SINpedSCI-projektet

Barn och unga med ryggmärgsskada - en internationell multicenterstudie inom 10 rehabiliteringskliniker i sju länder; Sverige, Norge, Kina, Ryssland, USA, Israel och Palestina.

Syftet med projektet är att bidra med kunskap genom internationellt samarbete mellan tio rehabiliteringscenter i sju länder inom ramen för fastställt rehabiliteringsnätverk Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN).

Då ryggmärgsskada hos barn och ungdomar (< 18 år) är sällsynt och komplext, är det stor efterfrågan på kunskap och forskning och nödvändigt med internationellt samarbete för att bygga en solid och gemensam förståelse av problemets omfattning samt etablera enhetliga behandlings - och mätmetoder. Projektet kommer att bidra med detta. Fas 1 av projektet startade i april 2018.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-28