Doktorand

Praktisk information för dig som är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Vissa rutiner och moment under utbildningen är obligatoriska. De listas nedan. Kontakta forskarutbildningsadministratör vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden.

Kurspoäng - Ladok

Alla kurser och andra poänggivande aktiviteter under forskarutbildningen måste registreras i Ladok. Du kan själv fortlöpande kontrollera att dina uppgifter i Ladok är korrekta genom att logga in på Ladok på webb.

Hur registreras kurser i Ladok? Hur hanteras tillgodoräknanden?

a. Forskarutbildningskurser på KI

Kurser som man går på KI under forskarutbildningen registreras i Ladok av kursgivande institution. Dock, om du gått en sådan kurs innan den formella doktorandregistreringen, måste du lämna in ansökan om tillgodoräknande av kursen till institutionen för att få den registrerad i ditt Ladokregister. Kursintyg/bevis inkl. kursplan/schema måste bifogas ansökningsblankett.

b. Kurser du gått på annan högskola

Kurser som doktoranden godkänts i på annan högskola än Karolinska Institutet, kan tillgodoräknas i forskarutbildningen. Till ansökan om tillgodoräknande skall fogas kursbevis samt kursplan/schema.

c. Kongressdeltagande med presentation

Till ansökan om tillgodoräknande av egen presentation (muntlig eller poster) på internationell kongress krävs, förutom ansökningsblankett, abstract från kongressen samt kongressannons med namn, plats för kongressen, samt intyg om tillämpligt. Ange om presentationen är muntlig eller poster.

d. Seminarieserier / Journal Clubs

För tillgodoräknande av deltagande i seminarieserier / journal clubs krävs, schema eller dylikt, samt intyg på aktivt deltagande. Seminarieledaren skall med sin signatur intyga deltagande i loggbok eller motsvarande dokumet.

e. Undervisning

Här krävs, förutom ansökningsblankett, förteckning över den undervisning som avses och som intygats av kurs- eller programansvarig person.

f. Annat

För tillgodoräknande av t.ex. forskningsvistelse vid annat universitet krävs intyg från ansvarig forskare med angivande av innehåll i utbildningen, tidsperiod etc. Intyget vidimeras också av huvudhandledaren.

ANSÖKAN om tillgodoräknande

Ansökningsblankett inklusive bilagor enligt ovan lämnas in till handläggaren på institutionen för registrering i Ladok, en blankett per kurs/aktivitet.

Blanketter och dokument inom forskarutbildning vid KI

Aktivitet och finansiering - obligatoriskt

Uppgifter om aktivitet i och finansiering av forskarutbildningen skall lämnas till institutionen två gånger årligen (juni resp. december). En påminnelse kommer via e-mail när det är aktuellt med denna rapportering. Uppgifterna registreras fortlöpande i varje doktorands Ladok-register.

Aktivitet: Med aktivitet avvses den faktiska tid som ägnats åt utbildningen (projektarbete + ev. kurser, seminarier, kongresser, litteraturstudier, etc.) omräknat i antal timmar per vecka enligt exemplet nedan. Om du har en klinisk anställning äger projektarbete ofta rum även under ordinarie tjänstgöring, vilket således måste räknas med i rapporteringen. All tid som ägnas åt forskarutbildningen skall räknas in - underskatta inte!

Finansiering: Finansieringen syftar endast på den aktivitet som angetts enligt ovan, således inte eventuell ordinarie anställning. För doktorandarbete som är nära kopplat till ordinarie klinisk tjänstgöring finns särskilda koder.

Aktivitets- och försörjningsuppgifter för doktorander

Årlig uppföljning - obligatoriskt

Som benämningen antyder är detta en uppföljning som ska ske en gång årligen räknat från registreringsdatum, således individuella tider för alla doktorander beroende på när antagning till forskarutbildning skett. Det är en mer omfattande genomgång av den aktuella situationen i utbildningen rörande både projektets framskridande och kurser. Den görs av doktorand och handledare tillsammans i det digitala ISP systemet. Uppföljningen granskas av studierektorn med eventuell återkoppling till doktorand och handledare.

Årlig uppföljning

Obs! Halvtidskontroll likställs med årlig uppföljning!

