Jeanette Winterling

Jeanette Winterling

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som chef för Psykoonkologisk mottagning på Comprehensive Cancer
  Centre (Tema cancer) på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag
  är tillhör Medicinsk Enhet Huvud, Hals, Lunga och Hud på sjukhuset men är
  också affilierad till Yvonne Wengströms forskargrupp på Sektionen för
  omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
  samhälle, Karolinska Institutet.
  Leg sjuksköterska 1997
  Steg 1 utbildning i Psykoterapi 2000
  Magisterutbildning i Vårdvetenskap 2002
  Medicine Doktor i Vårdvetenskap 2007

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har genomgående handlat om psykosociala aspekter hos patienter
  och anhöriga med cancersjukdomar.
  Jag disputerade 2007 vid Uppsala Universitet med avhandlingen “Hope and
  despair - Philosophy of life, expectations and optimism in cancer patients
  and their spouses". Avhandlingsarbetet handlade dels om livssituation,
  livsåskådning, optimism och sorg hos patienter med mag- och tarmcancer, och
  deras anhöriga, i en palliativ fas, samt om cancerpatienters förväntningar
  på tiden efter att de avslutat en botande behandling.
  Jag gjord en postdoc i forsningsprojektet Fex-Can som handlade om att
  undersöka olika aspekter vid barn, ungdomars och unga vuxnas situation vid
  och efter cancer, så som livssituation, skolsituation, samt sexualitet
  och fertilitet.
  Min forskning har senaste åren främst involverat två patientegrupper. Det
  ena är patienter, närstående och donatorer vid allogen
  stamcellstransplantation.
  * Jag leder ett forskningsprojekt som heter /Work after Allo (WaA). /Det
  handlar om att prospektivt följa livssituation, sjukskrivning och
  återgång i arbete för dessa patienter som genomgått vid allogen
  stamcellstransplantation. I detta projekt är Linda Eriksson doktorand
  [1].
  * Jag driver med Simon Panke på Hematologen i Uppsala och Annika Kisch på
  Hematologen i Lund /Donators forskningsprojektet/. Det handlar om att
  undersöka donatorers psykiska välbefinnande vid allogen
  stamcellstransplantation.
  * Jag driver också med Annika Kisch på Hematologen i Lund och Karin
  Bergkvist, från Sophiahemmets högskola ett forskningsprojekt som
  heter /Hold on. /Det handlar om närståendes situation i samband med
  allogen stamcellstransplantation och om att utveckla och utvärdera en
  individuell intervention i en multicenterstudie. I denna studie använder
  vi instrumentet "Ditt behov av stöd" (CSNAT).
  * Nyligen har vi kombinerat resultaten i Hold on med forskningsprojektet
  PerCent, och skapat ett nytt projekt som heter aCent. Det handlar om att
  utveckla, implementera och utvärdera en modell för personcentrerad vård
  tillsammans med transplantationscentra i Stockholm och Lund. Se mer
  på https://www.mchs.se/arkiv/projekt/pfc/acent---en-modell-for-personcentrerad-vard-och-stod.html
  [2]
  Den andra patientgruppen är tonåringar och unga vuxna i åldern 16-30 år
  genom att jag är projektledare för ett innovationssprojekt som heter
  MinKod. [3] Det består av fem delprojekt som syftar till att ge tonåringar
  och unga vuxna stöd och verktyg för att bättre klara sin cancerresa. Två
  av delprojekten är forskningsprojekt som jag ansvarar för:
  * /Forskningsprojektet PRISM/. Det handlar om att översätta och anpassa
  PRISM (Promoting Resilience in Stress Management) som utvecklats i USA
  till ett svenskt sammanhang och även göra om programmet till att fungera
  digitalt. PRISM testas nu i en pilotstudie vid Karolinska
  universitetssjukhuset. Mer information finns i denna
  presentation: https://youtu.be/WtDvPlX05Vo [4]
  * /PROM för AYA -projektet/. Det handlar om att utveckla ett
  frågeformulär som är anpassat för tonåringar och unga vuxna som får
  cancer. Dessutom att genom workshops med patienter och vårdpersonal
  utforska hur det här frågeformuläret kan användas som en bas för
  samtal i klinisk cancer vård. Frågeformuläret som används är den
  modul för unga vuxna som EORTC
  utvecklar, https://qol.eortc.org/questionnaire/aya/ [5]
  [1] https://medarbetare.ki.se/people/linder1?_ga=2.153136120.1769972470.1574663948-1010874358.1540992621
  [2] https://www.mchs.se/arkiv/projekt/pfc/acent---en-modell-for-personcentrerad-vard-och-stod.html
  [3] https://www.karolinska.se/om-oss/forskning-och-utbildning/innovation/innovation/aktuell-innovation/ung-cancer/
  [4] https://youtu.be/WtDvPlX05Vo
  [5] https://qol.eortc.org/questionnaire/aya/

Undervisning

 • Är kursansvarig för kursen Rehabilitering inom cancervård, 7, 5 hp och
  även Omvårdnad inom Hematologisk vård, 7, 5hp. Är också aktiv inom
  magisteruppsats kursen i specialistutbildningen för sjuksköterskor inom
  Onkologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI