Lexikal utveckling och utveckling av gester - LegUt

Tidig lexikal utveckling och gestutveckling hos barn med typisk utveckling, döva barn med cochleaimplantat samt barn med språkstörning - LeGUt - projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (VR) och har sin hemvist på KI, men är ett samarbete med Linköpings universitet

"Child wearing Cochlear implant"
"Child wearing Cochlear implant" by Matt Ralph is licensed under CC BY 2.0.

Projektet

Projektet som startade för ett drygt år sedan syftar till att skapa kunskap som ger bättre förutsättningar för omhändertagande av barn med språkstörning och svensk- och utrikesfödda döva/hörselskadade barn med cochleaimplantat (CI). CI är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva barn och vuxna möjligheter att uppfatta ljud.

I projektet studeras tidig utveckling av gestanvändning och utveckling av ordförråd. Deltagare är svenskfödda barn med typisk språkutveckling och svensk- och utrikesfödda döva/hörselskadade barn med C I samt svenskfödda barn med språkstörning.

Projektet vägleds av följande frågeställningar:

  1. Hur ser tidig utveckling av ordförråd och gestutveckling ut hos svenskfödda barn med typisk språkutveckling i åldrarna 12-36 månader?
  2. Hur ser tidig utveckling av ordförråd ut hos svenskfödda barn med misstänkt språkstörning och hos svensk- och utrikesfödda barn med C I?
  3. Hur ser gestutveckling ut hos barn med C I och barn med misstänkt språkstörning och hur relaterar gestutveckling till utveckling av ordförråd?
  4. Skiljer sig utveckling av ordförråd och gestutveckling åt mellan svensk- och utrikesfödda barn med C I, barn med misstänkt språkstörning och barn med typisk språkutveckling?

Gester, tal och tanke är nära sammankopplade med varandra och kopplingen är tydlig i både tidig och senare språklig utveckling. Problem med utveckling av ordförråd och gester kan utgöra tillförlitliga tecken på språkliga och intellektuella störningar. Emellertid saknas idag kliniskt användbara bedömningsmaterial för dessa förmågor och systematiska studier av relationen mellan gest- och ordförrådsutveckling hos döva och hörselskadade barn med C I och barn med språkstörning.

Kindergarten teacher with boy
Photo by Allison Shelley/The Verbatim Agency for EDUimages

Deltagare

Deltagare i projektet är 30 barn med typisk språkutveckling, 15 döva/hörselskadade barn med CI (varav 5-8 utrikesfödda) och 15 barn med språkstörning. Barnen med typisk språkutveckling och barnen med språkstörning rekryteras huvudsakligen i Östergötland, men de döva barnen med CI måste rekryteras från hela Sverige då gruppen är förhållandevis liten. I projektet inkluderas en mindre del även utrikesfödda döva barn som kommer till Sverige i ung ålder (6-36 mån). Detta är en växande grupp barn i och med de senaste årens migrationssituation. Många av dessa barn har inte tidigare fått hjälpmedel i form av CI eller undervisning i teckenspråk och får C I senare än svenska barn. Eftersom de därmed sannolikt saknar talat språk och formellt teckenspråk spelar sannolikt getutvecklingen en större roll i deras liv än för normalhörande barn och för svenska barn med grav hörselnedsättning eller döva barn som tidigt fått CI.

Testet Picture Naming Game är ett ordförrådstest som har anpassats till svenska och kommer att användas i projektet. Testet har även visat sig kunna användas för bedömning av tidig gestutveckling. Vidare genomförs föräldraskattning genom den svenska översättningen av det väl etablerade föräldraskattningsformuläret MacArthur-Bates Communicative Development Inventory. Testningarna ljud- och filminspelas samt analyseras och kodas avseende ordförståelse, ordproduktion och gestanvändning. Barnen filmas också under vardagligt samspel med sina vårdnadshavare i syfte att studera användning av ord och gester utanför testsituationen.

Projektet är betydelsefullt på flera plan; tidig ordförrådsutveckling och gestutveckling, samt relationen däremellan har studerats i mycket liten utsträckning för de barn som studien omfattar. Vår kunskap är därför låg. Nya test och metoder används som tidigare inte har kombinerats, vilket gör att projektet har förutsättningar att skapa ny och unik kunskap även i metodologiskt avseende. Jämförelser av olika diagnoser som ger olika förutsättningar för utveckling av ordförråd och gester bidrar till ett teoretiskt framskridande kring hur barn utvecklar sina språkliga, sociala och intellektuella förmågor samt vilka mekanismer som driver olika led i den utvecklingen. Att gränsöverskridande jämförelser görs avseende ordförråd och gestutveckling samt avseende språk och diagnos är unikt ur både svenskt och internationellt perspektiv.

Kindergarden teacher with two children.
Photo by Allison Shelley for EDUimages

Kontakt

Vill du vara med i forskningsprojektet? Vi söker fler deltagare till projektet och hoppas att du och ditt barn vill vara med! Vänligen kontakta projektledare Christina Samuelsson, professor och logoped, eller Ulrika Marklund, forskare och logoped.

Medarbetare

Ulrika Marklund, Linköpings universitet 

Charlotta Plejert, Linköpings universitet 

Henrik Danielsson, Linköpings universitet 

Björn Lyxell, University of Oslo

CS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-27