Sarkoidos

Vår forskning kring den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos är internationellt mycket ansedd med mångårigt stöd från såväl svenska som amerikanska anslagsgivare. Ett flertal internationella samarbeten pågår med centra i Tyskland och USA.

Genesen till sjukdomen är okänd. Vi kartlägger immunsvaret i lungorna för att därigenom kunna identifiera ämnen som är kopplade till sjukdomens uppkomst.Våra immunologiska analyser tyder på förekomst av specifika "antigen" och nyligen identifierade vi ett kroppseget ämne som tycks involverat i sjukdomens uppkomst. Parallellt med detta fortsätter vi söka efter nya sarkoidos-kopplade ämnen, bland annat genom tekniker vi själva utvecklat. I våra studier av genesassociationer har vi funnit starka kopplingar mellan vissa genvarianter (HLA-typer) och sjukdomens utveckling. Dessa fynd är direkt användbara i det dagliga kliniska arbetet.

Målen med de nu pågående projekten är:

1) Kartlägga de immunologiska mekanismer som är involverade och därigenom identifiera sjukdomsutlösande ämnen.

2) Identifiera proteiner/gener som kan kopplas till sjukdomsförlopp respektive olika organengagemang.

3) Utveckla nya terapier.

Nästan alla patienter som utreds på misstanke om sarkoidos genomgår bronkoskopi och ingår i forskningsprojekten.

Johan Grunewald

Professor
Grunewald
K2 Medicin, Solna

Lungmedicinen erbjuder helt unika möjligheter att kombinera klinisk och basal forskning. Genom att hämta upp material från lungorna skapas enastående förutsättningar vid ett flertal lungsjukdomar för att med modern teknologi analysera celler och lösliga komponenter med hjälp av ett eget välutrustat lungorienterat laboratorium. Dessutom har under åren skapats ett stort nationellt och internationellt kontaktnät. Potentialen för framgångsrik och intressant translationell forskning med lungorna i fokus har också uppmärksammats av andra specialister och medfört givande fleråriga samarbeten med såväl reumatologer som neurologer. Inte minst rökningens effekter har nämligen visat sig vara av central betydelse vid flera systemiska inflammatoriska sjukdomar. Här finns ännu stora framtida möjligheter.

Anders Eklund

Professor Emeritus/Emerita
Grunewald
K2 Medicin, Solna

Kliniska behandlingsstudier vid lungsarkoidos

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom och av speciell betydelse är den frisatta cytokinen TNF-alfa. Sjukdomsförloppet varierar mellan individer. En del tillfrisknar helt emedan andra utvecklar en kronisk sjukdom med lungfibros som följd. Även orkeslöshet och trötthet (fatigue) är vanliga symtom. Nu existerande behandlingsalternativ (ex prednisolon, cytotoxiska medel) vid sarkoidos är inte botande, men kan i bästa fall bromsa sjukdomsaktiviteten dock ibland till priset av besvärande biverkningar. Vi bedriver därför studier som syftar till att kunna erbjuda bättre medikamentell terapi, men även till att skapa alternativa behandlingsformer som fysisk träning.

Vid andra inflammatoriska sjukdomar har man konstaterat att fysisk träning kan reducera inflammationen. Liksom vid sarkoidos är TNF-alfa av betydelse även för andra inflammatoriska sjukdomar. TNF-alfa hämmarbehandling används vid bl.a. reumathoid arthrit och Crohn´s sjukdom.

I de nu pågående projekten studeras effekten av fysisk träning och TNF-alfa hämmarbehandling på inflammationen i blod och lunga, lungfunktionen, fatigue mm hos patienter med sarkoidos. Utifrån kliniska karakteristika, molekylära och genetiska analyser försöker vi också undersöka om vissa kliniska fenotyper lämpar sig bättre än andra för en viss behandlingsmetod.

Susanna Kullberg

Anknuten till Forskning
Grunewald
K2 Medicin, Solna