Emma Brulin

Emma Brulin

Biträdande Lektor | Docent
E-postadress: emma.brulin@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Brulin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i arbets- och miljömedicin och bedriver forsking om fysiska och psychosociala riskfaktorer i arbetsmiljön, symptomutveckling av
  stressrelaterad ohälsa samt rehabilitering för återgång i arbete vid sjukskrivning för utmattningssyndrom. Jag är biträdande programdiriktor
  för Magisterprogrammet i Arbete och hälsa. Jag har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt i medicin tillika legitimerad
  sjuksköterska.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområden behandlar arbetsliv, privatliv och hälsa i olika kontexter och med fokus på genus, kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete och till ett hälsosamt arbetsliv samt möjligheten att balansera arbetsliv och privatliv.

  Jag leder projekten:
  /Svenska Longitudinella databasen för studier av Arbetsmiljö och Hälsa inom hälso- och sjukvården (LOHHCS studien)/
  LOHHCS kohorten utgörs av ett representativt urval av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom HSV i Sverige. Det är
  en öppen kohort som fylls på av nyexaminerad läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inför varje datainsamling.
  Studien genomförs varje ett och ett halvt år.

  /Mot en Hållbar Hälso- och sjukvård: En longitudinell studie som länkar samman sjukvårdspersonals arbetsmiljö och hälsa med god och säker vård
  för patienter/
  Finansiär: Vetenskapsrådet #2022-00806
  Projektets syften är att: 1) identifiera utvecklingen av arbetsmiljö och hälsa för personal inom hälso- och sjukvården samt att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön, 2) kartlägga relationen mellan arbetsmiljö och hälsa för hälso- och sjukvården personal och god och säker vård för patienter, 3) studera kort- och långsiktiga effekter av COVID-19 pandemin på hälso- och sjukvården personals arbetsmiljö och hälsa samt på patientsäkerheten.

  /Nattarbete, Arbetstider och Psykisk Ohälsa (PATOHS)/
  Finansiär: FORTE (2021-00386)
  Syftet med projektet är att utforska sambanden mellan skiftarbete (särskilt nattarbete), långa arbetstider och psykisk ohälsa samt interaktionen med
  psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Målsättningen är att visa att rutinmässigt insamlade data kan användas för att a) identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa, b) identifiera verksamheter med hög risk för sjukskrivning och c) ge arbetsgivaren rekommendationer om hur scheman kan utformas för att främja hälsan hos medarbetarna.

  /Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter
  på patientarbetet/
  Finansiär: Afa Försäkring Dnr 220177
  Syftet är att undersöka sambanden mellan psykisk ohälsa och det skadliga bruket, och hitta faktorer i arbetslivet som kan bidra till det skadliga bruket samt undersöka effekter på patientarbetet.

  /Rehabilitering till arbete för läkare och sjuksköterskor som är sjukskrivna för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa/
  Finansiär: Projektet är ett regeringsuppdrag
  Syftet med uppdraget är att genomföra och utvärdera en rehabiliteringsmodell för återgång i arbete vid sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa.

  /Friska läkare – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder /
  Finansiär: FORTE (2019-00311) och Region Stockholm
  Syftet med föreliggande projekt är att studera prevalensen av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt att studera dess orsaker och samhälleliga
  följder. Projektet använder data från tre olika källor: Försäkringskassans sjukfrånvaroregister, ett frågeformulär inkluderande validerade frågor om hälsa och arbetslivsfaktorer samt kvalitativa intervjuer.

  /Ojämlik hälsa – en longitudinell studie om betydelsen av konflikter mellan arbetsliv och privatliv/
  Finansierat av FORTE (Avslutat)
  Projektet syftar till att studera betydelsen av konflikter samt berikning mellan arbetsliv och privatliv för ojämlik hälsa i Sverige. Studier genomförs baserat på Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) och populationsregister.

Undervisning

 • Jag har en lång erfarenhet av att undervisa, leda och utveckla kurser och handleda studenter inom ämnena arbetsliv och hälsa, folkhälsa och
  omvårdnad. Jag är biträdande programdirektor för magisterprogrammet Arbete och Hälsa.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI