Information till värdar för inkommande personer från Ukraina

Det finns många KI-forskare som vill hjälpa akademiska flyktingar från det pågående kriget i Ukraina. Följande information sammanfattar de punkter du bör vara medveten om innan du accepterar att agera som värd.

Finansiering

Önskar du använda dina nuvarande forskningsmedel, kontrollera med anslagsfinansiären om det finns begränsningar för t.ex. anställningsformer som är tillåtna. Det finns många aktuella källor tillgängliga för finansiering för akademiska flyktingar.

Boende

KI-boendet har idag liten eller ingen möjlighet att ta emot gästforskare direkt. Korttidsboende i Stockholm är en stor begränsning. Migrationsverket kan erbjuda tillfälliga boenden, men det finns inget val av plats. Lokala landsting kan ha arrangemang för alla flyktingar och ingen prioritet för akademiker.

Privata andrahandsuthyrningar för KI-medarbetare.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd beviljas enligt direktivet om tillfälligt skydd (för den som lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare, eller för den som redan kommit till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare). Personer som omfattas av direktivet om tillfälligt skydd får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd Det tillfälliga skyddet gäller i en första etapp fram till den 4 mars 2023 och kan förlängas med ett halvår i taget för ett år och därefter ytterligare ett år, högst i tre år.

Visum

Ukrainska medborgare med giltigt biometriskt pass är visumfria inom Schengenområdet och kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar.

Försäkringar och sjukvård

Det tillfälliga skyddsdirektivet ger rätt att söka grundläggande vård. KI har en gruppförsäkring för utländska besökare som deltar i universitetets verksamhet men saknar svenskt personnummer. Försäkringen gäller även för gästens medföljande familj.

Försörjning för familjemedlemmar

Medan ditt fokus ligger på den forskare/doktorand du vill vara värd för, kan det finnas andra familjemedlemmar (partners, barn) som också kommer att behöva införlivas i samhället. Barn har rätt att gå i skolan enligt det tillfälliga skyddsdirektivet, även i förskolan, och det är de kommunala myndigheternas ansvar.

Psykologiskt stöd

Tänk på att inkommande individer (som kan vara traumatiserade) kan behöva psykologiskt stöd.

Anställningsmöjligheter

Doktorander

Doktorander som är antagna till ett universitet i Ukraina kan genomföra delar av sin forskarutbildning vid KI som ”gästdoktorand”. De kommer fortsatt att vara doktorander på sitt egna universitet där de sedan avlägger sin doktorsexamen.

Anställning: En gästdoktorand kan anställas på en korttidsanställning enligt LAS. Om tiden vid KI blir långvarig överväg stipendiefinansiering eller att anta doktoranden till KI:s forskarutbildning, se nedan. HR-personal kan ge råd om anställningsmöjligheter.

Stipendium:  KI-inrättade doktorandstipendier kan tilldelas personer som befinner sig vid KI som del av sin forskarutbildning men är antagna till forskarutbildning vid ett annat universitet. Stipendier får endast inrättas av medel från extern finansiär som skriftligen godkänt medlens användning för utbetalning av stipendier.

En annan möjlighet är att “ta över” en ukrainsk doktorand och istället anta hen till KI:s forskarutbildning. Det som redan genomförts i Ukraina kan tillgodoräknas in i KI-utbildningen. Notera att samma regler och förutsättningar gäller för sådan doktorand som för alla andra KI-doktorander. Läs mer här.

Anställning/stipendium: En doktorandplats behöver inte utannonseras om doktoranden har påbörjat forskarutbildningen vid ett annat lärosäte.

KI tillåter stipendiefinansiering av doktorander från låg- eller medelinkomstländer. Ukraina är definierat som ett sådant land.

Postdoktorer

Anställning: Ska utlysas om det inte finns några undantag. Rekommenderas att anställas som en korttidsanställning enligt LAS. Anställning på PKA kan användas, men då ska du vara anställd i två år vid anställningstillfället.

Stipendium: KI kan ge ett tilläggsstipendium eller ett helt stipendium. Om personen har ett externt stipendium som utlysts i en konkurrens kan KI ta emot det och fylla på med lön eller stipendium. Annars ska stipendiet annonseras ut.

Forskare

Anställning: Måste utlysas. Anställningsgrunder enligt LAS kan användas.

Stipendium: Kan inte ges till personer som inte är studenter på grund- och avancerad nivå, doktorander eller postdoktorer