Primärvård i 5,5 åriga läkarprogrammet

Målsättningen med primärvård på läkarprogrammet är att du som student successivt tränas i att handlägga patienter med en mångfald av sjukdomar och hälsoproblem.

Varmt välkommen till primärvårdsdelen på läkarprogrammet!

Huvuddelen av alla besök hos läkare sker idag i primärvården. Sjukhusvården har blivit alltmera specialiserad. Vanliga sjukdomar är numera ovanliga på våra sjukhus. Du får som student lära dig att integrera faktakunskap från flera kurser och teman samt får träna på kliniska färdigheter och förhållningssätt i patientkontakter. Att synliggöra din progression genom utbildningen och erbjuda dig individuellt anpassad handledning på rätt nivå i förhållande till var du är i din utveckling är en viktig målsättning för oss. Vi vill erbjuda dig möjlighet att medverka kliniskt så självständigt som möjligt, men under säker handledning.

Varje termin har en terminsansvarig klinisk adjunkt som tillsammans med terminens PV-administratör är tänkta att fungera som din första kontakt med oss i alla ärenden. Du är välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och funderingar, vår uppgift är att underlätta ditt lärande i primärvårdens vardag så mycket som möjligt.

Övergripande mål för allmänmedicin på läkarprogrammet

  1. Tidig patientkontakt och konsultationsträning redan från första terminen. Studenterna får en grundläggande konsultationsträning med ökande svårighetsgrad genom hela utbildningen.
  2. Möjlighet till problembaserat lärande och integration av kunskaper från flera kurser och nivåer i en ny miljö.
  3. Möjlighet till praktik under handledning och att lära sig handlägga såväl patienter med vanliga folksjukdomar som patienter med diffusa symtompresentationer.
  4. Individperspektiv på sjukdom och hälsa. Visa betydelsen av kontinuitet för patienter och betydelsen av den personliga läkaren över tid.
  5. Interprofessionellt teamarbete i primärvården och hur primärvårdens samarbetspartners ser ut.
  6. Läs mera i strategidokumentet för primärvård på läkarprogrammet och målbeskrivningar för primärvård på läkarprogrammet.

 

Termin 1- 4

Redan under Läkarprogrammets första termin av medicinstudier kommer du som student att få träffa patienter på någon av Stockholms vårdcentraler. Där får du en handledare som följer dig och gruppen av fyra studenter genom de fyra första terminerna av utbildningen. Du välkomnas till dina första tidiga inblickar i det yrke du valt. För termin 1-4 är det utbildningsadministratörerna på sektionen för allmänmedicin som placerar ut studenterna på vårdcentralerna. 

Syftet med primärvårdsdelen under de första terminerna är att ge tidig yrkeskontakt, ge träning i vissa praktiska färdigheter som varje läkare bör kunna som att ta blodtrycket, lyssna på hjärta och lungor, undersöka öron och utföra enkelt neurologstatus, samt att ta blodprover och tolka enklare laboratoriesvar. Du ska som student även få träning i hur patientmötet sker, du spelar in video med en patient på vårdcentralen en gång per termin och får återkoppling från handledaren och gruppen med syftet att praktiskt träna tidiga färdigheter i konsultation med ett patientcentrerat arbetssätt.

Termin 5-7

När kursen i Klinisk Medicin börjar på termin 5 byter du vårdcentral som du sedan har i möjligaste mån till och med termin 7. Målsättningen är att få en vårdcentral som tillhör det sjukhusets upptagningsområde där du som student har kursen i Klinisk Medicin. På vårdcentralen får du som student under medicinåret bekanta dig med folksjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv och får upptäcka skillnader i hur dessa handläggs på sjukhuset respektive på din vårdcentral.

Syftet är att ”färga” medicinåret med patienter med invärtesmedicinska sjukdomar såsom typ 2 diabetes som handläggs främst i primärvården. På samma sätt försöker vårdcentralen visa sin ”kirurgiska” sida under kirurgkursen. Styrkan och fördelen med primärvårdsdelen är dock att få se alla slags patientproblem under hela utbildningen. Du får som student lära dig att undersöka patienter med ont i öronen redan innan du har kommit till öron-näsa-hals-momentet, du lär dig undersöka barn innan du läst pediatrik i den senare delen av utbildningen. Pedagogiskt pratar vi om erfarenhetsbaserat och kontextberoende lärande.

 

Termin 9 och 11

Under termin 9 har du som student primärvård en vecka under kursen i Neuro, Sinnen och Psyke samt får under termin 11 en sista praktisk träningsperiod före AT under kursen i Hälsa i Samhälle och Miljö. Då får du möjlighet att tillämpa och integrera kunskaper från alla tidigare kurser och stadier under denna sista viktiga kliniska del av din utbildning. Under både termin 9 och 11 finns även lärandeaktiviteter med speciell konsultationsträning.

Under den sista terminen har vi en videobaserad examination på ett patientmöte där du som student får visa dina uppnådda färdigheter och kunskaper både i konsultation och det allmänmedicinska handläggandet. Du förbereder examinationen genom en reflektion över ditt inspelade patientmöte. Du får redovisa dina medicinska och differentialdiagnostiska kunskaper i samtalet med din examinator. Utgångspunkten i examinationen är det patientcentrerade arbetssättet och det allmänmedicinska handläggandet av dessa.

 

Förtur PV-placeringar

Förtur studenter termin 1 till 4

Du som student kan begära förtur om du har förskolebarn eller särskilda omständigheter. 

  1. Förtur gäller i första hand studenter med upp till förskolebarn men kan även omfatta äldre barn beroende på omständigheter samt studenter som har särskilda skäl 
  2. Vi försöker i möjligaste mån placera dig i närheten av bostadsorten men att det är beroende av vilka vårdcentraler som finns tillgängliga den aktuella terminen och var bostadsorten är.
  3. Studenten ska skicka in personbevis på barnet till administratör på sektionen för allmänmedicin och primärvård.

Förtur studenter termin 5 till 6

Grund för förtur är egen sjukdom, minderåriga barn, antagen till forskarutbildning eller postdoc-utbildning på KI. Då det är kursadministratörer på respektive sjukhus som placerar studenter på vårdcentraler i termin 5 och 6 hänvisar vi er till dessa. Mer information om förtur vid kursplacering. 

Resurser och stöd för studenter på KI/Läkarprogrammet

Som student stöter man ibland på problem som uppstår i studierna eller som påverkar dem. Det kan handla om studierna själva eller vara andra delar av livet som påverkar dina möjligheter att följa studietakten eller fullgöra vissa delar. I första hand ska du då överväga att ta kontakt med kurs- eller momentansvarig lärare. Ibland är det dock inte lämpligt av olika skäl, så här finns andra viktiga resurser för dig att ta hjälp av:

 

 

AL
Innehållsgranskare:
Anna-Maria Loimi
2022-02-23