Antagning till forskarutbildning vid MMK

Antagning till utbildning på forskarnivå MMK

Information med anledning av coronaviruset

Vi har beslutat följande rörande forskarutbildningen vid MMK:

Alla handlingar skall skickas elektroniskt istället för i pappersformat till ann-britt.wikstrom@ki.se.

Vi godkänner elektroniska och inscannade underskrifter.

Antagningsprocess

1. Inrättande av doktorandplats vid MMK

Ansökan ska innehålla (i original , enkelsidigt om ej annat anges)

 • Blankett "Inrättande av doktorandplats"
 • Forskningsprojekt. OBSERVERA CHECKLISTA/MALL mall
 • Ansökan om "Grönt ljus"
 • Blankett Finansieringsplan, där intygande från eventuell annan arbetsgivare samt information om eventuell stipendiegivare ingår
 • Intyg om handledarutbildning
 • Beskrivning av handledarkonstellationens kompetens (1 A4 totalt + CV). Om fler än två bihandledare ska detta motiveras. En bihandledare ska vara engagerad i doktorandens lärandeutveckling.
 • Beskrivning av forskargruppens forskarutbildningsmiljö mall
 • Etiska tillstånd inkl. ansökningar
 • Ev. undantag från kravet på utlysning* mall

Ansökan granskas av FUN (Forskarutbildningsnämnden vid MMK), administrativ chef och HR.

Studierektor tillstyrker.

Beslut fattas av Prefekt, gäller i ett år och endast vid MMK.

*Undantag från utlysningskravet

Alla utbildningsplatser på forskarnivå vid KI ska utlysas. Undantag från kravet på utlysning kan dock medges då någon av följande situationer föreligger (HF, 7 kap. 37§):

 1. Vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan (t.ex. SLL),
 2. Vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte.
 3. Om det finns liknande särskilda skäl. Vid KI anses särskilda skäl vara utbildningsplatser där doktoranden redan har blivit utvald i en konkurrensutsatt rekryteringsprocess, t.ex. stipendiater.

Mer information om KIs antagningsprocess

Regler och allmän studieplan

2. Rekrytering

Alla doktorandplatser vid KI ska utlysas genom annonsering, förutom i de fall då undantag från kravet på utlysning medges. För stöd, se KIs rekryteringsguide

Institutionen har ett ansvar att säkra förmåga hos doktorandkandidaten - även då undantag från utlysningskravet föreligger *(se ovan).

Huvudhandledaren beskriver förmågan hos vald kandidat i relation till kravprofilen för inrättad doktorandplats, samt beskriver bedömningsprocessen.

Vid behov, kontakta HR eller studierektor för forskarutbildningen vid MMK.

Bedömning av behörighet

Observera att rutiner för behörighetsbedömning fortfarande är under utveckling och att instruktioner därför kan komma att justeras.

Information om behörighetskrav finns på KI:s centrala webbplats

Behörighetsbedömning gör på olika sätt beroende på om annonsering ska ske eller inte. För utförlig information om bedömningen, se KI:s centrala webbplats

3. Beslut om antagning

Inför beslut om antagning lämnas följande underlag in (i original och enkelsidigt)

 • Blankett Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå
 • Intyg handledarutbildning (intyg om handledarutbildning behöver inte bifogas igen om de redan har ingått i steg 1)
 • Kontroll av genomförd kvalitetssäkring i steg 1 och 2:

  - Kopia av beslut om inrättande av doktorandplats
  - Behörighetsutlåtande från universitetsförvaltningen
  - Beskrivning av selektionsprocessen och hur bedömning av förmåga och lämplighet genomförts. Beskriv förmågan av vald kandidat i relation till kravprofilen. Max en halv A4-sida.

Prefekten beslutar om antagning till forskarutbildning efter avslutad rekrytering på föredragning och rekommendation av institutionens studierektor. Beslut fattas löpande då en kandidat är utvald och rekryteringen avslutad, utan någon vänteperiod. Notera att datum för prefektens beslut inte måste vara samma som datum för studiestart (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige).

4. Upprättande av individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) fastställs efter antagning.

Senast en månad efter antagnings-/startdatum ska förslag på eISP, guide, skickas in tillsammans med forskningsplan, mall, till studierektor på MMK.

Vid MMK är det Forskarutbildningsnämnden (FUN) som granskar ISP. ISP ska presenteras av doktoranden muntligt på engelska för FUN som har möten cirka en gång per månad under terminen (datum). Kallelse kommer cirka två veckor innan mötet. Det är studierektor för forskarutbildningen vid MMK som fastställer doktorandens ISP.

Senast tre månader efter studiestart ska alla doktorander ha en fastställd ISP.

Den 1 februari 2021 lanseras digital ISP på alla KI:s institutioner. ISP-systemet.