PSIPET: Effekten av psilocybin på depressionssymptom och synaptisk densitet

Intresseanmälan och information till studiedeltagare

Rekryteringen till studien är nu avslutad. Artiklar med studiens resultat kommer att finnas i form av länkar här på hemsidan i takt med att de publiceras.

 

Bakgrund

En kvarts miljard människor lider av depression. Det är en potentiellt livshotande sjukdom som enligt WHO utgör den främsta orsaken till funktionsnedsättning i världen. I Sverige visar Folkhälsomyndighetens siffror att en av fem svenskar får diagnosen under sin livstid.

Trots stort individuellt lidande och omfattande samhällskostnader förblir en stor andel av de drabbade otillräckligt återställda från sin depression. Upp till en tredjedel av patientgruppen blir varken hjälpt av läkemedel eller psykoterapi. En orsak till bristen på bra behandlingar är ofullständig kunskap om depressionssjukdomens biologiska underlag.

Under de senaste åren har studier uppvisat lovande resultat med substansen psilocybin. Det är ett ämne som återfinns naturligt i vissa svamparter. Intag av psilocybin har visat sig kunna påverka perception, känslotillstånd och tankeverksamhet under några timmar efter dosering. Preliminära resultat visar även att en enda dos intagen under kontrollerade former skulle kunna ha en över flera veckor lång effekt mot depression.

Om studien

PSIPET är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie som undersöker effekten av psilocybin mot depression. Det är den första studien i sitt slag i Sverige.

I studien jämförs effekten av en dos syntetiskt tillverkat psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd, med effekten av en dos av en aktiv placebosubstans tillsammans med psykologiskt stöd. Vi studerar både effekten på depressionssymtom, och på biologiska markörer som antas kopplade till depression och till en föreslagen verkningsmekanism för psilocybin. Syftet är dels att öka förståelsen för det biologiska underlaget för depression och på så vis möjliggöra utveckling av bättre depressionsbehandlingar generellt, dels att öka kunskapen specifikt om psilocybinbehandling som alternativ vid vissa former av depression.

Intaget av psilocybin/placebo sker under övervakning av legitimerade psykologer enligt en särskild manual. För att utvärdera effekten och öka förståelsen för hur behandlingen fungerar undersöks patienterna före, under och efter behandlingen med hjälp av psykiatrisk bedömning, skattningsformulär, magnetkamera (MR), provtagning av blod- och ryggmärgsvätska och positronemissionstomografi (PET).

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. Studien finansieras genom en donation från Osmond Foundation och sker i samarbete med Usona Institute. Forskningshuvudman är Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Mediainslag om studien

Studien har uppmärksammats en hel del i media. Nedan listas ett antal inslag från TV, Radio och tidningar årsvis. 

Ansvariga för studien

Johan Lundberg, Principal Investigator (PI)

Professor, leg läkare
08-123 487 84

Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och SLSO

Maria Beckman, Co-PI

PhD, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och SLSO

Ansvarig för den terapeutiska komponenten. 

Mikael Tiger, Co-PI

Docent, leg läkare
072-539 29 04

Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och SLSO

Ansvariga för MR

Predrag Petrovic

Docent, leg läkare, KI och SLSO, predrag.petrovic@ki.se

Alexander Lebedev

PhD, leg läkare, KI, alexander.lebedev@ki.se

Övrig studiepersonal

MB
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-29