Fitforlife – studie om mentorsledd träning som en del av behandlingen av psykossjukdom

Studien Fitforlife har som syfte att undersöka effekten av fysisk träning ledd av mentorer som ett tillägg vid behandling av psykossjukdom. Studien bedrivs vid Karolinska Institutet och har föregåtts av en förstudie med samma namn. Vår hypotes är att det uppstår positiva behandlingseffekter av att lägga till fysisk träning vid behandling av psykos.

Woman lifting weights.
Foto: GettyImages.

Syfte med studien är att:

  • införa mentorsledd fysisk träning som en del av behandlingen vid psykos
  • öka evidensen för effekterna av fysisk träning på allmän funktionsförmåga och metabola riskfaktorer.

Vår hypotes är att det uppstår positiva behandlingseffekter av att lägga till fysisk träning vid behandling av psykos. Tidigare studier är små och har haft olika brister i sitt upplägg så för närvarande är kunskapsläget svagt.

Deltagare och upplägg

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Sverige som behandlar psykossjukdom kommer att bjudas in att delta i studien. I studien kommer patienter att utbildas till träningsledare, för att sedan leda träning för andra patienter, det vi kallar mentorsledd träning. Träningsledare rekryteras av personalen vid mottagningarna. 

Träningen kommer att pågå under sex månader och deltagarna undersöks före och efter, samt ett år efter avslut.

Bakgrund och förstudie

Personer som drabbas av psykossjukdom har en ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet. Detta beror delvis på försämrade levnadsvanor och på en minskad fysisk aktivitet. De läkemedel man behandlar psykos med har dessutom en risk för metabola biverkningar. Psykos åtföljs ofta av kognitiva störningar och depression som kan orsaka problem med det dagliga livet. Stigmat kring psykos är stort, och social isolering är ett stort problem.

Fysisk träning i grupp är en sysselsättning som påverkar allt detta positivt. Träningsledaren blir även en positiv förebild; kan hen-kan jag.

Förstudie och dess resultat

Denna studie bygger på en avslutad förstudie med samma namn där 94 personer med psykossjukdom i Stockholm deltog och tränade under tre månader. I förstudien var tränarna hälsopedagoger och under studien utbildades deltagare i studien till mentorstränare.

Hälften av studiedeltagarna tränade och hos dessa såg vi en ökning av den kognitiva förmågan, en ökning av fysisk kondition och allmän funktionsförmåga.

Vi såg även en förbättring av inflammatoriska biomarkörer. Dock var deltagarantalet för lågt för att i detalj kunna utröna vilka skillnader som finns.

Förstudien finansierades av FORTE.

Om förstudien - inslag i Sveriges Radio, "Psykossjuka tog själva över träningen"

Samarbetspartners

Studien bygger på brukarmedverkan och stöds av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH och Schizofreniförbundet.

Vi samarbetar med SLSO, Gymnastik- och Idrottshögskolan, samt med hälsoföretaget Twitch som utvecklar och ansvarar för utbildningen av patienter till träningsledare. Twitch har 20 års erfarenhet av hälsoarbete på företag och är specialiserade på förebyggande och proaktiva hälsoprogram.

Finansiärer

  • FORTE
  • Vetenskapsrådet
  • ALF

Kontakt och medverkande

För frågor om studien

Yvonne Forsell

Specialist
K9 Global folkhälsa

Maria Skott

Övriga forskare