Monica Nyström

Monica Nyström

Universitetslektor | Docent
E-postadress: monica.nystrom@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Nyström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • * Docent i Hälso- och sjukvårdens organisation och ledning (Medical Management) vid Karolinska Institutet samt universitetslektor i psykologi (deltid) vid Umeå universitet [1].
  * Forskargruppsledare SOLIID [2](Sustainable Organizational Learning,
  Innovation, Improvement and Development in Health and Social services).
  [1] https://www.umu.se/personal/monica-nystrom/
  [2] http://ki.se/lime/soliid

Forskningsbeskrivning

 • Organisationspsykologi och management inom vård och omsorg, med ett speciellt intresse för ledarskap, strukturer och processer som kan stödja
  uthållighet i organisatoriskt lärande, utveckling, innovation och
  kvalitetsförbättring.
  Mitt forskningsområde arbets- och organisationspsykologi berör tre analytiska nivåer: individ (kognition, stress, motivation, beslutsfattande
  etc.), grupp (kommunikation, socialisation, ledarskap, grupputveckling etc.), organisation (strategi, struktur, kultur, makt, utveckling, produktion,
  arbetsmiljö etc.). Min forskning aspirerar därför på att använda en systemsyn med multipla analysnivåer för att undersöka komplexa
  organisatoriska fenomen.
  Sedan 2006 har jag lett 21 projekt som fokuserat/r på organisatoriska strukturer och processer som underlättar uthålligt lärande,
  innovationsskapande, utveckling och förbättring, ofta inom stora, komplexa system eller organisationer inom vård och omsorgssektorn. De flesta baseras på aktionsorienterade angreppsätt, kollaborativ forskning och mixade metodansatser. De sker i samverkan med olika verksamhetsaktörer t.ex. Sveriges kommuner och landsting, Regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Uppsala och Sörmland, Socialstyrelsen, Skellefteå och Askersunds kommuner, samt med forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet. Jag har ansvarat och ansvarar för
  följeforskningsprojekt där vi studerat nationella och regionala implementeringsstrategier vid fyra storskaliga interventioner: Säker
  förlossningsvård, Bättre liv för sjuka äldre, Kvalitetsregistersatsningen samt den pågående nationella satsningen på Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2015-2025.
  Under åren 2020-2022 ansvarade jag för att utveckla en lärandearena för utvecklare inom vård och omsorg i syfte att sprida en större helhetssyn på utveckling baserat på många kunskapsområden och perspektiv. Utvecklingen och pilottestet av arenan "Utveckla Framtidens Utveckling" var finansierat av Vinnova.
  Tidigare har jag deltagit i varierande typer av projekt t.ex. CHEPSAA, ett EU-finansierat projekt med syftet att förbättra hälsosystemen i fem
  afrikanska länder, ett AFA-finansierat projekt om kombinationen Lean och hälsofrämjande satsningar vid ett sjukhus, Styrning för Innovation
  (Vinnova) och Forskningsprogrammen CO-CARE och Value &

 • Choice (Forte). Åren 2010-2012 var jag koordinator för ett internationellt forskarnätverk
  ”Organizational Culture and Quality Improvement research”. Utöver vetenskapliga artiklar har projekten även resulterat i svenska rapporter,
  böcker och bokkapitel t.ex. Organisationsutveckling och förbättringsarbete inom vården och Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda
  organisationer (se nedan). Min avhandling från 2005 rörde den upplevda chefsrollen under förändringsperioder där en socialkonstruktivistisk och
  en rationell/kognitiv forskningsansats kontrasterades.
  Sedan 1993 har jag varit involverad nationellt och internationellt i universitetskurser i arbets- och organisationspsykologi, ledarskapets
  psykologi, och organisationsutveckling och ledarskap - både för nyckelpersoner och chefer generellt och riktade mot chefer inom vård och
  omsorg. 2017-2020 har jag varit ansvarig för kursen Leading research projects för forskare som erbjudits internt inom Karolinska Institutet och
  som uppdragsutbildning till externa forskningsenheter och universitet.

  Finansiering: Forte, Vinnova, Vårdalstiftelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), VINNVÅRD (Konsortium: VINNOVA, Vårdalsstiftelsen, SKR,
  Socialdepartementet), Strategiska forskningsområdet vårdforskning (SFO-V), Patientförsäkringen LÖF, Stiftelsen för Internationalisering av Högre
  utbildning och Forskning (STINT), EU - Fp7- Call for Africa, AFA Försäkring.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Universitetslektor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI