Skip to main content

Obstetrik och gynekologi

På kvinnokliniken och BB Stockholm forskar vi inom en rad olika områden ex Obstetrik, Benign gynekologi, Vulvovaginala sjukdomar och Familjeplanering.

Övergripande ansvarig för forskning inom obstetrik och gynekologi är docent Nina Bohm-Starke

Obstetrik

Ca 6500 barn föds varje år på Kvinnokliniken Danderyds sjukhus. Vi studerar faktorer både under graviditet och förlossning. Vetenskapsrådet finansierar EVA-studien, en randomiserad studie där kvinnorna lottas klipp vid förlossning med sugklocka. Syftet med studien är att se om ett klipp skyddar mot bristning i ändtarmsmuskeln, patientinformation till EVA-studien finns här.

I Sverige föder vi barn allt senare i livet. Studier genomförs nu för att belysa riskerna med att föda sitt första barn senare i livet. Värksvaghet, för tidig förlossning och havandeskapsförgiftning studeras med avseende på adrenoreceptorn beta 3 (ADRB3) som relaxerar glatta muskelceller i myometriet och kärl i placenta. Uttrycket av receptorn studeras patientinformation om denna studie finns här.

I vissa fall startar förlossningen med smärtsamma verkningslösa sammandragningar (latensfas). Vi studerar hur detta påverkar risker för mor och barn vid förlossningen.
Havandeskapsförgiftning leder att kvinnans hälsa kan påverkas senare i livet. Vi studerar risken för hjärtkärlsjukdomar. Vi studerar även mammans bakterieflora i relation till barnets samt förändringar i genuttryck under graviditet.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Med dr, överläkare Sophia Brismar Wendel

Professor emeritus Ellika Andolf

Professor Anna-Karin Wikström

Docent, Helena Kopp-Kallner

Doktorand, ST läkare Sandra Bergendahl

Doktorand, specialistläkare Victoria Ankarcrona

Doktorand, specialistläkare Karin Lindén

Utvalda publikationer

Normal values for calprotectin in stool samples of infants from the population-based longitudinal born into life study.
Peura S, Fall T, Almqvist C, Andolf E, Hedman A, Pershagen G, et al
Scand. J. Clin. Lab. Invest. ;78(1-2):120-124

Hypertensive disorders in pregnancy and later dementia: a Swedish National Register Study.
Andolf EG, Sydsjö GC, Bladh MK, Berg G, Sharma S
Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Apr;96(4):464-471

Anal incontinence after vaginal delivery: a five-year prospective cohort study.
Pollack J, Nordenstam J, Brismar S, Lopez A, Altman D, Zetterstrom J
Obstet Gynecol 2004 Dec;104(6):1397-402

Ansvarig för forskningen om Obstetrik

Sophia Brismar Wendel

Anknuten till Forskning

EVA-studien

En vetenskaplig studie av snedklipp vid sugklockeförlossning

EVA-studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som ska undersöka om rutinmässigt snedklipp minskar andelen förstföderskor som får en sfinkterskada vid förlossning med sugklocka. Studien ska också visa hur rutinmässigt snedklipp påverkar kvinnan och barnet på kort och lång sikt, jämfört med inget klipp. EVA står för ”Episiotomy in Vacuum Assisted delivery”. Studien startade på Danderyds Sjukhus den 30 juni 2017 och drivs nu också i Falun, Helsingborg, Uppsala och på Södersjukhuset. Läs mer om EVA-studien på EVA-studiens egna sida.

Benign gynekologi

Omfattande gynekologisk forskning pågår som spänner från studier om prevention och upprepade missfall till välbefinnande efter olika former av kirurgi och nya behandlingsmetoder av myom.

Bidragande orsaker till oförklarad infertilitet och upprepade missfall studeras där thyroideas funktion, olika receptorer i endometriet och genetiska HABP2 polymorphism undersöks

En vanlig gynekologisk operation är hysterektomi som kan utföras på flera olika sätt. Hur val av operationsmetod påverkar sexualitet, livskvalitet och symtom från bäckenbotten utvärderas i en studie.

Även operativ åtgärd av olika former av framfall är vanligt. En analys av hälsokostnadseffektivitet och klinisk utvärdering vid svårare fall kopplat till operationsmetod pågår.

