Boris Zhivotovsky forskargrupp

Molekylära mekanismer för celldöd och dess påverkan på sjukdom

Forskningen i gruppen kan indelas i två delar: grundforskning, som är fokuserad på undersökning av proteasers roll i cellkärna-mitokondrie signalering vid apoptos. Den andra delen är tillämpad forskning som fokuseras på förståelsen av det apoptotiska maskineriet i humana tumörceller som är resistenta mot anticancerbehandling och genom detta hoppas vi att kunna modifiera effektiviteten att döda dessa tumörer.

I grundforskningen undersöker vi kaspas aktiveringsmekanismer och enzymens funktion i olika intracellulära delar; samt rollen av kaspasfamiljen i mitotisk katastrof. Mitokondrien fungerar som en "switch-board" i celldöd signalering genom frisättning av proteiner från det intermembrana utrymmet till cytosolen. Denna frisättningsmekanism studeras också i vår forskning.

Vi undersöker också bildningen av reaktivt syre (ROS) och kväve (RNS) som produceras i mitokondrien samt rollen av succinat dehydrogenas i mitokondriens antioxidantförsvar. Vi fokuserar även på effekterna av endo- och exogent producerat ROS och RNS på den cellulära energi metabolismen. Eftersom det yttre mitokondriella membranet (OMM) måste vara funktionellt för utveckling av den apoptotiska processen, så utvärderar vi rollen av oxidanter och Bax bindningsspecificitet och hopsättning (oligomerisering) vid permeabiliseringen av OMM.

I den andra delen så identifierar vi gener och proteiner som är uttryckta eller modifierade i en panel av småcellig lungcancer och icke-småcellig lung cancer. Ovarium carcinom med olika känslighet för behandling studeras genom att använda olika genomik- och proteomiktekniker. Vi undersöker förändringar i gener och proteiners uttryck som är inducerat av kemo- och stålningsterapi i celllinjer från dessa tumörer. I samarbete med Institutionen för medicin studerar vi mekanismer som liger bakom myelodysplastiskt syndrom, en premalign sjukdom.

Forskargruppsledare

Boris Zhivotovsky

Professor Emeritus/Emerita
AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-07-08