KI Biobank Core Facility - riktlinjer för användare

KI Biobank Core Facility hjälper forskare med råd om hur man startar en provinsamling, hur provet ska samlas in och märkas och vilka rättsliga krav som måste uppfyllas för att man ska få samla in mänskliga biologiska prover.

Vi hjälper bland annat till att upprätta nödvändiga avtal enligt biobankslagen, erbjuder provhantering, formatering av prover inför analys samt hjälp med olika former av transporter. Vi tillhandahåller även robusta IT-system som säkerställer full spårbarhet av varje prov för kunder med prover lagrade på KI Biobank samt andra avdelningar på Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm.

Ny användare

Uppstart av studie

Innan du startar din insamling kan vi hjälpa dig med etikansökan, samtyckesformulär och information om provgivare. För att ge bästa möjliga hjälp rekommenderar vi att du kontaktar oss i god tid före det planerade startdatumet.

Avtal

Biobanksavtal

Svensk lagstiftning ställer krav på spårbarhet av biobanksprover. För att uppfylla kraven har nationella och/eller lokala biobanksavtal tagits fram. Information om avtalen finns längre ner på sidan eller på Biobank Sveriges hemsida, där dokumenten finns tillgängliga. För frågor och råd, vänligen kontakta biobank@ki.se.

Serviceavtal

Innan en provinsamling påbörjas vid KI Biobank måste ett serviceavtal undertecknas mellan huvudforskaren och KI Biobank. KI Biobank hjälper till att förbereda detta avtal utifrån en standardmall.

Materialförvaltningsavtal (MTA) då prov skickas för analys

När prover ska skickas för analys utanför den ansvariga organisationen, som har det juridiska ansvaret, måste ett materialöverföringsavtal (MTA) upprättas. Detta avtal reglerar säkerhet och ansvar för prover och data. Dokumenten finns på Biobank Sveriges hemsida.

Ett MTA måste godkännas och signeras av alla parter innan prover får skickas från KI Biobank.

Skicka prov

Mer information om hur du skickar prov till KI Biobank Core Faclity.

Utplock av prov

För att plocka ut prover från din provsamling fyll i formuläret Uttagsorder (Withdrawal Order). Du ska också förbereda en Excel-fil med Provgivar-ID. Provgivarens ID kan vara en av två typer, antingen CDK (Customer Donor Key) eller RID (Referral ID).

Withdrawal Order, med ansvarig forskares underskrift, ska skickas via e-post till biobank@ki.se. Du kommer att få inloggningsuppgifter till en server så att du kan ladda upp din fil med provgivar-ID.

Om dina prover ska skickas för analys måste du ha ett materialöverföringsavtal (MTA), se ovan under Avtal.

Uttag från LifeGene eller EpiHealth

LifeGene ochEpiHealth är två unika studier som syftar till att fördjupa vår kunskap om hur våra gener och vår miljö samspelar vid olika sjukdomar.

För uttag av prover och data, besök LifeGenes webbplats och EpiHealths webbplats.