Individintervention i Haninge

Den övergripande målsättningen med TINA-projektet är en jämlik vård, tillgänglig för alla. Data visar att barn och unga med migrationsbakgrund i betydligt lägre grad än svenskfödda har kontakt med första linjen psykisk ohälsa. Det finns även forskning som visar att när de väl kommer till vård kan de få sämre vård än andra och t.ex. bli missförstådda. Utifrån perspektivet jämlik vård är detta en stor brist.

flicka som sitter med utsträckta ben i gräset/gruset och vänder ryggen till fotografen.
Bild från Pixabay.

TINA-projektet vill undersöka om det finns bra metoder för att förstärka den bedömning, följsamhet och behandling som idag finns tillgängligt inom första linjens verksamhet. En kartläggning av första linjens verksamhet har genomförts och visade bl.a. att många som arbetar inom första linjen upplever att det är svårt att arbeta genom tolk. De djupintervjuer med föräldrar vars barn besökt första linjen som vi har genomfört tyder på att föräldrarna delar den upplevelsen. Därför vill vi undersöka om en förstärkt tolkning, genom utbildning av tolkarna, kan förbättra detta.

Därutöver vill TINA-projektet undersöka om Kulturformuleringsintervjun kan förstärka bedömningen och öka alliansen mellan behandlare och patient och därmed bidra till bättre behandling.

Kulturformuleringsintervjun

Kulturformuleringsintervjun är en intervjuguide som ingår i den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5. Den består av öppna frågor som låter patienten berätta om sin syn på problem, situation och förväntningar på vård och stöd och är användbar även för patienter utan migrationsbakgrund.

Kulturformuleringsintervjun ger ett helhetsperspektiv och en förståelse för hur patientens kontext påverkar både patient och problem. Intervjun belyser patientens egna resurser, till exempel tidigare copingstrategier och sociala nätverk, men också familjemedlemmars syn på problemen, traditioner eller trosuppfattningar. 

Kulturformuleringsintervjun kan bidra till att patienten känner sig betydelsefull och stärkt av att bli tillfrågad, att hens berättelse och bidrag är värdefull i den kliniska bedömningen. De öppna frågorna gör att patienten får lättare att uttrycka sina problem. 

Läs mer om kulturformuleringsintervjun på Transkulturellt Centrums hemsida (länk).

TINA-projektets kartläggning av barn och ungdomar med migrationsbakgrund i första linjen för psykisk ohälsa

HJ
Innehållsansvarig:
Hanna Johans
2023-03-20