Forskningsområdet vårdvetenskap vid NVS

Vård som fenomen vilar på såväl human-, natur-, samhällsvetenskaplig- som teknologisk kunskap, d.v.s. vård utgör ett naturligt tvärvetenskapligt ämnesområde. Vårdvetenskap definieras därför i detta sammanhang som ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forskningsområde.

Aktuellt samarbetsprojekt

Forskningsprojekt

Exempel på forskningsprojekt vid institutionen

  • Faktorer som kan bidra till rehabilitering, hälsa och välbefinnande i vardagslivet
  • Multisjuklighet
  • Människans upplevelse och reaktioner i sin livssituation
  • Rörelseförmåga vid olika funktionsnedsättningar
  • Samspelet socialt och medicinskt arbete
  • Åldrandet

Alla pågående forskningsprojekt inom vårdvetenskap presenteras vidare under respektive sektions hemsida.

Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Avdelningen för arbetsterapi

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för fysioterapi

Särskilda uppdrag från KI

NVS har påtagit sig KI:s uppdrag att akademisera och kompetensutveckla primärvården i regionen, den vårdform där ökade krav på tillgänglighet bäst kan möta medborgarnas primära vårdbehov.

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård och Akademiskt primärvårdscentrum

NVS äldreforskare ingår i KI rektors resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19. Delar av de kunskapsunderlag gruppen tagit fram samt presentation av webbinarier som gruppen arrangerat finns på äldres hälsa under Covid-19

Annika Clemes
2023-08-11