Välkommen till EMIL

Vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, pågår forskningsprojektet EMIL som syftar till att klarlägga hälsoeffekter av luftföroreningar under spädbarnstiden. Studien genomförs i samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, och har godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Dagens Nyheter skriver om "Farliga sotpartiklar mäts hos barnfamiljer" Till artikeln

Sveriges Televisions reportage "Familjen som gått runt med partikelmätare i Stockholm" Till videon

Varför görs studien?

Luftföroreningar kan orsaka och förvärra luftvägssjukdomar hos barn. Detta kan i sin tur vara av betydelse för negativa hälsoeffekter i vuxenlivet. Små barn är speciellt känsliga för faktorer i miljön, men vi vet inte vad som ligger bakom denna känslighet eller vilka luftföroreningar som är särskilt skadliga. Känsligheten skulle kunna påverkas av genetiska faktorer och vi vill även studera om sådana faktorer samverkar med luftföroreningar. Ökade kunskaper är viktiga för förebyggande åtgärder och kan förhoppningsvis bidra till en bättre stadsmiljö för barn och andra.

Vilka ingår i studien?

Studien omfattar ca 200 barn från olika delar av Stockholms stad som identifieras via folkbokföringsregistret. För att på bästa sätt kunna belysa både ärftliga och miljömässiga faktorer inkluderas endast familjer där både mamma och pappa bor med barnet.

Vilka undersökningar sker i studien?

Studien omfattar tre besök vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset: vid 6 månader, 1 år och 2 års ålder. Vid besöken görs en läkarundersökning samt längd- och viktmätning, och blodprov tas. Dessutom görs lungfunktionstest vid 6 månaders ålder. Salivprov samlas även in och enkäter inriktade på miljö- och livsstilsfaktorer besvaras vid de tre undersökningstillfällena.

Samtycke och sekretess

För att barnet ska kunna delta i projektet måste båda föräldrarna underteckna ett samtycke till studien. Det är givetvis helt frivilligt att medverka i studien och deltagandet kan avbrytas när som helst om så önskas, utan särskild förklaring. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL) – inget barn kan identifieras av obehöriga (för mer information, se Personuppgiftslagen 34§ www.datainspektionen.se). Resultaten från studien kommer att presenteras på gruppnivå där inga individer kan identifieras.

Hur går vi med i studien och besvarar enkäten?

Nedan ges en länk till den webbaserade enkäten. Personliga inloggningsuppgifter lämnas i ett särskilt informationsbrev. Efter att enkätsvar har registrerats kallas barnen till den kliniska undersökningen. Önskar ni mer information går det bra att ni tar kontakt med någon av oss.

Exponeringsstudie ”Emil sot”

Emil-studien undersöker sambandet mellan exponering för luftföroreningar från vägtrafik och lungfunktion tidigt i livet och detta samband undersöks med hjälp av den beräknade halten av luftföroreningar vid er bostad. ”Emil sot” bedrivs inom samma forskargrupp på Institutet för miljömedicin och handlar om hur denna beräknade luftföroreningshalt överensstämmer med den man faktiskt utsätts för. Detta studerar vi genom att låta båda föräldrarna (den som är föräldraledig och den som arbetar) bära mätutrustning under en veckas tid. På så vis kan vi studera hur vistelse i olika miljöer kan påverka halten, t.ex. vid resor i trafik (se exempel i figuren nedan).

Deltagande i studien är frivilligt och ersätts med ett arvode på 2000kr/familj och mätvecka.

Publicerade artiklar

Comparison of personal exposure to black carbon levels with fixed-site monitoring data and with dispersion modelling and the influence of activity patterns and environment.
Gruzieva O, Georgelis A, Andersson N, Johansson C, Bellander T, Merritt AS
J Expo Sci Environ Epidemiol 2024 Feb;():

Joint association of air pollution exposure and inflammation-related proteins in relation to infant lung function.
He S, Lundberg B, Hallberg J, Klevebro S, Pershagen G, Eneroth K, Melén E, Bottai M, Gruzieva O
Int J Hyg Environ Health 2024 Jan;255():114294

Comparison of measured residential black carbon levels outdoors and indoors with fixed-site monitoring data and with dispersion modelling.
Gruzieva O, Georgelis A, Andersson N, Bellander T, Johansson C, Merritt AS
Environ Sci Pollut Res Int 2020 Dec;():

Air pollution exposure impairs lung function in infants.
Lundberg B, Gruzieva O, Eneroth K, Melén E, Persson Å, Hallberg J, Pershagen G
Acta Paediatr 2022 Sep;111(9):1788-1794

Ambient air pollution and inflammation-related proteins during early childhood.
He S, Klevebro S, Baldanzi G, Pershagen G, Lundberg B, Eneroth K, Hedman AM, Andolf E, Almqvist C, Bottai M, Melén E, Gruzieva O
Environ Res 2022 Dec;215(Pt 2):114364

 

Undersökningsmetoder

Båda föräldrar får under 7 dagar bära ett litet instrument som väger 250 gram och mäter halten sot var femte minut och som lagras i instrumentet. Instrumentet har ett luftintag med en tunn slang som fästs nära andningszonen. En annan mindre provtagare mäter kväveoxider, som är en luftförorening som främst kommer från biltrafik. Denna provtagare ser ut som en liten plastcylinder och mäter den totala halten kväveoxider under hela veckan.

 

Kontakt

Profile image

Olena Gruzieva

Ansvariga för studien
Profile image

Göran Pershagen

Ansvarig för studien
AL
Innehållsgranskare:
André Lauber
2024-05-08