Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Om alliansen

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är framstående lärosäten inom sina respektive områden och bildar tillsammans en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans har universiteten 5 200 doktorander och 12,4 miljarder kronor i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning och en total budget på 17,3 miljarder kronor. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm trio de starkaste i världen.

De tre universiteten samarbetar sedan länge inom en rad vetenskapliga områden och har gemensamma utbildningar. Alliansöverenskommelsen ger nya förutsättningar för fördjupat samarbete och underlättar ny universitetsövergripande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet spelar en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning. Med 17 000 anställda och 55 000 studenter är universiteten i Stockholm trio en av regionens största arbetsgivare och arbetsplatser. Universitetens verksamhet är huvudsakligen samlad på ett sammanhängande campus som attraherar många internationella studenter, doktorander, forskare och lärare. 

Karta Stockholm trio
Universitetsledningarna för Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet har sina kontor geografiskt nära varandra. Alla tre universitet har flera campus, och verksamhet även i andra delar av Stockholms regionen.

Gemensamma målsättningar

Skapandet av universitetsalliansen Stockholm trio ger Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.

Överenskommelsen innehåller tre övergripande målsättningar:

 • Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö.
 • Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund.
 • Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.

Mål för 2020-2024

Övergripande mål

Universitetsalliansen Stockholm trio ska genom mångvetenskapligt samarbete leda
kunskaps- och samhällsutveckling nationellt och internationellt.

Preciserade mål

1. Vi har nya gemensamma utbildningar med nära koppling till våra forskningsmiljöer.

Åtgärder:

 • Undanröja administrativa hinder för att underlätta gemensamma utbildningar;
 • Identifiera prioriterade ämnesområden för gemensamma utbildningar;
 • Utveckla gemensamma utbildningar på i första hand avancerad nivå och forskarnivå.

2. Vi utvecklar och fördjupar forskningssamarbeten.

Åtgärder:

 • Kartlägga forskningsområden för utökat samarbete;
 • Identifiera prioriterade områden för nya gemensamma forskningssatsningar.

3. Vi har ett etablerat samarbete om forskningsinfrastruktur.

Åtgärder:

 • Definiera, kartlägga och synliggöra befintlig forskningsinfrastruktur för att underlätta ytterligare samarbeten;
 • Identifiera prioriterade områden för nya satsningar på gemensam forskningsinfrastruktur.

4. Våra studenter och anställda upplever att de tillhör ett sammanhållet campus.

Åtgärder:

 • Driva frågan om förbättrade fysiska kommunikationer mellan campusområdena;
 • Identifiera studenters och anställdas behov av relevanta stödresurser och lokaler;
 • Tillgängliggöra seminarier för studenter och anställda.

5. Vi har stärkt vår förmåga att attrahera EU-medel och medverka i internationella forskningssamarbeten.

Åtgärd:

 • Fortsatt utveckla Brysselrepresentationens verksamhet.

6. Vi är en attraktiv samarbetspartner för framstående internationella universitet och attraherar internationella studenter och forskare.

Åtgärd:

 • Identifiera och etablera nya gemensamma samarbeten med utländska universitet;
 • Gemensamt marknadsföra lärosätena för internationella studenter och forskare.

7. Vi har en aktiv roll i den långsiktiga utvecklingen av forskning, utbildning och innovation nationellt och regionalt.

Åtgärder:

 • Etablera arenor för strategisk dialog med dels myndigheter och departement, dels region, stad och andra aktörer;
 • Identifiera prioriterade områden för gemensamt arbete med Region Stockholm och Stockholms stad.

8. Vi samarbetar inom stödfunktioner för studenter och medarbetare där det ger mervärde.

Åtgärder:

 • Identifiera kritiska nyckelkompetenser för närmare samarbete;
 • Identifiera och fördjupa relevanta samarbeten inom stödverksamheten.

9. Vi erbjuder gemensamma insatser för kompetensutveckling och lärande.

Åtgärder:

 • Identifiera möjligheter till gemensam personalutbildning och kompetensutveckling;
 • Etablera samarbeten inom digitalisering för utveckling av utbildning, verksamhetsstöd och arbetsprocesser.
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, KI
Sigbritt Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet och Ole Petter Ottersen, Karolinska Institutet. Foto: Sören Andersson.

Rektorerna om alliansen 

– Med ett i stort sett sammanhängande campus och en dynamisk akademisk miljö är våra lärosäten en viktig förutsättning för såväl forskning och utbildning som tillväxt i Stockholmsregionen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. 

– Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och främja mötet mellan olika discipliner och därmed höja kvaliteten på våra verksamheter, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. 

– Vi vill visa potentialen i detta samarbete och hur stärkandet av den samlade akademiska miljön i Stockholm kommer att gagna staden, regionen och Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH.

Styrgruppen för Stockholm trio

Stockholm trio leds av en styrgrupp bestående av universitetens rektorer och universitetsdirektörer:

 • Sigbritt Karlsson, rektor KTH
 • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
 • Gunnar Gustafsson Wiss, tf. universitetsdirektör Karolinska Institutet
 • Åsa Borin, universitetsdirektör Stockholms universitet

Samordningssekretariatet

Styrgruppen för Stockholm trio har utsett ett samordningssekretariat för att bereda frågor och samordna arbetet inom universitetsalliansen. Samordningssekretariatet består av en ansvarig och medarbetare från de tre universiteten:

 • Christina Murray, internationell strateg, KTH, (ansvarig)
 • Radmila Micic, samordnare, Karolinska Institutet
 • Micael Stehr, senior rådgivare, KTH
 • Anna Riddarström, utredare, Stockholms universitet

Gemensam representation i Bryssel

Styrgruppen har beslutat att etablera en gemensam representation i Bryssel för Stockholm trio. Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att förbättra möjligheterna för lärosätena att attrahera forsknings- och innovationsmedel och medel för utbildningsprojekt från EU. 

Karolinska Institutet är huvudman för representationen som samlokaliseras med Region Stockholms kontor i Bryssel på Avenue Marnix 28.

 • Dan Andrée, senior rådgivare

Några fakta om Stockholm trio

55 000 studenter. Motsvarar 16 procent av Sveriges totalt 349 000 studenter

 • KI: 7 600
 • KTH: 14 400
 • SU: 33 000

12,4 mdr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning. Motsvarar 29 procent av Sveriges totalt 43,2 mdr

 • KI: 6 024 mkr
 • KTH: 3 252 mkr
 • SU: 3 134 mkr

Drygt 17 000 anställda (individer). Motsvarar 22 procent av totalt 76 000 anställda på Sveriges lärosäten

 • KI: 6 140
 • KTH: 4 680
 • SU: 6 250

Knappt 5 200 doktorander. Motsvarar 31 procent av alla 16 800 doktorander i Sverige

 • KI: 2 147
 • KTH: 1 711
 • SU: 1 307

Källa: UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, oktober 2019

Kontakt

Christina Murray
Internationell strateg, KTH
tina@kth.se

Dan Andrée
Senior rådgivare, Karolinska Institutet
dan.andree@ki.se