ReCOV - Recovery and rehabilitation after COVID-19

ReCOV är ett forskningsprojekt med tre delar som omfattar patienter, närstående och personal. I delprojektet om patienter som har postakut covid-19 syndrom (PACS) är syftet att kartlägga fysisk och psykisk funktion och påverkan på hälsorelaterad livskvalité, samt att utvärdera effekterna av specifika interventioner för patienter med långcovid-19.

Bakgrund

Långvariga symtom efter covid-19 rapporterades initialt hos patienter som sjukhusvårdades, men dessa symtom kan också förekomma för de som vårdats hemma. Studier har visat att upp till 10% av de som haft covid-19 kan få långvariga symtom. Graden av nedsatt fysisk, psykisk och kognitiv funktion och nedsatt arbetsförmåga kan leda till försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Rehabilitering är därför viktiga för att kunna förbättra funktionen, återgå till arbete och på så sätt förbättra livskvaliteten.

Målsättning

Syftet med projektet är att kartlägga kvarstående symtom och hur fysisk, psykisk och kognitiv funktion, fysisk aktivitet, arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalité är påverkad och vilka samband det finns vid 12 månader hos patienter som genomgått covid-19. Utvärdering sker också av effekterna av specifik rehabilitering. Slutligen är syftet är också att beskriva patienternas upplevelser av återhämtning och rehabilitering

Arbetsplan

På Karolinska Universitetssjukhuset har vi ett multidisciplinär tvärprofessionellt samarbete. Vi kommer att följa patienter som vårdats på sjukhus, och de som vårdats hemma. Projektet innefattar dels en kartläggning över tid (3, 6 och 12 månader) med fysiska tester, frågeformulär, och intervjuer. Fysisk aktivitetsnivå kommer också att mätas med en accelerometer. Patienter kommer också att tillfrågas om att delta i olika delstudier om rehabilitering med olika interventioner,

Betydelse

Covid-19 kan påverka fysiska, kognitiva och psykologiska funktioner på flera sätt och leda till en negativ inverkan på livskvaliteten i ett långsiktigt perspektiv. Därför är det viktigt att utveckla rehabiliteringsprogram med specifika interventioner för att kunna förbättra den fysiska och psykologiska funktionen, såväl som livskvalitet och återgång till arbete. Projektet kommer att öka kunskapen om återhämtning, effekterna av rehabilitering såväl som patienternas erfarenheter.

Kontakt

Profile image

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut
MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-09-25