Forskningsprojekt vid KI Osher centrum for integrativ hälsa

På centret tillämpar vi tvärvetenskapliga och tvärdiagnostiska perspektiv för att undersöka bestämningsfaktorer för välbefinnande i relation till både somatiska och psykiatriska hälsotillstånd. Sådana perspektiv tillämpas för att optimera och komplettera klinisk vård för att bättre tillgodose hela personens behov.

Kropp-hjärna/beteende-interaktioner vid hälsa och sjukdom

Målet är att förstå och vid behov behandla speciellt inflammationsrelaterat lidande vid mentala och somatiska tillstånd genom att pröva eller ge ytterligare stöd för psykobiologiska mekanismer bakom subjektiv hälsa.

Detta gör vi genom att samla in kliniska data på olika observationsnivåer (blodmarkörer, hjärnfunktioner, beteende och subjektiva upplevelser) från patienter med kroniska tillstånd, såsom fibromyalgi, reumatoid artrit, svår säsongsallergi, depression och komplicerad trötthet. Vi kompletterar dessa studier med experimentellt arbete genom att använda en experimentell modell av inflammation, kallad experimentell endotoxemi. Genom att utlösa ett brett spektrum av kroppsliga, hjärn- och beteendeförändringar under några timmar undersöker vi betydelsen av hjärna-kropp-processer i symptom som är relevanta över diagnoser (t.ex. trötthet, förändringar i motivation, ångest, negativt humör). Inom detta ramverk av förståelse undersöker vi även icke-specifika aspekter och placeboaspekter av vård, såsom patient-levringsinteraktionen, på hälsoutfall.

Kontaktpersoner: Mats Lekander and Julie Lasselin

 

Icke-farmakologiska behandlingar inom primärvården

Vi strävar efter att bidra till utvecklingen och implementeringen av behandlingar för patienter med sömnproblem samt stress- och trötthetsrelaterade störningar. För att uppnå detta tillämpas ett hälso- och sjukvårdssystemsperspektiv, inklusive arbete för att utveckla och standardisera användningen av patientrapporterade utfallsmått. Centret har ingen egen klinisk verksamhet, men vi samarbetar nära med vårdenheter, särskilt vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral utanför Stockholm. För närvarande genomför vi en stor internetbaserad studie med 300 patienter med anpassnings- eller utmattningsstörning, inklusive mätningar av kognitiv funktion och sjukfrånvaro utöver symtom och funktion. Vi studerar också patienter med svår trötthet över olika diagnosgrupper. Denna transdiagnostiska ansats är relaterad både till longitudinell karakterisering och interventionsstudier, där objektiva och subjektiva utfall kombineras på olika observationsnivåer. 

Kontaktpersoner: Victoria SennerstamElin Lindsäter och Erik Hedman-Lagerlöf

 

Informationsstöd inom hälso- och sjukvård med fokus på patientvärden

Målet är att utveckla hälso- och sjukvårdssystem som gynnar patienterna genom att vara mindre tidskrävande och ge bättre vård till patienten som centrala värden. Användningen av en patientcentrerad informationsmodell och dataannotation som fokuserar på vårdförloppet möjliggör stöd till patientens vård genom bättre service till vårdpersonal. Detta leder i sin tur till lägre variation i hälsa och bättre hälsoutjämning.

Kontaktperson: Martin Ingvar

 

ML
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-06-19