NVS tidslinje

1970-talet

1977

Sjukgymnastinstitutet i Stockholm upphör och sjukgymnastutbildningen blir en ny institution för sjukgymnastik vid KI. Institutionen blir år 2002 en del av NVS (dåvarande Neurotec).

Sverige genomför en omfattande högskolereform där sjuksköterskeutbildningen blir högskoleutbildning tillsammans med arbetsterapeut, sjukgymnast med flera. Reformen blir startskottet för området omvårdnadsforskning.

1980-talet

1982 

Forskningshuset Novum byggs i Flemingsberg.

1986 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum stiftas av Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och Stockholms stad med syfte att: förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer.

1987

Bengt Winblad startar Institutionen för geriatrik tillsammans med Åke Seiger. 

Kungsholmsprojektet startas som en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet drevs av Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med NVS (dåvarande Institutionen för geriatrik).

1988 

Centrum för vårdvetenskap (CW) inrättades vid Kl i syfte att stimulera och främja utvecklingen av såväl vårdarbetet som aktuella forskningsprojekt inom detta område. Styrelsen för CW representerar intressen för både staten och landstinget. Initiativet till denna centrumbildning togs främst på grund av avsaknaden av en systematiserad forskarutbildning för sjuksköterskor, laboratorieassistenter med flera, då den kommunala högskolan saknat fasta forskningsresurser.

Stockholms Geratriska Universtitetsklinik grundas som en länsöverskridande universitetsklinik med Bengt Winblad som chef och Åke Seiger som biträdande chef.

1990-talet

1992

Den första insamlingen i forskningsprojektet SWEOLD genomförs. År 2023 har cirka 1 599 personer bosatta i Sverige intervjuats om sina levnadsvillkor, som hälsa, vård och omsorgsbehov, familjeförhållanden och vardagliga aktiviteter.

1993

Vårdkapaciteten utökas ytterligare vid universitetskliniken och långvårdsmedicin byter namn till geriatrik. 

Sjuksköterskeutbildningen blir treårig genom en ny statlig högskolereform. 

Institutionen för geriatrik byter namn till Neurotec, samtidigt som omorganisationen  KI93 genomförs, vilket innebär en bantning från cirka 150 institutioner till cirka 30 vid KI.

1995 

Detta år finns cirka 148 geriatriska slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhus.

1996 

Starten av ett trafikmedicinskt centrum vid Huddinge sjukhus med särskild kompetens inom kognitiva svårigheter och demens. Trafikmedicinskt Centrum finns fortfarande vid Karolinska Universitetssjukhuset som ett av få centrum i landet som är specialiserade på att bedöma den medicinska lämpligheten att köra bil.

Bland cheferna finns Dorota Religa, professor i geriatrik 2020. 

1998 

Hälsohögskolan i Stockholm går samman med Karolinska Institutet som tillförs sju nya utbildningar: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, röntgensjuksköterska och tandhygienist. 

Institutionen för omvårdnad bildas vid KI.

2000-talet

2000

Åke Seiger blir prefekt för Neurotec.

Lena Borell blir den första professorn i Sverige i ämnet arbetsterapi. Hon leder sektionen för arbetsterapi i två omgångar 1998-2002, samt 2011-2013.

ARC, Aging Research Center, etableras genom ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet. 

Zanderska huset börjar byggas för att stå klart två år senare. Under 2008-2009 byggs huset delvis om för att skapa större foajé- och vistelseytor. Zanderska huset är ett resultat av samgåendet med Hälsohögskolan. Här skapas utbildningslokaler för omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och även seminarie- och grupprum, gymnastiksalar, ergonomi-lab, kontor och forskarrum. Gruppföreläsningar kan även följas på distans tack vare lokaler och utrustning som anpassats för videokonferenser. 

KASPAC: (KI Dainippon Sumitomo Alzheimer Center), Sumitomo Pharmaceuticals tecknar ett femårigt samarbetsavtal med NVS. Projektet, som värderas till 65 Mkr, avser att leda fram till nya behandlingsmetoder för Alzheimers sjukdom.

2001 

Nationella forskarskolan i vård & omsorg (NFVO) Målet var att 25 doktorander skulle ha disputerat senast i och med utgången av 2008.

2002

Fysioterapi (sjukgymnastik) ansluts till NVS, 1999 blev Elisabeth Olsson professor i sjukgymnastik: (1993-2001) var hon prefekt vid dåvarande Institutionen för sjukgymnastik vid KI och därefter sektionschef och biträdande prefekt vid dåvarande institutionen Neurotec (till 2005).

2003

En forskningsprofilutredning vid Huddinge sjukhus sätter geriatriken som ett av åtta spjutpetsområden och kliniken som universitetssjukhusets starkaste forskningsklinik vad gäller fou-resurser. 

2004 

Karolinska Institutet får sin första kvinnliga rektor, Harriet Wallberg-Henriksson, professor i integrativ fysiologi.

Sektionen för gerontologisk vårdvetenskap bildas vid institutionen Neurotec där Sirkka-Liisa Ekman 2005–2010 var professor i omvårdnad.

2005 

Starten av nätverket Swedish Brain Power, först med finansiering av Invest Sweden, KK-stiftelsen, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen. Efter 2010 finansierades det enbart av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Nätverket innehöll så mycket som cirka 27 stycken forskargrupper från Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitet, Lunds universitet, Primärvården i Nordanstig, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Skånes universitetssjukhus, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Allmänmedicin ansluter till NVS från Clintec. Institutionen byter namn från Neurotec till Institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

2006

Omvårdnad ansluter till NVS.

2008

KI får examensrätten för sjuksköterskor indragen. Förutom Karolinska Institutet är det Högskolan i Skövde och Uppsala universitet som får examensrätter indragna av Högskoleverket.

2009

Kerstin Tham blir prefekt för NVS.

2010-talet

2013

Maria Eriksdotter blir prefekt för NVS.

2015 

Centrum för Alzheimerforskning grundas med Bengt Winblad och Agneta Nordberg som ett nav för all forskning vid Karolinska Institutet kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 

2018 

Bioclinicum invigs som ett nav för den kliniska forskningen för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård. Här finns plats för närmare 100 forskargrupper inom åtta olika institutioner. Byggnaden är en del av projektet Nya Karolinska Solna och ska skapa en närhet mellan både prekliniska institutioner och lokaler för sjukvård, utbildning och forskning.

NVS expanderar till att finnas i både norra och södra Stockholm. Delar av klinisk geriatrik och neurogeriatrik tar plats i det nybyggda forskningshuset Neo, Flemingsberg, medan andra delar flyttar till nya Bioclinicum, Solna. ARC flyttar till Widerströmska huset, Solna.

2019

Maria Ankarcrona tillträder som prefekt för NVS.

TEXT: Magnus Trogen Pahlén

Annika Clemes
2023-12-19