Ettårsuppföljning

Cirka ett år efter antagning till forskarutbildningen träffas alla doktorander och presenterar sina projekt i ett öppet seminarium vid institutionen. Presentationerna sker på engelska och skall i första hand fokusera på bakgrund, material och metod. Seminarierna är poänggrundande och ger 0,5 kurspoäng i Ladok. Separat inbjudan skickas till dessa seminarier.

I anslutning till detta tillfälle träffar också institutionens studierektor denna doktorandgrupp för en muntlig diskussion kring utbildningen.

Halvtidskontroll

Ansökan om halvtidskontroll ska lämnas in senast en månad innan planerat seminarium. Ansökan, inklusive halvtidssammanfattning (se information nedan), skickas till institutionens handläggare för bedömning studierektor för forskarutbildning.

Formella krav

Endast doktorander registrerade för doktorsexamen (=4 års studier) kan ansöka om halvtidskontroll. Seminariet måste äga rum under terminstid. Ett absolut krav för halvtidskontroll är att den obligatoriska doktorandintroduktionen samt min 10 högskolepoäng är genomförda och registrerade i Ladok (7,5 hp i allmänvetenskapliga kurser enligt den allmänna studieplan för doktorander antagna 2013-07-01 t.o.m. 2017-12-31)

Mer information om Halvtidskontroll.

Inför halvtidskontrollen ska doktoranden sammanställa en halvtidssammanfattning bestående av följande delar:

  • en litteraturöversikt av forskningsområdet (i normalfallet ca 8 sidor exkl. referenser)
  • en lägesbeskrivning (2-4 sidor) av forskningsprojektet och av progressen i doktorandens lärande i relation till de individuella lärandemålen
  • en plan för resten av forskarutbildningen (1-2 sidor)
  • en reflektion över etiska överväganden inom projektet.

Beslut om att få genomföra halvtidskontroll inkl. information om formalia i anslutning till seminariet skickas så snart som möjligt till den sökande och huvudhandledaren. Därefter skickas handlingarna till de sakkunniga vid seminariet. Kontakta KBH Webb för att få seminariet annonserat i KI-kalendern på webben. Eventuell intern annonsering inom institutionen/enheten hanteras av den sökande.

Protokollet (blankett 5) i original från seminariet skickas därefter till institutionens handläggare för registrering i Ladok.

Resebidrag

Resebidrag till doktorander registrerade vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa utlyses två gånger årligen, dels för resor under perioden 1 januari-30 juni och dels 1 juli-31 december. Resan skall vara av betydelse för doktorandprojektet.

Ansökan gällande resa under perioden 1 juli - 31 december annonseras under vårterminen, resa 1 januari - 30 juni under höstterminen

Resebidrag tilldelas för

  • Studiebesök vid annat universitet/laboratorium för att lära ny teknik av vikt för doktorandprojektet (utanför Sverige)
  • Deltagande i internationell vetenskaplig kongress med egen presentation (utanför Sverige)

Ansökan

  • Handledarintyg, signerat, som intygar den aktuella resans betydelse för avhandlingsarbetet.
  • Intyg på/ansökan om deltagande alt. inbjudan.
  • Abstract (om deltagande i internationell kongress)

Ansökan skickas till forskarutbildningsadministratör.

Reserapport efter företagen resa krävs för att få tillgång till eventuellt tilldelat resebidrag. Skickas till forskarutbildningsadministratör.

Seminarieserier / Journal clubs

Vid institutionen äger ett flertal seminarieserier rum inom olika forskningsområden, ansvariga kontaktpersoner listans nedan. På KBH:s startsida listas aktuella seminarier och föreläsningar.

Barnendokrinologi

Kontakt: Lars Sävendahl

Bioclinicum J9:30, seminarieserie

Kontakt/Ansvarig: Jan-Bernd Stukenborg

Neuropediatrik - klinik och forskning

Kontakt/Ansvarig: Ronny Wickström

Pediatrisk onkologi

Kontakt/Ansvarig: Adamantia FragkopoulouPhillip Newton, Karin Belander-Strålin, Tony Frisk och Susanna Ranta.

Obstetrik och Gynekologi

Kontakt/Ansvariga: Lalit Kumar och Maria Sennström

KIND

Kontakt/Ansvarig: Janina Neufeld

Izabela Lewalski
2023-11-22