Karolinska CCC – världsledande vård och forskning inom cancer

Karolinska Comprehensive Cancer Centre samlar spetskompetens inom högspecialiserad cancervård och cancerforskning. Centret är en gemensam satsning av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet – och är det första ackrediterade Comprehensive Cancer Centre (CCC) i Sverige.

Två operationsklädda kirurger använder avancerad robotkirurgi.
Robotkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset vid cancer i matstrupen. Foto: Catarina Thepper

En ackreditering som Comprehensive Cancer Centre innebär att verksamheten har en kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Denna ideella, ickestatliga organisation bildades 1979 i syfte främja samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet. Allt som allt finns idag 20 Comprehensive Cancer Centre i världen.

I kraven för att få kalla sig ett Comprehensive Cancer Centre ingår bland annat följande:

 • Cancervården är individanpassad och arbetssättet multidisciplinärt och innovativt.
 • Goda förutsättningar för cancerforskningen avseende infrastruktur, expertkunnande och innovationskraft.
 • Cancerforskningen täcker också hela spektret av grundforskning, translationell och klinisk forskning.
 • Ett väl utbyggt nätverk som inkluderar alla aspekter av forskning, utbildning, vård och prevention inom cancerområdet.
 • Det sker ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på att förbättra yrkeskunnande, organisation, vårdkvalitet och samverkan.

Karolinska CCC-dagen 2024

Vision och långsiktig strategi

Tillsammans utgör Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ett nav i Stockholmsregionen för utveckling av vård, forskning och utbildning inom alla delar av cancerområdet. Vår samverkan inom ramen för Karolinska CCC syftar till att skapa och sprida kunskap genom att:

 • Utveckla nationella och internationella nätverk för att ge våra patienter tillgång till den främsta internationella kunskapen och säkerställa att våra arbetssätt alltid är de bästa möjliga för att möta cancerpatienternas alla cancerrelaterade behov.
 • Öka kunskapen och leda utvecklingen av klinisk tillämpning av personcentrerad vård samt precisionsmedicinsk diagnostik och behandling.
 • Leda utvecklingen av evidensbaserad praktik, nationella och internationella be-handlingsprogram och riktlinjer.
 • Utveckla fler profilerade forskningsplattformar inom precisionsmedicin, cell- och genterapi samt genom att erbjuda en högkvalitativ FAS I-resurs för läkemedelsprövningar och en professionell klinisk prövningsorganisation. Säkerställa att Karolinska CCC är den relevanta och naturliga samarbetspartnern i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom Life Science-sektorn och akademisk verksamhet.
 • Systematiskt utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att i en större utsträckning öka patienternas delaktighet i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.
 • Systematiskt utveckla datakvalitet och datatillgänglighet för enklare och mer kontinuerlig och transparent uppföljning av vårdkvalitet, behandlingsresultat, tillgänglighet och patienterfarenheter inom cancervård och forskning.

Verksamhetsstyrning

Uppdraget att leda den långsiktiga utvecklingen av Karolinska CCC i linje med OECI:s målsättning ligger formellt på en så kallad Board of Directors (styrgrupp). Medlemmarna i styrgruppen kommer från Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset samt från Karolinska Institutets paraplyorganisation för cancerforskning, Cancer Research KI. Som stöd i arbetet finns även ett Scientific Advisory Board (vetenskapligt råd).

Medlemmar i Board of Directors:

Patrik Rossi, MD, PhD, chef för Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset (ordförande Board of Directors)

Eva Jolly, koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Jonas Bergh, MD, PhD, professor i onkologi och chef för Cancer Research KI, temaprefekt cancer, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Martin Bergö, PhD, professor i molekylär medicin, vice rektor för forskning och ordförande i kommittén för forskning och medlem av styrgruppen för Cancer Research KI, Karolinska Institutet.

Janne Lehtiö, PhD, professor i medicinsk proteomik vid Karolinska Institutet, vetenskaplig direktör vid SciLifeLab.

Anna Martling, MD, PhD, professor i kirurgi, dekan för Campus nord, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Stephan Mielke, MD, PhD, professor i hematologi och cellterapi vid Karolinska Institutet, chef för mottagningen för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) samt forskningschef inom cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Nina Perrin, PhD, verksamhetschef, Högspecialiserad barnmedicin 1, Tema Barn, Karolinska Universitetssjukhuset

Yvonne Wengström, RN, CNS, PhD, professor i omvårdnad och chef för strategiska forskningsområdet vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, omvårdnadsansvarig inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontakt

Eva Jolly

Verksamhetsansvarig Karolinska CCC

OECI i korthet

Organisation of European Cancer Institutes (OECI) grundades 1979 med uppdraget att:

 • Minska insjuknande och död i cancer och ge stöd åt cancerpatienter.
 • Länka samman de europeiska cancerinstitutens expertis och kompetens inom vård och forskning.
 • Stärka cancerinstituten och främja kommunikation och samarbete dem emellan.

Ackrediteringsprogrammet Comprehensive Cancer Centre startade 2008 med syfte att:

 • Alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
 • Bistå europeiska cancerinstitut med att implementera kvalitetssystem för cancervård genom standards/indikatorer och sakkunniggranskning/audit.

Årsrapport