemedel. Syftet är att fler ska kunna få en spiral insatt med mindre smärta.

På abortmottagningen pågår en studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter medicinsk abort eller vid återbesöket efter 2–3 veckor. Syftet är att undersöka om tidig spiralinsättning kan leda till att fler kvinnor använder spiral ett halvår efter aborten. Läs mer på INTRAM-studiens egna sida.

På  enheten pågår också flera epidemiologiska projekt som syftar till att se hur preventivmedelanvändningen skiljer sig åt i olika grupper.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Doktorand, överläkare Karin Lichtenstein Liljeblad 

Doktorand, överläkare Sara Hogmark 

Post doktor Niklas Envall

Utvalda publikationer

Immediate versus delayed insertion of an etonogestrel releasing implant at medical abortion-a randomized controlled equivalence trial.
Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S, Nyrelli C, Jawad I, Heller R, Aronsson A, Lindh I, Benson L, Gemzell-Danielsson K
Hum Reprod 2016 11;31(11):2484-2490

Use of effective contraception 6 months after emergency contraception with a copper intrauterine device or ulipristal acetate - a prospective observational cohort study.
Envall N, Groes Kofoed N, Kopp-Kallner H
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):887-93

The efficacy, safety and acceptability of medical termination of pregnancy provided by standard care by doctors or by nurse-midwives: a randomised controlled equivalence trial.
Kopp Kallner H, Gomperts R, Salomonsson E, Johansson M, Marions L, Gemzell-Danielsson K
BJOG 2015 Mar;122(4):510-7

Ansvarig för forskningen om Familjeplanering

Helena Kopp Kallner

Lektor/överläkare

BB Stockholm

BB Stockholm bedriver forskning i samarbete med Kliniska Vetenskaper, Danderyds Sjukhus. Disputerande läkare och barnmorskor på BB Stockholm samarbetar också med flera andra institutioner på KI. Forskningsområdet omfattar bland annat klinisk forskning, registerstudier och interventions studier kopplat till graviditet och förlossning.

Forskargruppen har ett särskilt intresse för att både studera det naturliga födandet, och de graviditeter som kompliceras av bland annat inflammatoriska sjukdomar, påverkan på cirkulationsorganen eller psykisk ohälsa.

Medverkande i forskningen

Med dr, verksamhetschef  Sofie Graner

Med dr, leg barnmorska Charlotte Elvander

Med dr, överläkare Charlotte Iacobaeus

Med dr, överläkare Katarina Remaeus

Med dr, överläkare Malin Thorsell

 

Utvalda publikationer

 

Ansvarig för forskningen på BB Stockholm

Sofie Graner

Anknuten till Forskning
NB
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2022-11-10