För studiedeltagare och allmänheten

Biobanker och tillgången till provsamlingar gör det möjligt att studera och förebygga sjukdomar, både folksjukdomar och mer sällsynta sjukdomar samt att utveckla nya läkemedel. Utöver patientens egna vård- och behandling behövs alltså biobanker för forskning, för utbildning av vårdpersonal samt till kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

Det finns många olika typer av provsamlingar på KI Biobank, de varierar i storlek från några hundra provgivare till tiotusentals och innehåller olika provtyper. Den vanligaste provtypen är blod och DNA, men även andra provtyper som saliv finns sparade. Med etiskt godkännande och samtycke från provgivare kan dessa provsamlingar bli tillgängliga i nya forskningsstudier.

Lagar

Användning av biobanker regleras i huvudsak av tre lagstiftningar: Biobankslag (2023:38), Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och EU:s dataskyddsförordning GDPR. Utöver dessa så tillkommer förordningar kopplade till lagarna och andra lagar beroende på typ av forskning och material.

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas. Lagen är till för att skydda patienter/provgivares integritet vid insamling, förvaring och användning av prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Etik

Etikgodkännande är obligatorisk i all biobanksrelaterad forskning. Prover och data får endast användas i etiskt godkända vetenskapsstudier där provgivaren har samtyckt till att delta. Det finns en rad säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att förhindra att obehöriga får tillgång till provsamlingen och datan. 

Samtycke

Enligt biobankslagen ska provgivare samtycka till sin medverkan i en forskningsstudie, till att hantera personinformation och i förkommande fall även medicinsk information samt att prov får sparas i en biobank. Provgivaren har rätt att när som helst ändra ett beslut. Antingen kan man begränsa ändamålen eller begära att prover kasserar vilket innebär att de förstörs eller avidentifieras. Detta görs via en Nej-talong. 

Vägledning om hur provgivar- och samtyckesinformation bör utformas finns på Etikprövningsmyndighetens och på Biobank Sveriges hemsidor.

Registerutdrag

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Enligt lagen har du rätt att få tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter, samt rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Skicka din ansökan till:

Registrator

Telefon: 08-524 865 95

Fax: 08-31 11 01

E-post: registrator@ki.se


Adress: Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Kontakta KI Biobank

Har du frågor är du välkommen att kontakta KI Biobank via mejl eller telefon.

E-post: biobank@ki.se

Telefon: 08-524 820 03

CL
Innehållsgranskare:
Camilla Lagerberg
2023-10-28