Myom är godartade muskelknutor i livmodern. På kliniken pågår en studie av mikrovågsbehandling av myom. Kvinnorna lottas till denna nya behandling eller till myomembolisering. Effekten av behandling på myomkrympning och symptom utvärderas, patieninformation till denna studie finns här.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: se Med dr, Edward Morcos

Docent, överläkare Christian Falconer

Docent, överläkare Helena Kopp Kallner

Med dr, Ulrika Johannesson

Med dr, Catharina Forsgren

Överläkare Annika Lundgren-Cronsioe

Doktorand, biträdande överläkare Frida Hosseini

Utvalda publikationer

Comparison of single- versus multicenter outcomes for pelvic organ prolapse repair using a mesh-capturing device.
Morcos E, Altman D, Hunde D, Falconer C,
Int Urogynecol J 2018 Jan;29(1):91-97

Incidence of Subclinical Hypothyroidism and Hypothyroidism in Early Pregnancy.
Akram FH, Johansson B, Möllerström G, Landgren BM, Stavreus-Evers A, Skjöldebrand-Sparre L
J Womens Health (Larchmt) 2017 11;26(11):1231-1235

Vaginal hysterectomy and risk of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence surgery.
Forsgren C, Lundholm C, Johansson AL, Cnattingius S, Zetterström J, Altman D
Int Urogynecol J 2012 Jan;23(1):43-8

Ansvarig för forskningen om Benign gynekologi

Edward Morcos

Anknuten till Undervisning/handledning

Vulvovaginala sjukdomar

Kvinnokliniken har sedan början av 2000-talet bedrivit en mottagning för vulvovaginala sjukdomar som utgör en remissinstans för hela Sverige. Flera forskningsprojekt pågår med fokus på unga kvinnor med smärta vid samlag, s.k. vestibulit och vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner.
En randomiserad studie om botulinum toxin A som möjlig behandling vid vestibulit pågår.
Via ett anslag från Försäkringskassan kommer en stor registerstudie utföras där smärtexponering tidigt i livet studeras som möjlig associerande faktor till utveckling av smärttillstånd (bl.a. vestibulit) och psykisk ohälsa senare i livet.
Studier om vaginas immunförsvar vid recidiverande svampinfektioner pågår med speciellt fokus på faktorer inom det icke förvärvade immunförsvaret.

I ett samarbete med Radiumhemmet har morfologiska studier av vaginalslemhinnan efter genomgången strålbehandling visat kraftig fibros, atrofi och en okänslighet för östrogenbehandling.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Nina Bohm-Starke

Med dr, överläkare Ulrika Heddini

Med dr, överläkare Alexandra Hofsjö (RaH)

Doktorand, biträdande överläkare Cathrin Alvendal

Doktorand, ST läkare Philip Haraldson

Utvalda publikationer

Radiotherapy-induced vaginal fibrosis in cervical cancer survivors.
Hofsjö A, Bohm-Starke N, Blomgren B, Jahren H, Steineck G, Bergmark K
Acta Oncol 2017 May;56(5):661-666

Elevated nitric oxide in recurrent vulvovaginal candidiasis - association with clinical findings.
Alvendal C, Ehrström S, Brauner A, Lundberg JO, Bohm-Starke N
Acta Obstet Gynecol Scand 2017 Mar;96(3):295-301

A118G polymorphism in the μ-opioid receptor gene and levels of β-endorphin are associated with provoked vestibulodynia and pressure pain sensitivity.
Heddini U, Johannesson U, Grönbladh A, Nyberg F, Nilsson KW, Bohm-Starke N
Scand J Pain 2014 Jan;5(1):10-16

Ansvarig för forskningen om Vulvovaginala sjukdomar

Nina Bohm-Starke

Lektor, adjungerad

Familjeplanering

På akutmottagningen fyller kvinnor i frågeformulär om hälsa och preventivmedelsanvändning innan nuvarande graviditet. Syftet är se hur stor del av graviditeterna som är oplanerade och oönskade.

På abortmottagningen pågår en stor studie om preventivmedelsrådgivning vid abort. Syftet är att se om man kan förbättra informationen och rådgivningen.

En studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter medicinsk abort eller vid återbesöket efter 2–3 veckor kommer att påbörjas, patientinformation till denna studie finns här.
En studie av spiralinsättning inom 48 timmar efter vaginal förlossning eller vid återbesöket efter 6–8 veckor är igång. Syftet med båda dessa studier att fler kvinnor ska få sin spiral på ett mindre smärtsamt sätt.

Vi kommer även att genomföra en lottad studie av mycket tidig abort där kvinnorna lottas till att börja med aborten direkt eller till att vänta tills man tydligt ser graviditeten. Syftet är att se om mycket tidig abort är effektiv.

För aborter efter v 12 startar vi nu en lottad studie där kvinnan får starta behandlingen hemma eller på sjukhuset. Syftet är att förhindra att kvinnorna måste stanna över natt.

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, överläkare Helena Kopp-Kallner

Doktorand, överläkare Karin Lichtenstein Liljeblad 

ST-läkare, Anna-Maria Gray 

ST-läkare Markus Berglund

Utvalda publikationer

Immediate versus delayed insertion of an etonogestrel releasing implant at medical abortion-a randomized controlled equivalence trial.
Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S, Nyrelli C, Jawad I, Heller R, et al
Hum. Reprod. 2016 11;31(11):2484-2490

Use of effective contraception 6 months after emergency contraception with a copper intrauterine device or ulipristal acetate - a prospective observational cohort study.
Envall N, Groes Kofoed N, Kopp-Kallner H
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Aug;95(8):887-93

The efficacy, safety and acceptability of medical termination of pregnancy provided by standard care by doctors or by nurse-midwives: a randomised controlled equivalence trial.
Kopp Kallner H, Gomperts R, Salomonsson E, Johansson M, Marions L, Gemzell-Danielsson K
BJOG 2015 Mar;122(4):510-7

Ansvarig för forskningen om Familjeplanering

Helena Kopp Kallner

Anknuten till Forskning

BB Stockholm

Disputerande läkare och barnmorskor på BB Stockholm bedriver forskning i samarbete med flera institutioner på KI. Dessa är Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Enheten för obstetrik och Gynekologi Danderyds sjukhus, Institutionen för klinisk Epidemiologi KIsamt med Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Intervention och Teknik enheten för obstetrik och gynekologi, på Huddinge sjukhus. Forskningsområdet omfattar både klinisk forskning, registerstudier och översiktsstudier.

Exempel på pågående forskningsprojekt; tidpunkt för avnavling och effekter på det nyfödda barnet; hälsa och upplevelser hos kvinnor som genomgått förlossning med kejsarsnitt; föräldrars upplevelse av BB-vård (översiktsstudie); föräldrars upplevelse av ”bed-side” rapportering under förlossning (en kvalitativ intervjustudie).

Medverkande i forskningen

Forskningsansvarig: Docent, barnmorska Ingela Wiklund

Professor emeritus Ellika Andolf

Med dr, Sophie Graner

Med dr, överläkare Malin Thorsell

Med dr, överläkare Charlotte Iacobaeus

Med dr, Leg Barnmorska Anna-Karin Carlander Klint

Med dr, Leg Barnmorska Charlotte Elvander

Doktorand, biträdande överläkare Katarina Raemeus

Doktorand, leg Barnmorska Maria Sahlin

Doktorand, leg Barnmorska Ulrika Askelöf

Utvalda publikationer

Wait a minute? An observational cohort study comparing iron stores in healthy Swedish infants at 4 months of age after 10-, 60- and 180-second umbilical cord clamping.
Askelöf U, Andersson O, Domellöf M, Fasth A, Hallberg B, Hellström-Westas L, et al
BMJ Open 2017 12;7(12):e017215

Longitudinal study of vascular structure and function during normal pregnancy.
Iacobaeus C, Andolf E, Thorsell M, Bremme K, Jörneskog G, Östlund E, et al
Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Jan;49(1):46-53

Outcome of attempted vaginal delivery after a previous vacuum extraction: a population-based study.
Elvander C, Cnattingius S
Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Mar;95(3):362-7

Ansvarig för forskningen på BB Stockholm

Ingela Wiklund

Anknuten till Forskning