Halvtidskontroll

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

Syfte
Syftet med halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att lärandemål för utbildning på forskarnivå är på god väg att realiseras.

Vad krävs för att få göra halvtidskontrollen?

Minst 7,5 hp av utbildningens allmänvetenskapliga baskurser ska vara avklarade innan halvtidskontroll kan genomföras. Minst en årlig uppföljning av studieplanen bör ha genomförts mellan registrering och halvtidskontroll. För doktorander antagna fr.o.m. 2009-07-01 ska KI:s introduktion för utbildning på forskarnivå vara genomförd. För doktorander antagna efter 2018-01-01 ska minst 10 poäng vara uppnådda vid halvtid samt statistik och forskningsetikkurser vara godkända. För de som ska genomföra hela eller delar av sin forskning på ett laboratorium ska minst 1,5 hp inom laboratoriesäkerhet vara uppnådda. För de som ska bedriva klinisk forskning ska minst 1 hp kvalitetssäkring av klinisk forskning vara uppnått.

Nämnden

Doktorandens handledare bestämmer tre nämndsledamöter. Ledamöterna i nämnd vid halvtidskontroll ska vara disputerade forskare, fristående från projektet med adekvat ämneskunskap.

Läs mer om Kis riktlinjer för halvtidskontroll och hämta protokollet för halvtidskontroll.

Seminariet

Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom KI. Kontakta administratören för forskarutbildningen för annonsering. Halvtidskontrollen genomförs på engelska, vanligtvis som ett öppet forskningsseminarium med efterföljande diskussion. Efter halvtidsseminariet sammanträder nämnden med handledare och doktorand (samt ofta mentorn) för att ge återkoppling och vidare rekommendationer för utbildningens fortskridande.

Nämnden ansvarar för att protokoll för halvtid fylls i och signeras av samtliga ledamöter i nämnden. Protokollet sänds till institutionens administratör för forskarutbildningen för uppföljning (med hänsyn till innehåll i protokollet). Halvtidskontrollen registreras i Ladok.