Män har sämre cancerprognos

Män har högre risk att drabbas av 34 av 39 cancerformer som drabbar båda könen och har sämre prognos i 27 av 39. Det visar en avhandling av Cecilia Radkiewicz, specialistläkare i onkologi och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Cecilia Radkiewicz, foto Gunilla Sonnebring
Cecilia Radkiewicz Foto: Gunilla Sonnebring

– Våra fynd talar för att män generellt söker vård i ett senare skede av sin cancersjukdom, vilket försämrar prognosen. Vi bör undersöka möjligheten till riktade samhällsinsatser för att öka medvetenheten om alarmsymtom för cancer hos män och öka acceptansen för att söka vård i tid, säger Cecilia Radkiewicz.

Hennes avhandling visar att den förhöjda cancerrisken hos män till tämligen stor del kan förklaras av att män generellt är större än kvinnor. Teorin bygger på att längre individer har fler celler och därmed fler celldelningar, där slumpmässiga fel i arvsmassan som kan leda till cancer riskerar att uppstå.

Cecilia Radkiewicz tittade också närmare på könsskillnader i överlevnad för två vanliga tumörer; icke-småcellig lungcancer, där det är välkänt att kvinnor har bättre prognos, och cancer i urinblåsan, en av de få tumörformer där det går sämre för kvinnor än för män.

Vid icke-småcellig lungcancer var kvinnornas överlevnad konsekvent bättre, oavsett tumörstadium och en rad kända faktorer som påverkar prognosen. Forskarna såg heller inga tecken på att män och kvinnor behandlades olika. Det är ännu oklart vad skillnaden beror på.

Kvinnors sämre överlevnad i urinblåscancer visade sig däremot enbart gälla patienter med lokalt avancerade tumörer men utan spridning till andra organ, vid diagnos. De kan potentiellt botas med kirurgi, med eller utan föregående cellgiftsbehandling.

– Här talar våra resultat snarare för skillnader i klinisk handläggning, inklusive kirurgisk behandling, av män och kvinnor. Vi planerar nu undersöka detta närmare, säger hon.

Text: Sara Nilsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2020

Gunilla Sonnebring
2023-11-16