Doktorand

Praktisk information för dig som är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Kontakta forskarutbildningsadministratör vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden.

Alla poänggivande aktiviteter under forskarutbildningen måste registreras i Ladok. Doktoranden fyller i blankett 16, bifogar lämpligt underlag och lämnar det till institutionens administratör för forskarutbildning. Du kan själv fortlöpande kontrollera att uppgifter i Ladok är korrekta genom att logga in på Ladok på webb (https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/)

Vill du hålla koll på dina seminarier och eller Journal clubs kan du använda loggboken som underlag. Se nedan för dokument.

https://medarbetare.ki.se/inrapportering-av-larandemoment-inom-forskarutbildning

Vid ansökan om tillgodoräknande av en kurs fyller doktoranden i blankett 13 (se nedan för dokument), bifogar kursintyg samt kursplan och lämnar det till institutionens administratör för forskarutbildning. Det är studierektor för forskarutbildning på institutionen som på delegation från prefekten fattar beslut om tillgodoräknande.

https://medarbetare.ki.se/tillgodoraknanden-utbildning-pa-forskarniva 

Uppgifter om forskningsaktivitet och försörjning skall lämnas till institutionen två gånger årligen (juni resp. december). En påminnelse kommer via e-mail när det är aktuellt med denna rapportering. Uppgifterna registreras fortlöpande i varje doktorands Ladok-register.

https://medarbetare.ki.se/rapportering-av-aktivitet-och-forsorjning 

En årlig uppföljning genomförs som ett möte mellan doktorand och handledare, och resulterar i en uppdaterad version av doktorandens individuella studieplan. ISP systemet skickar en automatisk mailpåminnelse när det är dags. 

https://medarbetare.ki.se/arlig-uppfoljning 

Ettårsuppföljning på KBH 

Cirka ett år efter antagning till forskarutbildningen kallas doktoranden till ett seminarium för att presentera sitt projekt vid institutionen. Presentationerna sker på engelska och skall i första hand fokusera på bakgrund, material och metod. Separat inbjudan skickas till dessa seminarier.

Treårsuppföljning på KBH

När doktoranden uppnått ca 600 % aktivitet skickas en kallelse till treårsuppföljning med KBHs forskarutbildningsadministratör. Detta är ett tillfälle att följa upp om obligatoriska kurser och lärandemoment är genomförda, diskutera progress och hur planen ser ut för det sista året fram till disputation. 

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen.

KBH regler; Ta kontakt med forskarutbildningsadministratören i god tid och meddela att ni planerar för halvtid samt stäm av att kurskraven för halvtid är uppnådda. Ansökan (blankett 5), inklusive halvtidsrapport, skickas till institutionens forskarutbildningsadministratör för bedömning och signatur av studierektor. Ansökan om halvtidskontroll ska lämnas in senast tre veckor innan planerat seminarium.

Doktoranden kontaktar KBH Webb (webb@kbh.ki.se) för att få seminariet annonserat i KI-kalendern på webben. 

https://medarbetare.ki.se/halvtidskontroll 

Resebidrag till doktorander registrerade vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa utlyses ca en gång om året. Utlysningen annonseras via mail av forskarutbildningsadministratören. 

Resebidrag tilldelas för

  • Studiebesök vid annat universitet/laboratorium för att lära ny teknik av vikt för doktorandprojektet (utanför Sverige)
  • Deltagande i internationell vetenskaplig kongress med egen presentation (utanför Sverige)
  • Deltagande i kurs utanför Sverige 

Vill du hålla koll på dina seminarier och eller Journal clubs kan du använda loggboken som underlag.

Disputation/Licentiatexamen 

Kontakta forskarutbildningsadministratören så snar som möjligt när planer för disputation eller licentiatexamen börjar formaliseras. Boka in ett möte för genomgång av ansökningsprocessen samt avstämning kring kurser och poäng. 

Läs följande information noga https://medarbetare.ki.se/dags-att-forsvara-avhandlingen 

DATUM för examen måste bokas hos forskarutbildningsadministratören i god tid. I särskilda fall (samma forskarutbildningsämne eller samma avdelning) skall inte mer än en disputation äga rum samtidigt vid institutionen. 

Bokning av examenslokal görs antingen av doktoranden själv eller med hjälp av enhetsadministratören (https://ki.se/kbh/avdelningar-pa-kbh-0) vara behjälplig. OBS! Vid bokning uppges att det gäller "disputation vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa".

https://medarbetare.ki.se/bokningsbara-lokaler

https://www.karolinska.se/forskning-och-utbildning/bioclinicum-medarbetare/utbildnings-och-konferenslokaler/ 

Disputationen annonseras av institutionens webbredaktör, både i den externa KI-kalendern och i institutionens kalender. Kontakta KBH webb (webb@kbh.ki.se) senast 3 veckor innan disputation med all relevant information för annonsering.

Efter disputationen skickas disputationsprotokollet (blankett 11) till forskarutbildningsadministratören. Doktoranden blir ombedd att skicka in en sista rapport om forskningsaktivitet och försörjning och därefter registreras genomförd disputation i Ladok. För mer information om disputationsakten samt Blankett 11 se följande https://medarbetare.ki.se/disputationsakten 

Doktoranden får ett mail från forskarutbildningsadministratören när det är aktuellt att ansöka om examensbevis https://utbildning.ki.se/examen 

Jelaine Legaspi
2024-07-09