CNS-intern rutin för riskbedömning av gravida och ammande studenters studiemiljö

Januari 2022, uppdaterad juni 2022

Arbetsmiljöverkets föreskrift om gravida och ammande arbetstagare reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar, utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. I samband med VFU ska KI, men även verksamheten där studenten ska ha sin placering, göra en riskbedömning.

Nedan beskrivs hur detta praktiskt genomförs för kurser där CNS har kursansvar.


Obs! att denna riskbedömning följer av KI:s ansvar för studenternas arbetsmiljö och alltid ska göras. Den är således inte någon särskild åtgärd p.g.a. coronapandemin, även om rutinen introducerades på KI under pandemin.


CNS rutinbeskrivning är framtagen med tanke på institutionens kurs ”Neuro, sinnen, psyke” (NSP-kursen) som utgör Tema 5 på läkarprogrammet. NSP-kursen omfattar 30 hp och är uppdelad på flera moment med vardera tillhörande VFU på ibland flera olika sjukhus/ avdelningar inom ett och samma moment, och momentansvar ligger ibland på andra institutioner än CNS. Rutinens fördelning mellan kursansvarig lärare och momentansvarig lärare ska läsas mot denna bakgrund, och i detta avseende anpassas till vad som är den smidigaste lösningen för respektive kurs.

 

 • Alla studenter ska på lämpligt sätt informeras om att gravida och ammande studenter har rätt till en riskbedömning av sin studiemiljö. På CNS programwebbar finns information om detta på sidan om VFU. Hur studenterna i övrigt informeras är upp till resp. kurs eller program.
 • Studenten har själv ansvar att informera någon – vem som helst – om sin situation. Den inom CNS som får informationen från studenten ska förmedla den till kursansvarig lärare. KI får inte fråga om eller anta att någon är gravid eller ammar.
 • Det är kursansvarig institution som ansvarar för att genomföra riskbedömningen.
 • Ansvaret för studentens arbetsmiljö är i CNS delegationsordning redan delegerat till avdelningschef (som sedan kan ha delegerat detta vidare). Chef inom KI behöver dock inte delta i processen med riskbedömning för gravida och ammande studenter.
 • Kursansvarig lärare ser till att riskbedömningen genomförs, men själva genomförandet sköts av momentansvariga.
 • Bedömningen ska göras i samråd med enhetschef inom den kliniska verksamheten. Inom VFU innebär det att momentansvarig på KI kan behöva samverka med flera enhetschefer inom Regionen om t.ex. studenten har placering på flera enheter.
 • Rent praktiskt kan momentansvarig - eller om det delegeras till annan lärare eller amanuens - diskutera med enheten kring vad som gäller där och se över vilka ev. risker som man bedömt generellt finns för gravid eller ammande personal. I flera fall finns redan färdiga rutiner som kan tillämpas även för studenter.
 • En individuell bedömning ska också göras i samråd med studenten.
 • Vid riskbedömningen, använd blanketten ”Gravida och ammande – mall” som finns på denna sida https://medarbetare.ki.se/gravida-och-ammande-studenter. På samma sida finns också ytterligare information.
 • Ingen chef behöver signera blanketten (även om det kanske står så på blanketten), men namnen på de personer som varit involverade i riskbedömningen, såväl vid KI som inom den kliniska verksamheten, ska noteras på densamma.
 • Riskbedömningen ska accepteras av studenten genom signatur (helst e-signatur), och skickas vidare till kursansvarig lärare.
 • Även kursansvarig lärare ska signera blanketten (helst e-signatur), och intygar därmed att hen har haft det samordnande ansvaret för att riskbedömningen gjorts.
 • Kursansvarig lärare skickar den signerade riskbedömningen till KI:s centrala arkiv, arkivet@ki.se. Obs! att pappersutskrifter inte behövs även om någon har signerat på en utskriven blankett, scanna då istället dokumentet och maila.
 • Inskick till arkivet ska ske löpande under terminens gång.
 • Riskbedömningen ska inte diarieföras men arkiveras i 10 år, vilket KI:s centrala arkiv sköter.
AP
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-09-15