Skip to main content

Forskningsområde ortopedi vid KI DS

Inom ortopedi forskar vi inom en rad olika områden, som presenteras nedan. Ansvarig för området är professor André Stark.

Registerforskning

Vi genomför den största registerbaserade randomiserade prövningen i syfte att kartlägga om extra luftrening sänker infektionsfrekvensen vid ortopediska operationer.

Denna studie är att resultat av mångårig registerforskning där bland annat ortopediska infektioner vid proteskirurgi kartlagts. Detta är också världens första randomiserade kliniska prövning för luftrening.

Vi utvecklar verktyg för att mäta kvaliteten i sjukvården med hjälp av register. Idag används självrapporterande system för att jämföra sjukhus vilket riskerar förstöra kodkvalitén i Svenska register.

Genom att utnyttja andra registerbaserade parametrar som långa vårdtider och återinläggningar tror vi kunna stimulera till en effektivare och säkrare sjukvård samtidigt som registerkvalitén inte komprometteras.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent
Max Gordon Forskare, dr.
Martin Magneli Forskarstuderande
Anders Persson Forskarstuderande

Utvalda publikationer

23997129

26871792

28053255

Kontakt forskningsansvarig

Medicinsk bildtolkning med hjälp av artificiell intelligens

Ortopedi liksom många andra medicinska specialiteter har problem med att utnyttja den kunskap som finns. I en australiensisk studie kunde man se att endast hälften av den kunskap som fanns användes. Dagens vårdprogram lyckas således inte nå patienterna vilket skapar stora merkostnader för samhället samtidigt som patienter utsätts för risker.

För att åtgärda detta har vi har sedan 2014 utvecklat deep learning algoritmer (svag artificiell intelligens) för att identifiera sjukligheter i bilder och så småningom koppla till behandlingar. Våra algoritmer klarar idag av att i över 9 av 10 fall korrekt identifiera fraktur, artros och andra vanliga utfall. Under 2018 planerar vi även genomföra en pilottestning av systemet vid Danderyds Sjukhus.

Medverkande i forskningen

André Stark Forskningsansvarig, professor
Max Gordon Forskare, dr.
Ali Sharif Razavian Teknologie dr.
Olof Sköldenberg Docent
Jakub Olczak Forskarstuderande

Utvalda publikationer

28681679

Kontakt

Professor, senior

Andre Stark

E-post: Andre.Stark@ki.se

Implantatforskning

Ortopedi är till stor del en kirurgisk specialitet där ett stort antal implantat kommer till användning. Vi har sedan många år studerat effekten av plattor, höftproteser, knäproteser och axelproteser där vi studerar utfall som omoperationer, patientrapporterat utfall m.m.

Vi prövar också om läkemedel kan påverka risken för dessa komplikationer. Vid implantatutvärdering används metoder såsom RSA (radiostereometri) för att i ett tidigt stadium med ett litet patientantal kunna förutsäga ett implantats överlevnad. Detta är av stor betydelse vid val av nya ledersättningssystem.

Forskargruppen vidareutvecklar även, i samarbete med Imperial Collage i London, nya radiologiska metoder för implantatutvärdering.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent
André Stark Professor
Max Gordon Forskare, dr.
Mats Salemyr Anknuten
Agata Rysinska Forskarstuderande
Cyrus Brodén

Utvalda publikationer

26134386

25663278

25631687

Kontakt

Kliniska prövningar

På enheten bedrivs ett stort antal kliniska prövningar där kirurgiska metoder prövas. Vi utvärderar bland annat olika behandlingsmetoder och algoritmer för behandling av patienter med höftfrakturer, axelfrakturer, handledsfrakturer, senskador och vårdkedjor.

Vi studerar även glukosmetabolism hos äldre patienter med fraktur och oönskade händelser efter kirurgi. Vi gör detta genom ett antal pågående lottade kliniska prövningar samt kohortstudier där vi följer patienter över tid.

Medverkande i forskningen

Olof Sköldenberg Forskningsansvarig, docent
André Stark Professor
Max Gordon Forskare, dr.
Ghazi Chammout Dr.
Carl Johan Hedbeck Anknuten
Paula Kelly-Pettersson Forskarstuderande
John Thörlig

Utvalda publikationer

23014835

26552579

27967333

Kontakt

Forskning kring skulderleden

På enheten bedrivs klinisk forskning kring skuldrans anatomi och kirurgiska sjukdomar och behandlingar. Detta gäller dels mjukdelar men även protesersättning vid inflammatoriska samt degenerativa tillstånd och skador.

Detta beforskas med hjälp av registerstudier där en företrädare för forskningsgruppen är registerhållare för Svenska Axelprotesregistret. Vidare används RSA-teknik för implantatutvärdering. Ett flertal kliniska prövningar utvärdera nya implantat och behandlingsmetoder.

Medverkande i forskningen

André Stark Forskningsansvarig, professor
Björn Salomonsson
Olof Sköldenberg Docent
Erica Arverud
Yilmaz Demir Forskarstuderande
Magnus Ödquist Forskarstuderande
Kristofer Hallberg Forskarstuderande

Utvalda publikationer

21428847

29202632

28350203

Kontakt

Ansvarig ortopedi

Professor, senior

Andre Stark

E-post: Andre.Stark@ki.se