CAPSI

Cancerrelaterad egentlig depression behandlad med psilocybin i singeldos - en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad klinisk prövning finansierad av Vetenskapsrådet.

Varje år drabbas 70 000 svenskar av cancer. Cirka en tredjedel av dessa utvecklar dessutom depression. Trots de speciella omständigheterna för denna patientgrupp, med samtidig cancerbehandling, nedsatt livskvalitet och risk för förkortad livslängd, finns ingen specifik antidepressiv behandling införd i vården.

illustration av metoderna
Med hjälp av metoderna PET (A), EEG (B), MEG (C) och fMRI (D) samt analys av blodprover kommer projektet söka utveckla en markör som i förväg kan ge information om för vilka patienter behandlingen kan vara lämplig. Foto: Johan Lundberg

En enda dos av psilocybin i kombination med psykologstöd har visat snabb (inom dagar) och långvarig (månader till år) antidepressiv effekt i flera små studier där olika cancergrupper har inkluderats. Ännu saknas dock större välgjorda studier för att möjliggöra ett införande av behandlingen i klinisk praxis. Det behövs även metoder för att bättre förstå vilka patienter som skulle kunna ha nytta av just denna behandling.

CAPSI kommer rekrytera patienter med en pågående vårdkontakt vid onkologklinik i Region Stockholm, Uppsala, Västra Götaland eller Örebro. Totalt lottas 100 patienter med cancer och depression till behandling med psilocybin eller placebo under 2024-2025.  Studien undersöker antidepressiv effekt, liksom potentiella biverkningar sex veckor och sex månader efter dosering. Dessutom studeras bland annat olika aspekter av den terapeutiska komponenten samt det hälsoekonomiska värdet av behandlingen. Samtliga patienter lämnar blodprov och genomgår EEG undersökning före och efter behandlingen. De 50 patienter som deltar i Region Stockholm och Uppsala undersöks dessutom med tre andra metoder (MEG, fMRI och PET) . Dessa data ska dels användas för att förstå psilocybins verkningsmekanism vid depression, dels för att utveckla ett prognosverktyg för att identifiera de patienter som skulle kunna ha hjälp av psilocybinbehandling.

Informationen från CAPSI förväntas kunna ligga till grund för en så kallad fas tre studie av psilocybin vid cancerrelaterad depression. En fas tre studie ger även möjlighet att förfina prognosverktyget. Därefter kan både prognosverktyg och behandlingen, om den visar sig framgångsrik, införas i reguljär klinisk vård.

Studien förbereds under 2023. De första behandlingarna planeras till första kvartalet 2024.

Projektansvarig

Profile image

Johan Lundberg

Adjungerad Professor

Projektledning

Maria Beckman

PhD, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Ansvarig för den terapeutiska komponenten. 

Robert Bodén

MD PhD professor, Akademiska sjukhuset Uppsala

Opokua Britton Cavaco

Forskningskoordinator/forskningssköterska, CPF PET

Carl Johan Ekman

Anknuten till Forskning

Daniel Giglio

MD, PhD, docent, Sahlgenska akademin, Göteborg

Mikael Landén

MD PhD, professor, Region Västra Götaland

Daniel Lundqvist

Senior forskningsspecialist

Axel Nordenskjöld

MD PhD docent, Region Örebro

Dea Siggard Stenbaeck

Psykolog, docent, Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark

Per Svenningsson

MD PhD, professor, Karolinska Institutet
Loggor för samarbetande regioner. Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro
Samarbetande regioner. Foto: N/A